Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Umlando ngoMondisa ka Jobe Mthethwa⬇️

Umlando ngoMondisa/e ka Jobe Mthethwa. Endulo babebabili oMondisa, kwakukhona owakwaSithole ,kwakukhona futhi nowakwaMthethwa. OwakwaMthethwa wabe engenye yamadodana  enkosi uJobe ka Khayi,engumfowabo wenkosi uDingiswayo. UMondisa wakwaSithole wayezalwa inkosi uJobe ka Maphitha Sithole, nguyena owabusa abakwaSithole eQhudeni emuva kokukhothama kwenkosi uJobe . Yena wazala uMatshana ,owabusa abakwaSithole ngesikhathi seSilo uCetshwayo . Inkosi uMatshana ka Mondisa yabamba elikhulu iqhaza empini yaseSandlwana,mhla uZulu wehlula amaNgisi ,mhaka 22 Masingana 1879. UMondisa wakwaMthethwa yena waphila ngesikhathi sokubusa kweSilo uShaka, iLembe. Ngokomlando obhalwe phansi ezinqolobaneni ezilondoloza umlando, kuthiwa inkosi uDingiswayo yakhothama ngo1818 ,ngesandla senkosi uZwide ka Langa Ndwandwe, kuthiwa yakhothama ingayikhombanga insizwa eyabe izoyilandela esihlalweni sobukhosi . Kwathi ukuba inkosi uDingiswayo ikhothame, uMondisa wazibeka esihlalweni sobukhosi  , waba nguyena inkosi yaBathethwa. Kuthiwa ukuhlala kukaMondisa esihlalweni sobukhosi kwabangela ukuba isizwe saBathethwa sinqamuke kabili. Enye ingxenye yamvuma uMondisa njengenkosi , kodwa enye kayavuma ukuba aphathe.  Kuthiwa uMondisa waqala-ke manje ukubulala izikhulu zakwaMthethwa azabe zingahambisani nokuphatha kwakhe. Kuthiwa wazingenela impela

read more

Umlando ngenkosi uSomkhele ,yaBakhwanazi

Umlando ngenkosi uSomkhele ka Mayanda ,yaBakhwanazi *Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo* Abantu bakwaMkhwanazi endulo sibathola bakhe kwaDlangezwa eningizimu yomfula uMhlathuze . Enye ingxenye yabo yayakhe ngakwaMpukunyoni. Kulesi sizwe saBakhwanazi kwavelela amaqhawe amaningi. Elinye lalawo maqhawe yinkosi uSomkhele ka Mayanda . Inkosi uSomkhele yavelela kakhulu ngesikhathi seZilo oCetshwayo noDinuzulu. Yayibuthelwe ebuthweni laMamboza, ibuthwa yiSilo uMpande ngo1854. Ibutho laMamboza lalande aBantwana beSilo uMpande , kubandakanya noMntwana uCetshwayo . Leli butho lalibuye laziwe ngoThulwana, iningi lezinsizwa zaleli butho zazizalwe ngo1834. Uyise wenkosi uSomkhele inkosi uMayanda ka Veyana yena wabe engenye yezinduna zenkosi yaBathethwa , inkosi uDingiswayo ka Jobe.  Wayehola ibutho lakhona kwaMthethwa elalaziwa ngokuthi yiNingizimu. Inkosi uMayanda yaganwa nguMntwana uNtikili ka Senzangakhona,nguyena owazala inkosi uSomkhele. UMntwana uNtikili wayezalwa uNdlunkulu wenkosi uSenzangakhona uSongiya ka Ngotsha wakwaHlabisa ,obuye abe unina weSilo uMpande ,naBantwana oNozicubu noNzibe.  Inkosi uSomkhele yalwa ngokuzikhandla eSandlwana , empini yamaNgisi noZulu ,mhlaka 22 Masingana(January) 1879. UZulu wawudla umhlanganiso kulempi.  Yabuye yaba yingxenye yamabutho

read more

Umlando ngeKumkani uHintsa ka Khawutha,yamaGcaleka

Umlando ngeKumkani uHinsa kaKhawutha :Aah! Zanzolo! Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo. IKumkani  uHinsa yabusa isizwe samaXhosa kusukela ngo1820 kwaze kube unyaka we1835 lapho yakhothama khona ngesandla seNgisi uGeorge  Southey . Leso kwakuyisikhathi sezimpi zakwaXhosa ezaziwa ngokuthi ‘... qhubeka ufunde »

Umlando ngeqhawe laseMangweni, uGundanekumitha Ndiweni

Umlando ngoGundanekumitha ka Ndlovu wakwaNdiweni Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo UGundanekumitha ka Ndlovu Ndiweni wabe enguNdunankulu wesizwe sikaMthwakazi,okuyisizwe esakhiwa  nguMzilikazi ka Mashobana Khumalo ngemuva kokusuka kwakhe kwaZulu. Abantu bakwaNdiweni baseyingxenye yabantu baseMa... qhubeka ufunde »

Umlando ngamaqhawe akwaMsane, oNxaba ka Mbekane noMgobhozi ka Nongqiwu

Umlando ngamaqhawe akwaMsane, oNxaba noMgobhozi Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo. UNxaba ka Mbekane noMgobhozi ka Nongqiwu  amaqhawe akwaMsane avelela kakhulu ngesikhathi soMfecane. UMfecane yizimpi ezadlanga kakhulu eAfrika esemazansi ngeminyaka yama1800.UNxaba wayebusa abantu bakwaMsane nges... qhubeka ufunde »

Ukuzalwa nokukhula kukaMphrofethi uShembe

*Umlando ngokuzalwa nokukhula kukaMphrofethi uShembe, uMqaliwendlela,uMqalisi nombumbi wamaNazaretha,nobuNazaretha* Lo mlando ucashunwe encwadini kaBaba uM P Mpanza ethi “UShembe noBunazaretha” Lawamazwi akuleli khasi akhulunywa ngu-Mqali waloluhambo lobuNazaretha isikhonzi senhlupheko obizwa ngokuthi ngu’ Isaiah Mloyiswa Mdliwamafa Shembe’ . Ezalwa ngu-Mayekisa kaNhliziyo kaMzazela kaSokhubuzela kaNyathikazi.AbakwaShembe bangabaNtungwa bakwaDonsa Wawakhuluma lawamazwi kubalandeli bakhe emzini wakhe oyingcwele waseKuphakameni ngonyaka ka- 1926 , ebachazela ngokuzalwa nokukhethwa kwakhe ngu-Jehova ukuba yisikhonzi sakhe . Uthi uma eyilanda indaba yokuzalwa kwakhe,uthi kwakuko 1856 ezalwa . Uthi wazalelwa phansi kOndi kwaNtabamhlophe ,yilapho umuzi wakubo wase wakhe khona ngokusuka kwabazali bakhe lapho kwakukade kwakhe khona oyisemkhulu ezintabeni zakwaCeza. Nanamuhla ikhona lentaba ebizwa ngokhokho wakhe uMzazela lena enhla noNongoma Ngokuhambela kuka-Jehova kuMzazela wathi ‘Mzazela,Mzazela baleka- baleka uye ezweni lasenhla ngokuba ngizovusa iNkosi enolaka emhlabeni kanti enzalweni yakho kuyovela abaProfethi abayosindisa  isizwe sami esiNsundu engisakhileyo nengisikhethileyo. UMzazela kazange angabaze walalela izwi likaMvelinqangi ukuthi lalithini kuyena wahamba wabalekela enhla eMahlutshini wayokwakha khona njengoba kuze kuzalwa

read more

Umlando ngeNkosikazi uSitheya Hadebe,unina kaMphrofethi uShembe

Umlando ngeNkosikazi uSitheya Hadebe. (Unina kaMphrofothi uShembe) Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo Lo mlando ucashunwe encwadini kaBaba uMP Mpanza esihloko sithi “UShembe noBunazaretha” Ngesikhathi sokubusa kweSilo uDingane abantu bakwaHadebe babebuswa yinkosi yabo uLangalibalele ka Mthimkhulu. Ngaleso sikhathi sibathola bakhe ngaphansi kwezintaba  zoNdi noKhahlamba,okuyindawo abasakhe kuyona  nanamuhla. UNdunankulu wenkosi uLangalibalele (phecelezi Prime Minister) kwakunguMalindi ka Mthimkhulu. Ngaleso sikhathi kwasekuqale ukwanda abashumayeli beVangeli ,iningi okwabe kungabamhlophe ,ababesuke emazweni aphesheya afana nakoNgilandi, Scotland kanye namanye. Baningi abantu abansundu abasebephundukile ,bamukela uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba njengenkosi yabo. Indodakazi kaNdunankulu uMalindi ,uSitheya Elizabeth Hadebe,naye wayengomunye wabo. Kuthiwa ekukhuleni kwayo yakhula ilungile ,ilondekile. Kuthiwa kontangayayo yayingekho intombazane eyayifana nayo. Kuthiwa le ntombazane yakhula ihlonipha kakhulu, ithandeka futhi kubazali bayo,bonke abantu bethokoza ngayo.  Ngaleso sikhathi kwelaMahlubi kwasekutheleke ingxenyana yesizwe saMantungwa akwaDonsa ,ayeluqhamukise ezintabeni zakwaCeza . Leyo ngxenyana yaMantungwa akwaDonsa yafika kuleya ndawo osekuyiNtabamhlophe namuhla iholwa nguMzazela ka Sokhabuzela, owazala uNhliziyo ,owazala uMayekisa . Ngenkathi kufika laba bantu bakwaDonsa

read more

Umlando ngenkosi uMzilikazi ka Mashobana Khumalo, inkosi yaBathwakazi

Umlando ngenkosi uMzilikazi Khumalo,inkosi yaBathwakazi Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo. UMzilikazi ka Mashobana Khumalo ungenye yezinsizwa ezazakhela igama ngesikhathi seziMpi ezaziwa ngoMfecane , lezo zimpi zadlanga kakhulu ngeminyaka yama 1800s. Unina kwakunguNompethu indodakazi yamaNdwandwe inkosi uZwide ka Langa . UNompethu wayelwanywa nguThandile owendela eNgwenyameni uSobhuza , wazala iNgwenyama uMswazi wesibili. Kusuke kushiwo yena uThandile uma kuthiwa kubantu baseSwazini ‘Nina bakaLaZwidze’. UThandile yena welanywa nguFikile , naye owendela eNgwenyameni uSobhuza, yena-ke wazala uMntwana uNdwandwe owabulawa yiNgwenyama uMbandzeni ka Mswazi wesibili ka Sobhuza. Ngesikhathi sokubusa kwenkosi uSenzangakhona kwaZulu uyise ka Mzilikazi inkosi uMashobana yayibusa ingxenye yabantu bakwaKhumalo eyazinze eSikhwebezi kuze kuyoshaya eMkhuze . Imizi yenkosi uMashobana ekhumbulekayo kwakuseNdinaneni , eNsingweni naseNyandeni . Imbongi uMagolwana ka Mkhathini Jiyane  iyalithinta igama lomuzi waseNsingweni ezibongweni zeSilo uDingane uma ithi ‘bantu ninemihlolo ngaseNsingweni , gijimani ngazo zonke izindlela,niyobikela abakwaMashobana , nifike nithi lukhulu luyeza luyanyelela’. UMzilikazi wakhulela kwaNdwandwe ngaphansi kweso likayisemkhulu . Impilo yakhe yonke yobunsizwa wayichitha

read more

Umlando ngeQhawe lakwaNtuli, uMangathi ka Godide ka Ndlela

Umlando ngoMangathi ka Godide Ntuli Kuloba uBongani Kholo Khumalo UMangathi ka Godide wayeyiqhawe likaZulu ngesikhathi sokubusa kweZilo oCetshwayo noDinuzulu. Wayebuthelwe ebuthweni leNdluyengwe, ebuthwa yiSilo uMpande. Ibutho leNdluyengwe lingelinye lamabutho  alwa ngobuqhawe  eSandlwana ,laliholwa nguMntwana waseZulwini,uDabulamanzi ka Mpande. Lingelinye lamabutho eyeqeshelwe ukusebenzisa izibhamu.  Uyise ka Mangathi ,uGodide ka Ndlela wayengesinye sezikhulu zeSilo uCetshwayo. Wasala enkundleni mhla uMntwana uZibhebhu kaMaphitha ehlasela esigodlweni seSilo uCetshwayo sasoNdini,mhlaka 21 Ntulikazi (July)1883.  Ziningi izikhulu zikaZulu ezasala kulokho kuhlasela, singabala uVumandaba ka Ntethe Biyela, uMbopha kaHolizibi Hlabisa ,uNobiya ka Sotobe , uDilikana ka Hlakanyana, inkosi uSihayo ka Xhongo Ngobese kanye nabanye. Uyisemkhulu kaMangathi uNdlela ka Sompisi naye wayeyiqhawe likaZulu ngezikhathi zokubusa kweZilo oShaka noDingane. Wayebuthelwe ebuthweni leNtontela , ebuthwa yinkosi uSenzangakhona. UNdlela walwa ngobuqhawe obukhulu ngesikhathi iSilo uShaka sehlula inkosi uZwide ka Langa yabakwaNdwandwe.  Ngesikhathi sokubusa kweSilo uDingane uNdlela waba wuNdunankulu kaZulu, isekela lakhe kwakunguNzobo ka Sobadli Ntombela. Nguyena nesekela lakhe uNzobo ababehola izimpi zeSilo uDingane. Yibona

read more

Umlando ngenkosi uZihlandlo ka Gcwabe, yaseMbo

**Kuloba uMntwana uMncedisi ka Mavovo Mkhize.** INkosi uZihlandlo kaGcwabe Lecture summary 🌰🙏🏾 INkosi yoSelwa uZihlandlo kaGcwabe wabe engumngani omkhulu weNkosi uShaka koSenzangakhona. INkosi yabe izalwa ebukhosini baseMbo izalwa iNkosi uGcwabe kaKhabazela kuNdlunkulu uNjoth... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!