Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Incazelo ngokuqambeka kwemifula

Incazelo ngokuqambeka kwemifula: *UMLAZI EThekwini kukhona ilokishi elaqanjwa ngomfula wendawo obizwa ngokuthi uMfula ‘uMlazi’ . Lo mfula kuthiwa igama lawo waliqanjwa yi-Ngonyama u-Shaka. Kuthiwa kwenzeka ngelinye iNgonyama u-Shaka nempi yayo iwele loya mfula isuka kwaDukuza esigodlweni... qhubeka ufunde »

Umlando ongelona iqiniso

Umlando ngelona iqiniso*** Nina bakaSomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo umlomo uyangiwa kithi kwaZulu! Ake ngichaze ngomlando ongelona iqiniso kodwa ube  ususabalale wagcwala izwe lonke kangangokuthi sekuthanda nokuba nzima ukuba uqonidiseke. Kwesinye isikhathi umlando uphanjaniswa ngamabomu ngoSo... qhubeka ufunde »

Umlando ngoNdlunkulu u-Mantfombi Dlamini-Zulu

Umlando ngoMntanenkosi u-Mantfombi Dlamini-Zulu UNdlunkulu uMantfombi Shiyiwe LaDlamini Zulu wazalwa ngezi-15 kuNhlolanja ka-1953 eSwatini. Uzalwa yiNgonyama uSobhuza 2 neNkosikati uManoni kaKlebe waseLugongolweni oBonjeni eSwatini. Ungudadewabo weNgonyama uMswati 3. UNdlunkulu ubeyilunga lebandla i... qhubeka ufunde »

Umlando ngoMehlokazulu Ngobese iNgobamakhosi.

Umlando ngeNkosi uMehlokazulu kaSihayo Ngobese iNgobamakhosi -Kuloba uKholo Khumalo INxazonke* UMehlokazulu Ngobese wayeyiqhawe likaZulu ngesikhathi seziNgonyama oCetshwayo kaMpande noDinuzulu kaCetshwayo .  UMehlokazulu wayeliFelankosi uqobo . Ibutho lakhe kwakuyiNgobamakhosi .INgobamakhosi yabuth... qhubeka ufunde »

Umlando ngeNkosi uSigananda Shezi 

Awu sukanini madoda nanso-ke iNkosi yaMachube akwaShezi iNkosi u-Sigananda kaZwekufa . Kulesi sithombe inkosi yaMachube yabe isineminyaka elinganiselwa ekhulwini(yebo 100) . Leli qhawe layibamba kwathula umoya emahlathini aseNkandla empini kaKhandapondo ebuye yaziwe ngokuthi yimpi kaBhambatha . Futhi leyompi ibuye yaziwe ngokuthi yimpi kaMakhanda . Kuleyo mpi uZulu wavukela amaNgisi umbhejazane ngemuva kwesimemezelo sikaNgqongqoshe wezezimali wamaNgisi(Minister of finance) u-Charles Smythe esasithi uZulu kwakudingeka akhokhe futhi enye futhi intela ngaphezu kwezimbili ezabe vele sezikhona . Zanqikilana emahlathini aseNkandla emhosheni waseMome (Mome Gorge) kwathula umoya . Yaqhubeka yagcina isisabalele kulo lonke elakwaZulu. Kukuleyo leyo mpi lapho kwasala khona uSibindi gidi wakwaNgobese iNgobamakhosi u-Mehlokazulu kaSihayo . Kulesi sithombe inkosi u-Sigananda yayisanda kubanjwa ngamaNgisi eseyolilengisa kodwa yavuka isizikhothamele ngobusuku obabandulela usuku eyayizolengiswa ngalo. Yayizinikele yona uqobo kumaNgisi ngemuva kokuba amaNgisi esebophe indodana yayo. Le nsizwa endala yayibone lukhulu kwaZulu ngoba yayizalwe ngeminyaka yama 1820s nokuyiminyaka lapho iSilo uShaka sasimatasa sihlanganisa izizwe ukuba zibe uZulu . 

Umlando ngomlungu u-John Dunn(uJantoni)

UMngisi uJohn Dunn wayenguMngisi owayedume ngobuqili nangokungethembeki .  Wayedume kakhulu ngelikaJantoni. Abazali bakhe kwakungoRobert Newton Dunn kanye no Ane Harod Dunn  . Wayezalelwe endaweni yasePort Alfred buqamama nedolobha laseBhayi eEastern Cape . Lo mfo woMngisi washonelwa ngabazali bak... qhubeka ufunde »

Umlando ngeSilo uCetshwayo 

Umlando ngeSilo uCetshwayo kaMpande: ISilo uCetshwayo sabusa ngesikhathi esinzima kwaZulu ngoba sabusa ngesikhathi abeLungu sebefike baze banethezeka , sebeqala nokushaya imithetho ezweni likaMthaniya ngoba eqinisweni ngaleso sikhathi basebeqalile vele ukulidla elakwaZulu . Empeleni abeLungu bafika kudala ngesikhathi iLembe lihlanganiswa izizwe ukuba zibe yisizwe esisodwa esinguZulu.  Kuzokhumbuleka ukuthi uHenry Fynn nebandlana lakhe bafika kwaZulu kusabusa lona iLembe , yilona elabasikela indawo yokwakha lapho sekuseThekwini khona namuhla.  Labo beLungu babengamaNgisi .Kwahamba kwahamba lelo dlanzana lamaNgisi lajikeka uZulu ,laba isitha esikhulu. Kuyakhumbuleka ukuthi uHenry Fynn wesibili nguyena owayexhasa uMntwana uZibhebhu ezinduku zamagwala ukuba ahlasela uMbuso kaZulu ngaphansi kweSilo uCetshwayo nangesikhathi seSilo uDinuzulu.  UFynn wesibili wayezalwa nguFynn okuqala yena kanye owayekhonze ngaphansi kweLembe , owasikelwa indawo lapho sekuseThekwini khona. Sesibuyela eNgonyameni uCetshwayo kaMpande: INgonyama uCetshwayo yayizalwa yiNgonyama uMpande kuNdlunkulu uNgqumbazi Zungu(okaMondi) .UMntwana uCetshwayo nguyena owayemdala kuBantwana beSilo uMpande . Esiswini sikaNina uNgqumbazi wayezalwa noMntwana uMbixambixa noMntwana uNdabuko. UMntwana uNdabuko wahlupheka kakhulu neNgonyama uDinuzulu ewa

Umlando ngoMntwana uZibhebhu Zulu 

UMntwana uZibhebhu kaMaphitha kaSoyisa kaJama Zulu unina kwakunguKhundlase kaSothondose Nxumalo . Wayebuthelwe ebuthweni loMxhapho . Imizi yakhe kwakuseBhanganomo ,eNkalakuthaba neminye. Imizi kayise uMaphitha kwakuseNkungwini, eKuvukeni, eKuxedeni, oPhanyekweni,kwaMandlakazi nemiye. Yena-ke uMntwana uZibhebhu kwabo kwakuseNkungwini. Wayeganwe ngamakhosikazi angale kwama 80,nesingabala kuwo okaMasiphula, okaMathanda ,abakaMatshana (babebathathu ), okaNdengezi , okaMdlume nabanye . Ngesikathi sempi yaseSandlwane uMagasa (uMntwana uZibhebhu) walwa ngasohlangothini lukaZulu ,futhi walwa ngobuqhawe obukhulu. Kukhona lapho adubula abulala idlanzana lamaNgisi ayelifice ligeza esizibeni eMfolozi eMhlophe. Ngesikhathi sempi yaseNdondakusuka uMandlakazi walwa ngasohlangothini lukaJininindi (uMntwana uCetshwayo) . UMandlakazi wawuholwa nguMntwana uHhayiyana kaMaphitha umnawakhe kaMagasa owayezalwa ekhohlo . Kwathi ngemuva kokwehlulwa kukaZulu ngamaNgisi ,eseshise nesigodlo sasoNdini ngowe 1879 ,ngenyanga kaNtulikazi mhla zingama 4, kwathathwa isinqumo sokuthi iSilo uCetshwayo siyobhaciswa ehlathini laseNgome. Ngaphambi kokuba ahambe uJininindi wathatha wonke umdlunkulu kanye nezingane zakhe ezazimbandakanya iWundlu uMntwana uDinuzulu wazisa eBhanganomo kuMntwana uZibhebhu ukuba asale nazo kanye nabo bonke omndlunkulu ngenkathi sona iSilo sisekubhaceni.  UMntwana uZibhebhu wanikwa izinkomo enikwa

Umlando ngeNkosi uSekhukhune yaBaPedi 

Inkosi uSekhukhune yayibusa abeSuthu bohlobo lwabaPedi esibathola namuhla bezinze lapho sekuyosifundazwe saseLimpompo khona. Zinhlanu izinhlanga noma ngithi izizwe esizithola kulesi sifundazwe namuhla. Kukhona abaPedi , abaVenda, amaShangane, abaLobedu(abakaKhwini Mujaji laba,nansiya isizwe eTzaneen) kanye nengenyana yamaNdebele eyaziwa ngokuthi eyaseMgombane(Mokopane Mountain) . Lensizwa yabaPedi ubukhosi yayibuthathe kuyise uSikwata kaThularw . Inkosi uThulare nayo yaduma kakhulu ngezikhathi zayo,inhlonishwa izizwe ezazakhelene nayo. Yona-ke inkosi uThulare yakhothama ngowe 1825 ibulawa yimpi yeSilo sikaMthwakazi iSilo uMzilikazi Khumalo. Imbangela yokubulawa kwayo kwaba wukuthi inkosi uThulare  yayinqabele impi yeSilo uMzilikazi ukuba idlule ezweni layo ngenkathi iphikelele eDulagubha ukuyohlasela iSilo sikaGasa iSilo uSoshangane Nxumalo. Inkosi uThulare yayizalwa yinkosi uMorwa. Laba bantu basebuPedi baphuma kubeSuthu bohlobo lwabaKgatla . Phela abeSuthu bahlukaniswe izigatshana ,kukhona abaFokeng, abaKgatla,abaHurutse , abaRolong nabanye . Inkosi uSekwata yabusa kabi ngoba yabusa ngesikhathi sokufika kwamabhunu ayeholwa nguGert Martz noHendrick Potigitier . Ayewuhlupho kakhulu lamabhunu kuzo zonke izizwe ezinsundu . Lamabhubu agcina edle ingxenye yezwe lenkosi uSikwata wabaPedi.

Umlando ngoMhadu Msweli Nxele 

Umlando ngoMhadu ka Mandeku ka Myambo kaZaza kaMsweli       -Kuloba u-Mfanafuthi Nxele         UMhadu Msweli Nxele wayengomunye wosomaqhinga bempi yaseSandlwana ( 1879 Anglo-Zulu war) ISilo uCetshwayo sesibona ukuthi amangisi afuna uketula umbuso kaZulu, ngonyaka we (1878) saqhamuka necebo lokuqiniso impi yaso ngokuthi sihlele ukuthi kuthengwe izibhamu kuMapukezi. Elinye icebo leSilo ukuthi siyocela usizo kubantu baso ababakhe esilungwini (Natal) ukuthi basilekelele mhla kuyiwa empini. Saphinda sacela abantu abazinjoli esibhanyini. Leso sicelo sabhekiswa kuMhadu eNatal. UMhadu ube esecela izinjoli ezinkulu, uBheje Bhengu, Solinye, Sogweba, Somahashi, Mahlathini nezinye. Uzokhumbula ukuthi uMhadu wahamba kuqala ukuya kwaZulu (Zululand) ngenyanga uMandulo (1878) , UBheje uhambe kamuva ngo Ncwaba (1878) . UBheje ulandwa nje uyokwenza umsebenzi wokuba yinkabi yeSilo uCetshwayo, ethenjiswe ukuholelwa izinkomo ezingaphezu kwamashumi amabili. Ubufakazi: Even before the war, King Cetshwayo let it be known that he would HEARTLY welcome any potential allies from Natal who might want to enter

Akuvumelekile ke lokho!