Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Izithombe

Izibongo zamakhosi aseSwazini

Izibongo zeNgwenyama u-Somhlolo ka Ndungunya . Elinye igama leNgwenyama u-Somhlolo kwakunguSobhuza.       USobhuza wamaSwazi Usifuba sinengceke sinamanzi UBhuza kwezinde UMasibekela Imizi emncane angayisibekela Inyathi empondo zimnkenkenene Yadla umuntu Kwanga bamhlabe ngehloka Wadla kaNkasa Wadla Bhocwane USobhuza mgezeni izandla nezinyawo Niyambona wonakele Uhamb’emalibeni abathakathi NgawawoMkhiza noMabhoko Mphankomo inamele yaseLangeni Ngimi ngedwa ongazange angiphe lutho UMashulwane ungumbane wezulu Ufihl’amehlo ethunzini lentaba Walingisa ababuthi beMbongolwane... qhubeka ufunde »

INsingizi /INgududu

Bangaki abayaziyo lenyoni yezulu? Lafa elihle kakhulu. Lenyoni isiyindlala kakhulu kwelengabadi ngenxa yokuzingelwa kwayo abakhunkulu kanye nokufa kwezwe lakithi elingasalinywa nhlobo okuholele ekutheni izilwakazane ezidliwa yilenyoni ezivame hukutolakala emasimini zinciphe kakhulu. Okunye-ke yikuth... qhubeka ufunde »

ULozilina umuthi wogazi :

  Nango -ke uLozilina umuthi wogazi . Lomuthi ukhonzwe kakhulu izinsizwa ikakhulukazi ezakwaZulu ngoba uwumuthi owakha ugazi. Kuyaphalazwa ngawo lomuthi ,uxutshwa nemithi efana noNhlanhlemhlophe,iNgwavuma, uMadlozana, uVumakubangoma omhlophe. Bese ujikijela nemithi elwayo efana noSehlulamanye ,... qhubeka ufunde »

INgqungqulu iNkosi yezinyoni

Nanso-ke iNkosi yazo zonke izinyoni . Le nyoni engasatholakali kalula ibizwa ngokuthi yi’Ngqungqulu”(Baleur Eagle) . Iphila ngokudla inyama ,iyakwazi ukuzibulalela isilwane esisaphila njengezinyoka ,uchakide,unogwaja nezinye,kanti iyazidla nezilwane ezithola sezizifile . Esilwaneni esith... qhubeka ufunde »

Khambule/Nkambule

Izithakazelo nomlando wabantu bakwaKhambule.         Abantu bakwaKhambule noma Nkambule kusengabantu bakwaNcube . Laba bantu baphuma esendeni lika Khambule kaSiyobi wakwaNcube okwathi ngokuhamba kwesikhathi lonke uzalo lwakhe lwazibiza ngokuthi lungolwakwaKhambule. Imvelaphi yaba... qhubeka ufunde »

Mtolo

Izithakazelo nomlando wakwaMatolo Abantu bakwaMtolo bangabaNguni¬† bohlobo lwabaMbo Nguni ngokwezigaba zabaNguni. Akubona aBathwa noma aMamoondo njengoba abanye bethu behla besho.¬† Isizwe saMatolo siphuma kwesakwaDlamini eSwazini. Ezinye izizwe eziphuma kwesakwaDlamini esakwaNgcolosi(Bhengu) ,Mhlon... qhubeka ufunde »

Mbeje

Izithakazelo nomlando wakwaMbeje Abantu bakwaMbeje ,abakwaMbatha ,abakwaShandu, abakwaKweyama nabakwaDladla bangabantu baseMambatheni .Ize sekukhona ukuganiselana kulezi zibongo ngesizathu sokwentula ulwazi kodwa empeleni laba bantu bawumndeni owodwa nokuwumndeni waseMaMbatheni.¬† Abantu baseMaMbath... qhubeka ufunde »

Molefe

Molefe Izithakazelo nomlando wakwaMolefe Abantu bakwaMolefe bangabeSuthu abangabaTlokwa . AbeSuthu bahlukaniswe izigatshana , kukhona abaKgatla , abaHurutsi , abaKwena , abaFokeng nabanye abaningi . Bonke abeSuthu baphuma kuBafokeng . AbaTlokwa baphuma kubaKgatla nabo abaKgatla bephuma kubaHurutsi ,... qhubeka ufunde »

Ndwandwe

Izithakazelo nomlando wesibongo sakwaNdwandwe.     Abantu bakwaNdwandwe imvelaphi yabo isenhla yezwekazi laseAfrika njegabo bonke abaNguni. Ngokwezigaba zabaNguni abakwaNdwandwe bangabaNguni baseMbo noma ngithi bangaMbo Nguni. Umuntu owawunothisa kakhulu umlando wakwaNdwandwe inkosi uZwide... qhubeka ufunde »

Mkhwanazi

Izithakazelo nomlando wakwaMkhwanazi Abantu bakwaMkhwanazi imvelaphi yabo isenhla nezwe njengabo bonke abaNguni . Ngokwezigaba zabaNguni bona bangaMalala Nguni . Ngenkathi befika kwelakwaZulu babekade beqhamuke eSwazini . Ngaleso sikhathi elakwaZulu kwakusengelalwaMthethwa. Kwakubusa inkosi uKhayi n... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!