Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Umlando ngoMehlokazulu Ngobese iNgobamakhosi.

Umlando ngeNkosi uMehlokazulu kaSihayo Ngobese iNgobamakhosi. -Kuloba uKholo Khumalo INxazonke* UMehlokazulu Ngobese wayeyiqhawe likaZulu ngesikhathi seziNgonyama oCetshwayo kaMpande noDinuzulu kaCetshwayo .  UMehlokazulu wayeliFelankosi uqobo . Ibutho lakhe kwakuyiNgobamakhosi .INgobamakhosi yabut... qhubeka ufunde »

Umlando ngeNkosi uSigananda Shezi 

Awu sukanini madoda nanso-ke iNkosi yaMachube akwaShezi iNkosi u-Sigananda kaZwekufa . Kulesi sithombe inkosi yaMachube yabe isineminyaka elinganiselwa ekhulwini(yebo 100) . Leli qhawe layibamba kwathula umoya emahlathini aseNkandla empini kaKhandapondo ebuye yaziwe ngokuthi yimpi kaBhambatha . Futhi leyompi ibuye yaziwe ngokuthi yimpi kaMakhanda . Kuleyo mpi uZulu wavukela amaNgisi umbhejazane ngemuva kwesimemezelo sikaNgqongqoshe wezezimali wamaNgisi(Minister of finance) u-Charles Smythe esasithi uZulu kwakudingeka akhokhe futhi enye futhi intela ngaphezu kwezimbili ezabe vele sezikhona . Zanqikilana emahlathini aseNkandla emhosheni waseMome (Mome Gorge) kwathula umoya . Yaqhubeka yagcina isisabalele kulo lonke elakwaZulu. Kukuleyo leyo mpi lapho kwasala khona uSibindi gidi wakwaNgobese iNgobamakhosi u-Mehlokazulu kaSihayo . Kulesi sithombe inkosi u-Sigananda yayisanda kubanjwa ngamaNgisi eseyolilengisa kodwa yavuka isizikhothamele ngobusuku obabandulela usuku eyayizolengiswa ngalo. Yayizinikele yona uqobo kumaNgisi ngemuva kokuba amaNgisi esebophe indodana yayo. Le nsizwa endala yayibone lukhulu kwaZulu ngoba yayizalwe ngeminyaka yama 1820s nokuyiminyaka lapho iSilo uShaka sasimatasa sihlanganisa izizwe ukuba zibe uZulu . 

Umlando ngomlungu u-John Dunn(uJantoni) 

UMngisi uJohn Dunn wayenguMngisi owayedume ngobuqili nangokungethembeki .  Wayedume kakhulu ngelikaJantoni. Abazali bakhe kwakungoRobert Newton Dunn kanye no Ane Harod Dunn  . Wayezalelwe endaweni yasePort Alfred buqamama nedolobha laseBhayi eEastern Cape . Lo mfo woMngisi washonelwa ngabazali bakhe oRobert noAne esemncane eneminyaka elinganiselwa kwelishumi-nane(14) kwaphoqeka ukuba ayokhuliswa yizihlobo zakhe. Wagcina esezithola esezweni lakwaZulu (Natal) nokuyilapho ashonela khona . Cishe impilo yakhe yonke wayiphilela kwaZulu . Wazalwa ngonyaka we 1835 , wedlula emhlabeni ngowe 1895 . Singasho nje ukuthi wazalwa ngesikhathi sokubusa kweSilo uDingane kwaZulu. Ngowe 1856  ngenkathi kulwa aBantwana beSilo uMpande oCetshwayo noMbuyazwe uJohn Dunn wagqisha noMntwana uMbuyazwe . Leyo mpi ibuye yaziwe ngokuthi yimpi yaseNdondakusuka , uMntwana uCetshwayo owadla umhlanganiso kuleyompi.  Ngemuva kokwehlulwa kwempi yoMntwana uMbuyazwe uJantoni wabaleka kwaZulu wawela uThukela wayohlala esilungwini kwabebala lakhe .  Kwathi ngesikhathi iNgonyama uCetshwayo ithabatha isihlalo sobukhosi ngemuva kokukhothama kweSilo uMpande uJantoni waphinde wabuya futhi kwaZulu , wazozenza umngane weNgonyama uCetshwayo . Empeleni

Umlando ngeSilo uCetshwayo 

Umlando ngeSilo uCetshwayo kaMpande: ISilo uCetshwayo sabusa ngesikhathi esinzima kwaZulu ngoba sabusa ngesikhathi abeLungu sebefike baze banethezeka , sebeqala nokushaya imithetho ezweni likaMthaniya ngoba eqinisweni ngaleso sikhathi basebeqalile vele ukulidla elakwaZulu . Empeleni abeLungu bafika kudala ngesikhathi iLembe lihlanganiswa izizwe ukuba zibe yisizwe esisodwa esinguZulu.  Kuzokhumbuleka ukuthi uHenry Fynn nebandlana lakhe bafika kwaZulu kusabusa lona iLembe , yilona elabasikela indawo yokwakha lapho sekuseThekwini khona namuhla.  Labo beLungu babengamaNgisi .Kwahamba kwahamba lelo dlanzana lamaNgisi lajikeka uZulu ,laba isitha esikhulu. Kuyakhumbuleka ukuthi uHenry Fynn wesibili nguyena owayexhasa uMntwana uZibhebhu ezinduku zamagwala ukuba ahlasela uMbuso kaZulu ngaphansi kweSilo uCetshwayo nangesikhathi seSilo uDinuzulu.  UFynn wesibili wayezalwa nguFynn okuqala yena kanye owayekhonze ngaphansi kweLembe , owasikelwa indawo lapho sekuseThekwini khona. Sesibuyela eNgonyameni uCetshwayo kaMpande: INgonyama uCetshwayo yayizalwa yiNgonyama uMpande kuNdlunkulu uNgqumbazi Zungu(okaMondi) .UMntwana uCetshwayo nguyena owayemdala kuBantwana beSilo uMpande . Esiswini sikaNina uNgqumbazi wayezalwa noMntwana uMbixambixa noMntwana uNdabuko. UMntwana uNdabuko wahlupheka kakhulu neNgonyama uDinuzulu ewa

Umlando ngoMntwana uZibhebhu Zulu 

UMntwana uZibhebhu kaMaphitha kaSoyisa kaJama Zulu unina kwakunguKhundlase kaSothondose Nxumalo . Wayebuthelwe ebuthweni loMxhapho . Imizi yakhe kwakuseBhanganomo ,eNkalakuthaba neminye. Imizi kayise uMaphitha kwakuseNkungwini, eKuvukeni, eKuxedeni, oPhanyekweni,kwaMandlakazi nemiye. Yena-ke uMntwana uZibhebhu kwabo kwakuseNkungwini. Wayeganwe ngamakhosikazi angale kwama 80,nesingabala kuwo okaMasiphula, okaMathanda ,abakaMatshana (babebathathu ), okaNdengezi , okaMdlume nabanye . Ngesikathi sempi yaseSandlwane uMagasa (uMntwana uZibhebhu) walwa ngasohlangothini lukaZulu ,futhi walwa ngobuqhawe obukhulu. Kukhona lapho adubula abulala idlanzana lamaNgisi ayelifice ligeza esizibeni eMfolozi eMhlophe. Ngesikhathi sempi yaseNdondakusuka uMandlakazi walwa ngasohlangothini lukaJininindi (uMntwana uCetshwayo) . UMandlakazi wawuholwa nguMntwana uHhayiyana kaMaphitha umnawakhe kaMagasa owayezalwa ekhohlo . Kwathi ngemuva kokwehlulwa kukaZulu ngamaNgisi ,eseshise nesigodlo sasoNdini ngowe 1879 ,ngenyanga kaNtulikazi mhla zingama 4, kwathathwa isinqumo sokuthi iSilo uCetshwayo siyobhaciswa ehlathini laseNgome. Ngaphambi kokuba ahambe uJininindi wathatha wonke umdlunkulu kanye nezingane zakhe ezazimbandakanya iWundlu uMntwana uDinuzulu wazisa eBhanganomo kuMntwana uZibhebhu ukuba asale nazo kanye nabo bonke omndlunkulu ngenkathi sona iSilo sisekubhaceni.  UMntwana uZibhebhu wanikwa izinkomo enikwa

Umlando ngeNkosi uSekhukhune yaBaPedi 

Inkosi uSekhukhune yayibusa abeSuthu bohlobo lwabaPedi esibathola namuhla bezinze lapho sekuyosifundazwe saseLimpompo khona. Zinhlanu izinhlanga noma ngithi izizwe esizithola kulesi sifundazwe namuhla. Kukhona abaPedi , abaVenda, amaShangane, abaLobedu(abakaKhwini Mujaji laba,nansiya isizwe eTzaneen) kanye nengenyana yamaNdebele eyaziwa ngokuthi eyaseMgombane(Mokopane Mountain) . Lensizwa yabaPedi ubukhosi yayibuthathe kuyise uSikwata kaThularw . Inkosi uThulare nayo yaduma kakhulu ngezikhathi zayo,inhlonishwa izizwe ezazakhelene nayo. Yona-ke inkosi uThulare yakhothama ngowe 1825 ibulawa yimpi yeSilo sikaMthwakazi iSilo uMzilikazi Khumalo. Imbangela yokubulawa kwayo kwaba wukuthi inkosi uThulare  yayinqabele impi yeSilo uMzilikazi ukuba idlule ezweni layo ngenkathi iphikelele eDulagubha ukuyohlasela iSilo sikaGasa iSilo uSoshangane Nxumalo. Inkosi uThulare yayizalwa yinkosi uMorwa. Laba bantu basebuPedi baphuma kubeSuthu bohlobo lwabaKgatla . Phela abeSuthu bahlukaniswe izigatshana ,kukhona abaFokeng, abaKgatla,abaHurutse , abaRolong nabanye . Inkosi uSekwata yabusa kabi ngoba yabusa ngesikhathi sokufika kwamabhunu ayeholwa nguGert Martz noHendrick Potigitier . Ayewuhlupho kakhulu lamabhunu kuzo zonke izizwe ezinsundu . Lamabhubu agcina edle ingxenye yezwe lenkosi uSikwata wabaPedi.

Umlando ngoMhadu Msweli Nxele 

Umlando ngoMhadu ka Mandeku ka Myambo kaZaza kaMsweli       -Kuloba u-Mfanafuthi Nxele         UMhadu Msweli Nxele wayengomunye wosomaqhinga bempi yaseSandlwana ( 1879 Anglo-Zulu war) ISilo uCetshwayo sesibona ukuthi amangisi afuna uketula umbuso kaZulu, ngonyaka we (1878) saqhamuka necebo lokuqiniso impi yaso ngokuthi sihlele ukuthi kuthengwe izibhamu kuMapukezi. Elinye icebo leSilo ukuthi siyocela usizo kubantu baso ababakhe esilungwini (Natal) ukuthi basilekelele mhla kuyiwa empini. Saphinda sacela abantu abazinjoli esibhanyini. Leso sicelo sabhekiswa kuMhadu eNatal. UMhadu ube esecela izinjoli ezinkulu, uBheje Bhengu, Solinye, Sogweba, Somahashi, Mahlathini nezinye. Uzokhumbula ukuthi uMhadu wahamba kuqala ukuya kwaZulu (Zululand) ngenyanga uMandulo (1878) , UBheje uhambe kamuva ngo Ncwaba (1878) . UBheje ulandwa nje uyokwenza umsebenzi wokuba yinkabi yeSilo uCetshwayo, ethenjiswe ukuholelwa izinkomo ezingaphezu kwamashumi amabili. Ubufakazi: Even before the war, King Cetshwayo let it be known that he would HEARTLY welcome any potential allies from Natal who might want to enter

Izigaba ezinhlanu zabeNguni

IZIGABA ZABANGUNI:         1. AmaNtungwa Nguni: Biyela Bukhosini(AmaNtshali lawo) Buthelezi Dladla Dludla Gumede[Qwabe] Khoza Khumalo Khuzwayo Khwela Lushozi Mabaso Mabizela Majola Makhanya Makhoba Mashazi(AmaNtshali lawo) Manzini Maqungebe Ngobese Mathenjwa Mbatha Mbeje Mchunu: ... qhubeka ufunde »

Uhla lwezibongo ezaqambeka ngamagama abantu

Uhla lwezibongo ezaqambeka ngamagama abantu(ucwaningo olusaqhubeka) Kuloba INtungwa lasenhla kwaSokhumalo: MTHETHWA UMthethwa kwakuyindodana ka Nyambose kaKhubazi . UMthethwa wayebuye abizwe ngoMbekane .Yena wazala uNdunakazi owayebuye aziwe ngelikaNdlovu kepha ongeyena oKhokho wabakwaNdlovu . UNdun... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!