Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Izithombe

Umlando ngoNdunankulu uMnyamana ka Ngqengelele Buthelezi

Umlando ngenkosi uMnyamana ka Ngqengelele Buthelezi. Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo Inkosi uMnyamana ka Ngqengelele Buthelezi yabe inguNdunankulu kaZulu ngesikhathi sokubusa kweSilo uCetshwayo, yayibuye ibuse nesizwe samaShenge eMahlabathini. Yayizalwa yinkosi uNgqengelele ka Mvulana  eyabe ingesinye sezikhulu ezinkulu zeSilo uShaka. Inkosi uNgqengelele yayakhe umuzi wayo ngaseNsukazi , owawubizwa ngokuthi kukwaNomahhina. Kusuke kushiwo wona lowo muzi ezibongweni zayo uma kuthiwa “uMqengqe wakithi kwaNomahhina, ongekufa ngamadliso uyokufa ngamaloyiso” . Umqengqe yisitsha so... qhubeka ufunde »

Uhla lwamabutho eziNgonyama zakwaZulu

Uhla lwamabutho eziNgonyama zakwaZulu: Kuloba INtungwa lasenhla kwaSokhumalo. Nina beMbube nantu uhla lwamabutho abuthwa iziNgonyama ,zakwaZulu. Kukhona amagama amabutho ayelokhu ephindaphindeka . Isibonelo uDlambedlu. Lelo yibutho elabuthwa yiSilo uDingane ngo 1828, kanti neSilo uMpande sabuye sabu... qhubeka ufunde »

Umlando ngoNdunankulu uMasiphula kaMamba Ntshangase

Umlando ngoMasiphula ka Mamba Ntshangase Kuloba INtungwa lasenhla kwaSokhumalo UMasiphula ka Mamba wakwaNtshangase wayeyiqhawe leziNgonyama oDingane noMpande. Wabuthwa yiSilo uDingane simbuthela ebuthweni loMkhulutshane okuyibutho okwakukhona kulo inkosi uSigananda ka Zokufa Shezi nenkosi uMnyamana ... qhubeka ufunde »

Machi

  Umlando ngesibongo sakwaMachi *Kuloba uMthokozisi Fabase Dlomo* AbakwaMachi kusengabantu bakwaXolo njengoba bezalwa umuntu munye uMsuthu kaNtamonde kaSabela kaHenge. Lezizwe sizithola sezisendaweni yaseMatatiela esiDumbini zibuswa inkosi Sabelo zidabuka eLusotho. Sekubusa inkosi Ntamonde kwab... qhubeka ufunde »

Nsele

Umlando ngesibongo sakwaNsele Abantu bakwaNsele bangaBambo Nguni ngokwezigaba zabaNguni. Laba bantu bakwaNsele babuye baziwe ngokuthi bangabaseMangweni, basekanye nabantu bakwaZwane , abakwaHudla, abakwaCebekhulu , abakwaNdiweni kanye nabanye. UNsele okwaqanjwa ngaye isibongo nguNsele wesibili indod... qhubeka ufunde »

Sabela

**Umlando ngamaQwabe akwaSabela** Abantu bakwaSabela baphuma eMthandeni kubantu bakwaQwabe , umuntu abaphuma kuye kwaQwabe nguNomo indodana yenkosi uKhondlo ka Mncinci . UNomo kusengumuntu oyedwa noSomnomo. Kwahamba kwahamba uNomo wagcina esebizwa ngokuthi unguSabela. Amanye amadodana enkosi uKhondl... qhubeka ufunde »

Incazelo ngokuzalwa wembethe

Incazelo ngokuzalwa wembethe : Esizweni sakwaNtu kunesimo lapho ingane izalwe igaxile. Kungaba eyakwaZulu, kwaXhosa, kwaNdebele kwaMthwakazi noma kwaNgwane. ‎Le ngane izalwa yembethe into esamhlwehlwe enamafutha, leyo ngane iyingane yenhlanhla. ‎ Le ngane iyigugu labaphansi. Le ngane idinga nje ... qhubeka ufunde »

Mathonsi

Umlando ngesibongo sakwaMathonsi ****Lo mlando ucashunwe encwadini ka Senzo Maswidi Mbatha esihloko sithi ‘Ziphuma eguleni’ Abantu bakwaMathonsi baphuma kubantu bakwaMthembu ,kanti kubona kuphuma abantu bakwaMadondo. Baphuma kuBaThembu abangoMvelase, abayindlu encane yaBaThembu. AbakwaMv... qhubeka ufunde »

Msezane

***Izithakazelo zakwaMsezane /Mashoba***** -Mashoba! -Vezi Ngokuvez’ amanzi! -Wena owaphuma’ esiqwini soMganu kwaphuz’ abafo nabafokazane! -Ntumbese kaPhothela! -Nina besandla esibuyekeyekana! -Skhuba abandi abathekeli! -Nina eningathekeli nto yamuntu! -Nkomo kazephusi zisengwa ub... qhubeka ufunde »

Umlando ngoNzobo ka Sobadli Ntombela

Umlando ngoNzobo ka Sobadli Ntombela {Kuloba INtungwa lasenhla KwaSoKhumalo} UNzobo ka Sobadli wakwaNtombela wayeyiqhawe leSilo uDingane , elinye igama lakhe kwakunguDambuza. Kusuke kushiwo yena ezibongweni zeSilo uDingane uma kuthiwa ‘Imbuzi ka Dambuza abayibambe ngendlebe yabekezela , ayinjengek... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!