Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Izithombe

Umlando ngoMondisa ka Jobe Mthethwa⬇️

Umlando ngoMondisa/e ka Jobe Mthethwa. Endulo babebabili oMondisa, kwakukhona owakwaSithole ,kwakukhona futhi nowakwaMthethwa. OwakwaMthethwa wabe engenye yamadodana  enkosi uJobe ka Khayi,engumfowabo wenkosi uDingiswayo. UMondisa wakwaSithole wayezalwa inkosi uJobe ka Maphitha Sithole, nguyena owabusa abakwaSithole eQhudeni emuva kokukhothama kwenkosi uJobe . Yena wazala uMatshana ,owabusa abakwaSithole ngesikhathi seSilo uCetshwayo . Inkosi uMatshana ka Mondisa yabamba elikhulu iqhaza empini yaseSandlwana,mhla uZulu wehlula amaNgisi ,mhaka 22 Masingana 1879. UMondisa wakwaMthethwa yena waph... qhubeka ufunde »

Umlando ngenkosi uSomkhele ,yaBakhwanazi

Umlando ngenkosi uSomkhele ka Mayanda ,yaBakhwanazi *Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo* Abantu bakwaMkhwanazi endulo sibathola bakhe kwaDlangezwa eningizimu yomfula uMhlathuze . Enye ingxenye yabo yayakhe ngakwaMpukunyoni. Kulesi sizwe saBakhwanazi kwavelela amaqhawe amaningi. Elinye lalawo maqhawe yinkosi uSomkhele ka Mayanda . Inkosi uSomkhele yavelela kakhulu ngesikhathi seZilo oCetshwayo noDinuzulu. Yayibuthelwe ebuthweni laMamboza, ibuthwa yiSilo uMpande ngo1854. Ibutho laMamboza lalande aBantwana beSilo uMpande , kubandakanya noMntwana uCetshwayo . Leli butho lalibuye laziwe ngoThulwana, iningi lezinsizwa zaleli butho zazizalwe ngo1834. Uyise wenkosi uSomkhele inkosi uMayanda ka Veyana yena wabe engenye yezinduna zenkosi yaBathethwa , inkosi uDingiswayo ka Jobe.  Wayehola ibutho lakhona kwaMthethwa elalaziwa ngokuthi yiNingizimu. Inkosi uMayanda yaganwa nguMntwana uNtikili ka Senzangakhona,nguyena owazala inkosi uSomkhele. UMntwana uNtikili wayezalwa uNdlunkulu wenkosi uSenzangakhona uSongiya ka Ngotsha wakwaHlabisa ,obuye abe unina weSilo uMpande ,naBantwana oNozicubu noNzibe.  Inkosi uSomkhele yalwa ngokuzikhandla eSandlwana , empini yamaNgisi noZulu ,mhlaka 22 Masingana(January) 1879. UZulu wawudla umhlanganiso kulempi.  Yabuye yaba yingxenye yamabutho

read more

Umlando ngeKumkani uHintsa ka Khawutha,yamaGcaleka

Umlando ngeKumkani uHinsa kaKhawutha :Aah! Zanzolo! Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo. IKumkani  uHinsa yabusa isizwe samaXhosa kusukela ngo1820 kwaze kube unyaka we1835 lapho yakhothama khona ngesandla seNgisi uGeorge  Southey . Leso kwakuyisikhathi sezimpi zakwaXhosa ezaziwa ngokuthi ‘... qhubeka ufunde »

Umlando ngeqhawe laseMangweni, uGundanekumitha Ndiweni

Umlando ngoGundanekumitha ka Ndlovu wakwaNdiweni Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo UGundanekumitha ka Ndlovu Ndiweni wabe enguNdunankulu wesizwe sikaMthwakazi,okuyisizwe esakhiwa  nguMzilikazi ka Mashobana Khumalo ngemuva kokusuka kwakhe kwaZulu. Abantu bakwaNdiweni baseyingxenye yabantu baseMa... qhubeka ufunde »

Umlando ngamaqhawe akwaMsane, oNxaba ka Mbekane noMgobhozi ka Nongqiwu

Umlando ngamaqhawe akwaMsane, oNxaba noMgobhozi Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo. UNxaba ka Mbekane noMgobhozi ka Nongqiwu  amaqhawe akwaMsane avelela kakhulu ngesikhathi soMfecane. UMfecane yizimpi ezadlanga kakhulu eAfrika esemazansi ngeminyaka yama1800.UNxaba wayebusa abantu bakwaMsane nges... qhubeka ufunde »

Nkwanyana

Umlando ngesibongo sakwaNkanyana. Lo mlando ucashunwe encwadini ka Senzo Mbatha esihloko sithi “Ziphuma eGuleni” . Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo. Abantu bakwaNkwanyana baphuma kubantu bakwaNdwandwe ,esibathola endulo bakhe lapho sekukwaNongoma khona namuhla. Namuhla sibathola bez... qhubeka ufunde »

Shembe

Umlando ngesibongo sakwaShembe   Abantu bakwaShembe baphuma kuMantungwa akwaDonsa , ngakho-ke nabo bangabeNtungwa Nguni ngokwezigaba zabeNguni njengabo abakwaKhumalo . Umuntu esiqala ukuzwa ngaye kulesi sibongo sakwaShembe nguSokhabuzela kaNyathikazi owazala uMzazela owazala uNhliziyo owazala u... qhubeka ufunde »

Ukuzalwa nokukhula kukaMphrofethi uShembe

*Umlando ngokuzalwa nokukhula kukaMphrofethi uShembe, uMqaliwendlela,uMqalisi nombumbi wamaNazaretha,nobuNazaretha* Lo mlando ucashunwe encwadini kaBaba uM P Mpanza ethi “UShembe noBunazaretha” Lawamazwi akuleli khasi akhulunywa ngu-Mqali waloluhambo lobuNazaretha isikhonzi senhlupheko obizwa ngokuthi ngu’ Isaiah Mloyiswa Mdliwamafa Shembe’ . Ezalwa ngu-Mayekisa kaNhliziyo kaMzazela kaSokhubuzela kaNyathikazi.AbakwaShembe bangabaNtungwa bakwaDonsa Wawakhuluma lawamazwi kubalandeli bakhe emzini wakhe oyingcwele waseKuphakameni ngonyaka ka- 1926 , ebachazela ngokuzalwa nokukhethwa kwakhe ngu-Jehova ukuba yisikhonzi sakhe . Uthi uma eyilanda indaba yokuzalwa kwakhe,uthi kwakuko 1856 ezalwa . Uthi wazalelwa phansi kOndi kwaNtabamhlophe ,yilapho umuzi wakubo wase wakhe khona ngokusuka kwabazali bakhe lapho kwakukade kwakhe khona oyisemkhulu ezintabeni zakwaCeza. Nanamuhla ikhona lentaba ebizwa ngokhokho wakhe uMzazela lena enhla noNongoma Ngokuhambela kuka-Jehova kuMzazela wathi ‘Mzazela,Mzazela baleka- baleka uye ezweni lasenhla ngokuba ngizovusa iNkosi enolaka emhlabeni kanti enzalweni yakho kuyovela abaProfethi abayosindisa  isizwe sami esiNsundu engisakhileyo nengisikhethileyo. UMzazela kazange angabaze walalela izwi likaMvelinqangi ukuthi lalithini kuyena wahamba wabalekela enhla eMahlutshini wayokwakha khona njengoba kuze kuzalwa

read more

Umlando ngeNkosikazi uSitheya Hadebe,unina kaMphrofethi uShembe

Umlando ngeNkosikazi uSitheya Hadebe. (Unina kaMphrofothi uShembe) Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo Lo mlando ucashunwe encwadini kaBaba uMP Mpanza esihloko sithi “UShembe noBunazaretha” Ngesikhathi sokubusa kweSilo uDingane abantu bakwaHadebe babebuswa yinkosi yabo uLangalibalele ka Mthimkhulu. Ngaleso sikhathi sibathola bakhe ngaphansi kwezintaba  zoNdi noKhahlamba,okuyindawo abasakhe kuyona  nanamuhla. UNdunankulu wenkosi uLangalibalele (phecelezi Prime Minister) kwakunguMalindi ka Mthimkhulu. Ngaleso sikhathi kwasekuqale ukwanda abashumayeli beVangeli ,iningi okwabe kungabamhlophe ,ababesuke emazweni aphesheya afana nakoNgilandi, Scotland kanye namanye. Baningi abantu abansundu abasebephundukile ,bamukela uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba njengenkosi yabo. Indodakazi kaNdunankulu uMalindi ,uSitheya Elizabeth Hadebe,naye wayengomunye wabo. Kuthiwa ekukhuleni kwayo yakhula ilungile ,ilondekile. Kuthiwa kontangayayo yayingekho intombazane eyayifana nayo. Kuthiwa le ntombazane yakhula ihlonipha kakhulu, ithandeka futhi kubazali bayo,bonke abantu bethokoza ngayo.  Ngaleso sikhathi kwelaMahlubi kwasekutheleke ingxenyana yesizwe saMantungwa akwaDonsa ,ayeluqhamukise ezintabeni zakwaCeza . Leyo ngxenyana yaMantungwa akwaDonsa yafika kuleya ndawo osekuyiNtabamhlophe namuhla iholwa nguMzazela ka Sokhabuzela, owazala uNhliziyo ,owazala uMayekisa . Ngenkathi kufika laba bantu bakwaDonsa

read more

Mngwengwe

Umlando Nezithakazelo ZakwaMngwengwe #Ucashunwe ku-Lwazi Programme. *Izithakazelo zabo* Mngwengwe kaZitha kaNyamande Nyama kayishi, isha ngomphephezelo. Abehla ngomzungulu wasala wabola *Umlando wabo:* Abantu bakwaNgwengwe bavela enkabazwe lapho bephuma khona.Behla njalo ngasogini oluseMpumalanga baze bafika lapho kuseMozambique base besabalala abanye badlulela eSwazini baqhubeka abanye laba esesibathola kwaZulu. Inkosi yaso lesi sizwe yayikade inamadodana amabili angamawele. Kwenzekile ke elidala laqonywa yintombi. Lamawele abefana ngalendlela yokuthi bekunzima ukuwahlukanisa. Nentombi ibihluleka nawukuwahlukanisa indlela abefana ngayo. Kuthi lapho inkosi isiguga yathi eweleni elidala alikhombe intombi ukuze liganwe bese elibeka esikhundleni sobukhosi. Kanti elincane liyakuzwa lokho okushiwo inkosi kumfowabo omdala. Labe seliya entombini lathi uyise ufuna ukulibeka esihlalweni sobukhosi nokuthi laqhubeka lathi selizondwa nayileli elinye iwele, lifuna ukulibulala, ngakho abeqe. Nebala beqa nebutho labalandeli baze bafika lapho kuyiKwaZul khona namuhla, njengoba sekushiwo. AbakwaZondi bafika kamuva ababebaleke kubo kwaDlamini eSwazini. Kamuva nje sekubusa iLembe KwaZulu, ngelinye ilanga kwakucitshwa inseam. Kwakuneqhawe lakwaNgwengwe elalinemba kangangoba laze laciba ibhece lisekhanda lentombi

read more

Akuvumelekile ke lokho!