Ukulandelana kweziNgonyama zakwaZulu

;ISilo uShaka

ISilo sakwaDukuza, uShaka ka Senzangakhona

Nina beSilo ake sibheke ukwelamana kweZilo zakwaZulu. Lo Mdwebo eniwubonayo ngoweSilo uShaka ka Senzangakhona. ISilo uShaka yisona esakha uZulu , kuthiwa sawakha kusukela ngowe 1816  kuya ku1828. ISilo uShaka sahlala eSihlalweni soBukhosi ngo1816 ngemuva kokukhothama kukaYise , iNkosi uSenzangakhona. ISilo uShaka sasizalwa yiNtombi yaseLangeni iNdlovukazi uNandi ka Bhebhe . Kuthiwa sakhothama ngoMandulo we1828 , ngesandla saBafowabo aBantwana oMbopha ka Sithayi waseGazini

 

ISilo uDingane..

ISilo saseMgungundlovu, uDingane ka Senzangakhona

 

Lo Mdwebo wona ngoweSilo uDingane . ISilo uDingane sahlala eSihlalweni soBukhosi ngo1828 ngemuva kokusocongwa kweLembe. Sabusa kwaze kwaba u1840 okuwunyaka esakhothama ngawo . Sakhothamela lena eNgwavuma ngemuva kokwehlulwa kwaso yiMpi yoMntwana uMpande eMaqonqo. ISilo uDingane sizalwa uNdlunkulu wenkosi uSenzangakhona uMpikase ka Mlilela Ngobese . ISilo uDingane salwa namuBhunu eNcome ngowe 1838 , mhlaka 16 Zibandlela.

 

 

ISilo uMpande

ISilo sakwaNodwengu, uMpande ka Senzangakhona

ISilo uMpande naso sasizalwa inkosi uSenzangakhona kuNdlunkulu uSongiya ka Ngotsha wakwaHlabisa . ISilo uMpande sahlala eSihlalweni soBukhosi ngo1840 ngemuva kokudla umhlanganiso eMaqonqo, kwaze kwaba unyaka ka 1872 okuwunyaka esakhothama ngawo. Sona salendelwa yindodana yaso uMntwana uCetshwayo ka Mpande owayebusa uZulu ngenkathi uhlula amaNgisi eSandlwana.

 

 

 

 

 

ISilo uCesthwayo

ISilo sasoNdini, uCetshwayo ka Mpande

ISilo uCetshwayo ka Mpande yisona esasibusa mhla uZulu uhlula amaNgisi eSandlwana ngowe 1879 , mhlaka 22 Masingana . ISilo uCetshwayo sasizalwa uNdlunkulu weSilo uMpande uNgqumbazi wakwaZungu,sabusa kusukeka ngowe 1872 kuya kowe 1884 okuwunyaka esakhothama ngawo. ISilo uCetshwayo salandelwa yindodana yaso uMntwana uDinuzulu owabusa kusukela ngowe 1884 kwaze kwaba sekukhothameni kwakhe , ngonyaka ka 1913 .

 

ISilo uDinuzulu

ISilo sasoSuthu ,  uDinuzulu ka Cetshwayo

ISilo uDinuzu sasizalwa uNdlunkulu weSilo uCetshwayo uNomvimbi ka Msweli wakwaMzimela . Kuthiwa iSilo uDinuzulu sasizalwe saba yisona sodwa ingane yoMfana . Ngokumthetho wakwaZulu kwakungafanele sibuse ngoba sazalwa iNgonyama uCetshwayo ingahlali eSihlalweni soBukhosi. Sabusa ngoba sabe siyisona sodwa ingane yoMfana kwazise uMntwana uManzolwandle wazalwa ngo1884 iSilo uCetshwayo sisanda kutshalwa. ISilo uDinuzulu sabusa kusukela ngowe 1884 kuya kowe 1913 okuwunyaka esakhothama ngawo. Yisona esasibusa uZulu ngesikhathi kulwa eyaMakhanda ngo1906 .

 

 

 

 

 

ISilo uSolomon

ISilo sakwaDlamahlahla , uSolomon Maphumzana Phumuzuzulu ka Dinuzulu

ISilo sakwaDlamahlaka sabusa ngemuva kokukhothama kukaYise ngowe 1913 kuya kowe 1933 , okuwunyaka esakhothama ngawo. Salandelwa yindodana yaso uMntwana uBhekuzulu

 

ISilo uBhekuzulu

ISilo sakwaKhethomthandayo , uBhekuzulu Cyprian Nyangayezizwe ka Solomon

ISilo uBhekuzulu sizalwa uNdlunkulu weSilo uSolomon uNtombembi ka Mathathela Sibiya . Kuthiwa okaMathathela ngenkathi ebeletha uMntwana uCyprian wabelethiswa uDokotela woMlungu ogama lakhe kwakunguCyprain. Kuyileso sizathu wetha uMntwana uBhekuzulu ngegama likaCyprian , wathi ngibelethiswe yiNyanga yezizwe , esho uDokotela omhlophe . ISilo uBhekuzulu sabusa kusukeka ngowe 1948 kuya ku 1968 okuwunyaka esakhothama ngawo . Kusukela ngonyaka ka 1968 kuya ku 1971 kwabamba uMntwana wakwaNxangiphilile , uMcwayizeni Zulu.

 

 

ISilo uZwelithi

ISilo saseNaleni , uZwelithini ka Bhekuzulu

ISilo  uZwelethini sabusa kusukeka ngowe 1971 kwaze kwaba wunyaka esakhothama ngawo u2021. Sazizalwa uNdlunkulu weSilo uBhekuzulu uThomozile Ndwandwe

 

 

 

 

 

 

ISilo uMisuzulu

ISilo uMisuzulu ka Mdlokombane

Esithombeni yiSilo esibusa manje iSilo uMisuzulu ka Mdlokombane . Sizalwa uNdlunkulu weSilo uMdlokomnbane uMantfombi Dlamini waseBukhosini baseSwazini.

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo