Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Izithombe

Dlamini{Indlu yaseMakhuzeni}

Umlando ngabakwaDlamini{Indlu yaseMakhuzeni}   Abantu bakwaDlamini bangabaNguni baseMbo ngokwezigaba zabaNguni . Njengokuchaza kwethu ngokwedlule ngenkathi sichaza indlu yenkosi uNyanya, isibongo sakwaDlamini sikhulu kakhulu kangokuthi abantu bakwaDlamini baze baphikane bathi abahlobene,ngenxa yokuhluka kwezithakazelo nezithopho . Ziningi izindlu kwaDlamini. Ezinye zalezo zindlu sezaba yizibongo , kanti futhi kwaDlamini kuphuma izibongo eziningi kakhulu . Njengokuchaza kwethu ngokwedlule , isibongo sakwaDlamini siphuma eSwazini , sisekanye nalaba oDlamini ababusa eSwazini abazibiza ngokut... qhubeka ufunde »

Umlando ngeqhawe lakwaMpungose , uBaleni ka Silwane.

Umlando ngeqhawe lakwaMpungose , uBaleni ka Silwane.   UBaleni ka Silwane wakwaMpungose wabe engelinye lamaqhawe eSilo sakwaNodwengu , iSilo uMpande ka Senzangakhona ka Jama. Wayebuthwe yisona iSilo uMpande , simbuthela ebuthweni loDloko , ngo 1858. Izinsizwa zebutho loDloko zazizalwe ngo1838 ,... qhubeka ufunde »

IMbabazane /IMbati yehlathi/The stinging Nettle Creeper/Tragia glabata /Tragia durbanesnsis

IMbabazane /IMbati yehlathi/The stinging Nettle Creeper/Tragia glabata /Tragia durbanesnsis Nina bakaSimayedwa njengelanga lona limi lodwa eZulwini, uMdayi sabela kweliphesheya , uZalukazi zosala emanxiweni amaXhegu ayosala emizileni! Enhla nasezansi ngiyayibingelela iNgabade kuzo zonke izindawo lapho inkanise khona. Lo muthi eniwubona esithombeni kuthiwa yiMbabazane ngesiZulu , ngesiSwati kuthiwa yiMbati yehlathi. Kanti ngesiLungu lo muthi udume ngeleStinging Nettle Creeper. Isimila esimila endle lesi, simila bese sikhula ngokuthandela isihlahla esikhulu. Lesi simila siyaluma uma sike sathintana nesikhumba somuntu, siluma kabuhlungu kangangokuthi size siwudumbise umzimba womuntu. Abafana abalusa izinkomo basazi kahle . Lesi simila siqhakaza izimbali ezinombala oluhlaza , ezinoboya , okuyizona eziluma kakhulu . Ziluma ukudlula amakhasi aso lesi simila. Kusuke kushiwo sona lesi simila ezibongweni zikaNdunankulu kaZulu , uBaba uShenge , uma kuthiwa “IMbabazane emahaqa ehaqaze amadoda emasendeni “. Iwumuthi iMbabazane, iyelapha. Kusebenza sonke nje isithombo sayo . Ingena kakhulu ezimbizeni eziphuzwa ngabantu besifazane. Iyakwazi nokusebeza iyodwa . Amakhasi ayo noma izimpande aye

read more

UFoshela /uQhwashu/Ikhambi lakwaNgcobo/Felicia erigeroides

UFoshela /uQhwashu/Ikhambi lakwaNgcobo/Felicia erigeroides Nina baka Somnandi ka Ndaba woza ngange umlomo umlomo uyangiwa kithi KwaZulu,uTshwala buka Gologo babungaphuzwa muntu kithi kwaMalandela babuphuzwa yimihlambi yezinyamazane! Enhla nasezansi ngiyayibingelela iNgabade . Lo muthi engiwubona esithombeni ubizwa ngokuthi uFoshela ngesiZulu, noma yiKhambi lakwaNgcobo. Ubuye ubizwe ngokuthi uQhwashu, ngenxa yokuthi unamakha anuka kamnandi . NgesiLungu soSosayensi  kuthiwa iFelicia erigeroides . Lona wumuthi owande lena eThekwini , KwaDukuza, nakoNdwendwe . Wumuthi wobuhle lona . Wumuthi wogazi nenhlanhla lona . Wumuthi okhonzwe kakhulu ngamaSoka, izinsizwa ezeshelayo.  AmaSoka awuthaka eNdukwini yawo eMhlophe . okuyiNduku yokwakha ugazi nokwakha iNhlanhla. Lo muthi ubuye ungene emithini ethakwa uma kwakhiwa iSikhahlamezi. ISikhahlamezi yingxube yemithi ethakwa yenziwe iNduku egcotshwa ezandleni nasebusweni. Igcotshwa izinsizwa . Uma insizwa egcobe iSikhahlamezi ike yaxhawula intombi , noma yayithinta, leyo Ntombi ivele ilangazelele ukuya ocansini naleyo nsizwa khona lapho , kangangokuthi ize iyilandele nokuyilandela . Kuleyo mithi kusuke kuthakwe wona uFoshela , uDumbasimbu , uVelangemoyeni ,

read more

Lalela izithakazelo zakwaDlomo👂🏾👇🏾

Lalela izithakazelo zakwaDlomo👂🏾👇🏾

read more

Incazelo ngeSibhaha/Warburgia salutaris

ISibhaha /UMazwahlabayo/UMagwazayikhuphule Nina beNdiha lebabayo enjengeSibhaha sona simababa kumaHashanga! USingquma khuluma bakuzw’umoya , abasezitheni nabasemakhaya!USingquma kakhulumi kanamlomo , akanjengoDlondlwane lwakithi kwaBulawayo , lona olwaluqed’umuzi ngokunkenkeza! Inkomo eyabuya yodwa kwaSoshangane ezinye ziyokufa uMdlebe! Ngiyayibingelela iNgabade enhla nasezansi , ngethemba isaphila. Nanso-ke iSibhaha nina beSilo , uJenene wemithi , iNduna uqobo . Lona wumuthi ongena kuzo zonke iziNduku ezilwayo . Yiwona muthi obiza kunayo yonke imithi laphana eMona, isaka eliwu50kg liwuR1000. Kusebenza ixolo nempande kulomuthi . Uma uwuluma , uwuququda uyababa lokhu ukuhishayo . Kuyileso sizathu iSilo uDingane sibongwa ngokuthi siyi ‘Ndiha lebabayo enjengeSibhaha sona simababa kumaHashanga’. AmaHashanga kushiwo amaQadase , amaBhunu , ikakhulukazi akaNgalonkulu {uAndries Pretorious}. ISibhaha sibizwa ngokuthi i- Warburgia Salutaris ngesiLungu, kuthiwa i-Shibaha ngesiTsonga, kanti ngesiVenda kuthiwa i-Manaka Okwenziwa iSibhaha ISibhaha singena kuyo yonke imithi elwayo esingabala kuyo imithi exosha imimoya, eyokukhipha izizwe ,exosha isilwane , kweyamabhande okulwa, ezintelezini zokuchela izinduku zoMgangela, ezintelezini zokuchela ekhaya, ezinsizini , emabuthweni athunywayo{siyamemeza

read more

Incazelo ngoMusa\Crabbea hirsuta

UMusa\Crabbea hirsuta harv Nina baka Zitho zimbombo zimbombonono zifana nezikaDadewabo uSilo, uCala lathethwa ngomkhonto kithi kwaMalandela amanye amacala ethethwa ngezindukwana! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade,ngethemba isaphila. Lo muthi eniwubona ngezansi kuthiwa uMusa , wumuthi othandwa kakhulu amaSoka lona .NgesiLungu kuthiwa I”Crabbea hirsuta “. Kufuneka abeSilo baliqhaphele leli gama elithi “hirsuta” ngoba liyavela futhi nasemithini efana noMathanjana, iziKlenama njalo njalo. UMusa uyiSihlanzi esimhlophe . Uwumuthi weDlozi , ongena eGobongweni elimhlophe lokuhlambulula iDlozi. Empeleni uma ubuka izinsizwa ezeshelayo ziyikhonzile imithi yeDlozi, ngoba phela ibuye ibe yimithi yeNhlanhla. Uma sibheka,uVumakubongoma omhlophe okhonzwe amaSoka ,kodwa uwumuthi weDlozi, ubuye ube wumuthi weNhlanhla, uyangena eNdukwini yokuphalazela inhlanhla. Kodwa wona kahle -hle uwumuthi weDlozi. Eminye imithi engena nxazombili INhlanhla emhlophe , UMusa , UMadlozana{UMlulama}, UNgqengendlela{uShobalehhashi} , UMtholo{uMafunazayithole}, UQhume{uMfazothethayo} kanye neminye imithi   UMusa wenza iDlozi libe nomusa , lithwale umuntu ngeQoma. Limthande ngendlela eyisimanga. UMusa uyangena futhi kwezamaSoka, amaSoka ayaphalaza ngawo, awuthaka emithini emhlophe . Wenza intombi

read more

Incazelo ngoQeduhlobo/ISizukulwane/UMuzi owawulapha wayangaphi

UQeduhlobo/ISizukulwane/UMuzi owawulapha wayangaphi   Nina beNgqongqo yemikhonto iyazibanga izililo iyazibanga izinyembezi. UMudli weNguyazana eyedwa kwaNolele. UMagwaza ayiqhube ayise eKhakonina kwaSothondose! Ngiyayibingelela yonke iNgabade enhla nasezansi , ngethemba basaphila abeSilo. Lesi sithelo enisibona esesithombeni isithelo somuthi okuthiwa uQeduhlobo . UQeduhlobo ubuye waziwe ngokuthi ISizukulwane noma uMuzi owawulapha wayangaphi. Le sithelo sikaQeduhlobo siwumuthi wokuphindisa . Siyingozi kakhulu ekuphindiseni , sishaya sibhuqe wonke umndeni walowo muntu osuke egangile , enze ububi. Sishaya nesizukulwane , ingakho lo muthi ubuye ubizwe ngeSizukulwane. Sizebenza kakhulu uma kugezwa amanzamnyama. Amanzanyama yisimo lapho umthakathi evuka khona ebusuku kweSikabhadakazi aphehle umndeni othile okhambeni olunamanzi amnyama . Kulawo manzi amnyama kusuke kukhona imithi efana noDungamuzi, uManxiweni kanye neminye esetshenziswa ngabathakathi uma benza ukungcola kwabo . Uma umthakathi ephehla amanzi amnyama uye akhulume , abiza amagama amalungu alowo mndeni asuke ewuphehla. Isikhathi esiningi lowo mthakathi usuke eyisihlobo sakhona kulowo mndeni asuke ewuthakatha, ngoba uyakwazi ngisho nokuphendula nedlozi lakulowo mndeni asuke ewuphehla,

read more

Umlando ngenkosi uDube ka Silwane yaseMaqadini{kwaNgcobo}

Umlando ngenkosi uDube ka Silwane yamaQadi Inkosi uDube ka Silwane yabaseMaqadini yabusa ngesikhathi sokubusa kweziNgonyama oShaka noDingane. AmaQadi ayindlu yakwaNgcobo , baphuma kuNgothoma ka Dingile ka Ngcobo ka Vumizitha {esimazi kakhulu ngelikaVumezitha}. Uma uMnumzane eganwe yisithembu , inkos... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoMganu/uBaganiselwa/ uNoganisela\Marula/Sclerocarya birrea

UMganu /Marula/Sclerocarya birrea Nina abeMbuzi ka Dambuza abayibambe ngendlebe yabekezela, ayinjengekaMdlaka ngaseNtshobozeni yena ayibambe ngendlebe yadabula yaqeda amadoda🙌🏾 Ngiyayibingelela yonke iNgabade enhla nasezansi. Lo muthi osesithombeni kuthiwa uMganu ngesiZulu, udume kakhulu ngeleMarula. Ubuye waziwe ngoBaganiselwa. Umuthi waseAfrika lona owenza izinto eziningi. Izithelo zawo ezibizwa ngaMaganu kwenziwa ngazo uTshwala besiLungu . Lo muthi ngokolimi loSodayensi ubizwa ngokuthi i”Sclerocarya birrea. NgesiSuthu kuthiwa i-Morula . NgesiTsonga ubizwa ngeKanyi ,kanti ngesiVenda kuthiwa u’Mufula’. Zimbili izinhlobo zoMganu,futhi zombili zikhula zibe zinde impela kangangokuthi zingafinyelela kumaMitha angamashumi amabili(20). UMganu wokuqala uthela izithelo ezingaphezudlwana kwamaThunduluka. Lezi zithelo ziba luhlaza uma zingakavuthwa, uma sezivuthiwe ziyawuguqula  umbala kancane ucishe ube Phuzi . Lezi zithelo ziyadliwa,zimuncwana uma uzidla . Yizona kanye okwenziwa ngazo uTshwala besiLungu(igama ngizoligodla). Kanti nabantu abansundu benza ngazo uTshwala, ababubiza ngokuthi “wuTshwala bamaganu. UMganu wesibili uthela izithelo ezinombala oluhlaza uma zingakavuthwa, uma sezivuthiwe ziyawuguqula umbala ube bomvu. Lezi zithelo zincane kakhulu uma uziqathanisa nezoMganu wokuqala. Lolu hlobo

read more

Akuvumelekile ke lokho!