Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Umlando ngoNdunankulu uMnyamana ka Ngqengelele Buthelezi

Umlando ngenkosi uMnyamana ka Ngqengelele Buthelezi. Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo Inkosi uMnyamana ka Ngqengelele Buthelezi yabe inguNdunankulu kaZulu ngesikhathi sokubusa kweSilo uCetshwayo, yayibuye ibuse nesizwe samaShenge eMahlabathini. Yayizalwa yinkosi uNgqengelele ka Mvulana  eyabe ... qhubeka ufunde »

Uhla lwamabutho eziNgonyama zakwaZulu

Uhla lwamabutho eziNgonyama zakwaZulu: Kuloba INtungwa lasenhla kwaSokhumalo. Nina beMbube nantu uhla lwamabutho abuthwa iziNgonyama ,zakwaZulu. Kukhona amagama amabutho ayelokhu ephindaphindeka . Isibonelo uDlambedlu. Lelo yibutho elabuthwa yiSilo uDingane ngo 1828, kanti neSilo uMpande sabuye sabu... qhubeka ufunde »

Umlando ngoNdunankulu uMasiphula kaMamba Ntshangase

Umlando ngoMasiphula ka Mamba Ntshangase Kuloba INtungwa lasenhla kwaSokhumalo UMasiphula ka Mamba wakwaNtshangase wayeyiqhawe leziNgonyama oDingane noMpande. Wabuthwa yiSilo uDingane simbuthela ebuthweni loMkhulutshane okuyibutho okwakukhona kulo inkosi uSigananda ka Zokufa Shezi nenkosi uMnyamana ... qhubeka ufunde »

Incazelo ngokuzalwa wembethe

Incazelo ngokuzalwa wembethe : Esizweni sakwaNtu kunesimo lapho ingane izalwe igaxile. Kungaba eyakwaZulu, kwaXhosa, kwaNdebele kwaMthwakazi noma kwaNgwane. ‎Le ngane izalwa yembethe into esamhlwehlwe enamafutha, leyo ngane iyingane yenhlanhla. ‎ Le ngane iyigugu labaphansi. Le ngane idinga nje ... qhubeka ufunde »

Umlando ngoNzobo ka Sobadli Ntombela

Umlando ngoNzobo ka Sobadli Ntombela {Kuloba INtungwa lasenhla KwaSoKhumalo} UNzobo ka Sobadli wakwaNtombela wayeyiqhawe leSilo uDingane , elinye igama lakhe kwakunguDambuza. Kusuke kushiwo yena ezibongweni zeSilo uDingane uma kuthiwa ‘Imbuzi ka Dambuza abayibambe ngendlebe yabekezela , ayinjengek... qhubeka ufunde »

Umlando ngoNdlela ka Sompisi Ntuli

Umlando ngoNdunankulu u-Ndlela ka Sompisi Ntuli(iNtontela) -Kuloba INtungwa lasenhla KwaSoKhumalo U-Ndlela ka Sompisi Ntuli wabe eyiqhawe elikhulu leziNgonyama oShaka noDingane, wayebuthelwe eButhweni leNtontela ebuthwa yiNkosi u-Senzangakhona ka Jama . Uyise ka Ndlela u-Sompisi wabe eyiNsila yeNkos... qhubeka ufunde »

Umlando ngenkosi uSigonyela Molefe

Umlando ngenkosi uSigonyela ka Mokotjo yabaTlokwa Kuloba INtungwa lasenhla kwaSokhumalo Inkosi uSigonyela yayibusa abaTlokwa bakwaMolefe endaweni yaseNtabazwe {Harismith}, yabusa kusukela ngowe 1824 kwaze kwaba u 1852 . Yona yayizalwe ngowe 1804. Isizwe sabaTlokwa sibandakanya izibongo zakwaMolefe, ... qhubeka ufunde »

Umlando ngoMagaye noMande ,amadodana ka Vico Cele

Umlando ngamadodana kaVico oMande noMagaye Cele -Kuloba INtungwa lasenhla kwaSokhumalo Abantu bakwaCele baphuma kubantu bakwaMthethwa , uCele ozala abantu bakwaCele wayengowakhona kwaMthethwa . Ngesikhathi sokubusa kwenkosi uDingiswayo ka Jobe kwaMthethwa , abantu bakwaCele babebuswa yinkosi uDuband... qhubeka ufunde »

Umbango phakathi kwamadodana enkosi uMapholoba Ngcobo(oSihayo noMgabhi)

Umbango phakathi kwamadodana enkosi uMapholoba Ngcobo -Kuloba INtungwa lasenhla kwaSokhumalo Inkosi uMapholoba ka Mbhele yabakwaNyuswa yabusa isikhathi eside yaze yaba ndala kakhulu , ingayibekile inkosana eyayizobusa isizwe sakwaNyuswa uma yona isikhotheme. ENdlunkulu yayizale indodana yaba yinye ,... qhubeka ufunde »

Umlando ngenkosii yaBathethwa inkosi uDingiswayo ka Jobe

Umlando ngenkosi uDingiswayo ka Jobe Mthethwa Kuloba ***INtungwa lasenhla kwaSokhumalo*** Inkosi uDingiswayo ka Jobe yaBathethwa ingenye yamakhosi ayenamandla futhi ihlonishwa kakhulu ngesikhathi seMfecane( izimpi ezadlanga kakhulu ngeminyaka yama 1800). Uyise kwakuyinkosi uJobe ka Khayi , nayo yabe... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!