Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Amakhambi akwaNtu 

Amakhambi akwaNtu :- Amakhambi imithi esiza kakhulu ekwelapheni imbo nasekukhipheni inyongo .Le mithi akudingeki ukuthi nize nitshelwe inyanga ,noma ubani osekhulile ekhaya kufanele azi ukuthi uyokwenzenjani lapho ephethwe umkhuhlane ,noma equtshukelwe inyongo .Inkinga ekhona ukuthi iningi lethu asisawasebenzisi lawa makhambi akwaNtu ngoba umuntu usuke esaba ukuthi abantu bazothi uyathakatha . Ake siwabale amakhambi awusizo :- ISIPHONDO Isiphondo umuthi okuchatha abantwana oxutshwa nobisi .Ungumuthi omkhulu wenyoni .Izingxabo zesiphondo ziyagxotshwa kwenziwe umuthi wokuphalaza kususwe isidina . UKALIMUZI :- Ukalimuzi ikhambi elimila emaxhaphozini ,izimpande ziyagxotshwa kwenziwe umuthi wokwelapha umkhuhlane .Ukalimuzi umuthi wokuchatha izingane ezinomkhuhlane .Nabadala bangawuhlafuna lapho behlaselwe ugonqogonqo INKUPHULANE :- Lo muthi awuyishiyi inyongo .Kugxotshwa amakhazi awo kuhlanzwe ngawo kukhishwe inyongo .Noma bethi unesizinda senyongo inkuphulane iyasibhidliza ,kugxotshwa amakhasi ayo axovwe ngamanzi afudubele bese ilingela ukuphalaza ikhiphe izindenda nenyongo esigcwele esibindini ,wenza umzimba ube lula . ISIHLAKOTHI :- Amaqabunga esihlakothi agxotshwa athelwe amanzi afudumele kuchathwe ngawo izingane nxa zihlushwa izinhlungu zokonakala kwesisu.

UMkhanyakude 

  UMkhanyakude isihlahla esikhula sibe amamitha ayishumi kuya kwayishumi nahlanu . Siwumuthi wogazi . Umuntu uma ephalaze ngaso uyathandeka . Kuphalazwa ngexolo nangezingxabu zawo . UMkhanyakude uyazimilela nje endle kodwa uma umuntu efuna ukuwutshala ekhaya uyakwazi  ukuwutshala ngoba uyatshaleka . Uyefana nje noLozilina ngoba nawo uyatshaleka . UMkhanyakude ungena nxazombili emithini ebomvu kanye nemhlophe. Uma umuntu ezophalaza uyaye aqale ngemithi ebomvu efana noVumakubangoma obomvu , iNgwavuma , iNtolwane,uMaphipha neminye. Bese mhlawumbe ngemuva kwesonto elilodwa alandele ngemithi emhlophe efana noVumakubangoma omhlophe , uMadlozaza ,iNhlanhlemhlophe, uMqhume neminye. UMkhwanyakude-ke ungeminye yemithi engena kuzo zombili izinduku , ezibomvu kanye nezimhlophe.  Awufakwa kakhulu kodwa uMkhanyakude kuthiwa chatha nje kancane . Wawufaka kakhulu uyokubangela amashwa ,uzondwe abantu ngaphandle kwesizathu .     Ngaphandle kokuphalazisa uMkhanyakude ubuye ungene embizeni yokuchatha, emithini yokugquma kanye nakweyokugeza. Abanye bayawuhlafuna nje uma bezoyofuna amatoho kuthi lokho abakuhlafunile bakuphimise bebheke endaweni abazoyofuna kuyona umsebenzi. Basuke benenkolelo yokuthi umlungu uyobabona beqhamuka kude ,

UMphafa /UMlahlankosi 

                    UMphafa yisihlahla esibaluleke kakhulu kubantu abansundu . Isizathu esenza sibaluleke wukuthi loluhlobo lwesihlahla kulandwa ngalo umuntu ongasekho. UMphafa ubuye waziwe ngeloMlahlankosi . UMphafa ungezinye zezihlahla ezinobulili , kukhona uMphafa/uMlahlasankosi wesilisa kanye nowesifazane . Owesifazana uthela izithelo kanti futhi ukhula uthi thuthu kowesilisa .Owesilisa awukhuli kakhulu futhi awuzitheli izithelo . Yomibili iMiphafa inameva ahlaba kabuhlungu.  Uma kulandwa umuntu ongasekho kuyaye kugawulwe/kukhiwe  ihlamvu noma igatshana loMphafa kuyiwe nalo lapho kushonele khona lowo muntu kufikwe kukhulunywe nomphefumulo walowo useshonile , ubikelwe ukuthi usuzolandwa . Phela kushona umuntu kepha umphefumulo kawushoni .  Umuntu ongasekho ulandwa ngabesilisa ngoba kukholelwa ekutheni abesilisa yibona abasondelene kakhulu nedlozi . Uma sekuhanjwa sekuphikelelwe ekhaya kuyaxoxwa nomuntu ongasekho, abikelwe uma sebedlula endaweni ayeyikhonzile , noma lapho kuhlala khona umngane wakhe othile, noma lapho kuhlala khona isihlobo, kungaba uMalume , uBabekazi , uMama omncane njalo njalo . Empeleni endulo uMphafa wawusebenza

AMankankane 

Amankankane uhlobo lwezinyoni oluhlola okubi. Inhliziyo yenkankane izinyanga ziyayithaka emuthini wentando(igobondela) . Ziyixuba neminye imithi bese kuphuma umuthi wentando ohamba phambili ngoba ngokuvamile amankankane ahamba ngamabili , iqhude nesikhukhukazi . Kanti nalo eliphelele liyangena emithini yeziko lezinkomo .. Inkankane libuye laziwe ngokuthi yi”ngangane” Abafana bazifunda ekwaluseni zonke iziny‎oni abahlalisana nazo. Bafunda amagama azo, bafunde nezikhathi ezifika ngazo, kanye nezikhathi ezihamba ngazo uma kuyilezo ezibuye zimuke.Izinsizwa uma ziphume inqina yokuyozingela zikholelwa ekutheni kuyishwa elikhulu ukuhlangana namankankane uma umuntu eyozingela.  Amankankane izinyoni ezithe chithi saka nezinkalo zonke zakwaZulu. Iyezwakala imilozi yemishungu yamankankane ntambama uma ilanga selibantu bahle. Umbala wamankankane unkankane ,kodwa uma uqala ukuwabona amankankane , kuba ngathi umbala wawo unsundu nokukhatheleyo..Lihle inkankane, okubi ngalo alihloli inhlanhla.‎ Uma lidabula phambi kwakho usohambweni usuke uzoba namashwa. Liyavela igama lenkankane ezibongweni zeNgonyama uShaka uma kuthiwa ‘OHlangene nodwendwe lwamankankane mhla eyodla aMampondo iziphukuphuku’ Nani boFaku Nani noGambushe Kwathi lapho aMampondo ethola umkhosi ukuthi ingene ekaZulu,

Umlando ngeNkosi uHlubi Molefe 

Inkosi uHlubi Molefe yayibusa abaTlokwa bakwaMolefe ababezinze endaweni yaseNtabazwe(Harrismith) ngesikhathi saminyaka yama 1800. Yayikade iqale ukubusa ngemuva kokwehlulwa kweNkosi uSekonyela kaMokotjo ihlulwa yiNkosi uMushweshwe . Kwathi lapho isihluliwe iNkosi uSekonyela yabaleka yaphikelela eKoloni nokuyilapho yagcina ikhothamele khona.  Ngemuva kokwehlulwa kweNkosi uSekonyela abaTlokwa bazithola sebeyisizwe esingenayo iNkosi . Ngakho-ke izikhulu zakwaMolefe zagcina ziqoke uHlubi kaMotha owayezalwa eKhohlo lakwaMolefe. Uyise weNkosi uHlubi wayezalwa eKhohlo , engumfowabo weNkosi uSekunyela . Igama likhe kwakunguMotha ka Mokotjo . Wabusa-ke uHlubi ebusela endaweni yaseSefate khona eNtabazwe nokuyilapho kwakwakhe khona umuzi weNkosi uSekonyela waseJwalabhoholo .  Kwakuyiminyaka yama 1870s ngaleso sikhathi nokuyisikhathi lapho amaNgisi ayemise kabi iSilo uCetshwayo . AmaNgisi agcina agcina esesikele iNkosi uHlubi indawo eSinquthu ngenhloso nje yokudala izinxushunxushu , kuphazamiseke uMbuso weSilo uCetshwayo . Ngakho-ke iNkosi uHlubi yagcina engenye yamakhosi ahlonyiswa ngezibhamu ahlasela uZulu. Ngamanye amazwi lawo makhosi ayeyizimaku zamaNgisi . Kulawo makhosi singabala inkosi uYamela kaPhangandawo Shange,uMntwana uHhamu kaMpande(kaNzibe) , uMntwana uZibhebhu namanye .

UMthunduluka 

                      UMthunduluka ongezinye zezihlahla eziwusizo kubantu abansundu , izithelo zawo ziyadliwa futhi zimnandi zinambitheka njengoshukela . Zibizwa ngokuthi amathunduluka. Abafana abelusayo bazithanda kakhulu.  Okunye engingakuphawula ngoMthundulula wukuthi uyelapha , futhi lapho ekwelapheni uMthunduluka wenza umsebenzi ohlukahlukene kuya ngokuthi umuntu uvelaphi . Okunye futhi engingakuphawula ngoMthunduluka wukuthi isihlahla soMthunduluka siyathandwa yiminyovu . Ikakhulukazi owesifazane yiwona othandwa kakhulu yiminyovu . Ngakho-ke kubalulekile kubafana ebelusayo ukuba babheke isidleke seminyovu ngaphambi kokuba bazitike ngamathunduluka . UMthunduluka ongezinye zezihlahla ezinobulili, kukhona owesifazana nokuyiwona othela izithelo , bese kuba owesilisa ongatheli zithelo . Owesilisa uvamise ukuthi ube mfushane kowesifazane . Lesi sihlahla sibuye sibe nameva ahlaba kabuhlungu. Amathunduluka awumbala oluhlaza (green) uma engakavuthwa , kanti aba bomvu uma esevuthiwe esekulungele ukudliwa . Amnandi ehla esiphundu kangangokuthi abanye baze baginge nezimbevu zawo . Kodwa lokho kubuye kube yinkinga uma umuntu sekufanele aye ngaphandle, ayozikhulula . Izingxabu zoMthunduluka

Incazelo ngoMhlakuva 

            Nanku uMhlakuva obuye ubizwe ngoMhlafutho kwezinye izindawo . Lo muthi izithelo zawo ziyakhanywa kwenziwe ngazo amafutha ikakhulukazi akaOyila okuthiwa ayakwazi ngisho nokuhambisa imoto . Omunye umsebenzi walesi sihlahla wukuthi amacembe awo ayasiza emuntwimi ophethwe izinso noma ngithi ohlushwa izinso . Ayaye axutshwe nezimpande zoMthunduluka bese ayabiliswa ,ngemuva kwalokho bese kuphuziswa noma kuphuza lowo ohlushwa izinso .UMthunduluka owodwa vo uwumuthi wokuhlanza igazi ,kanti ungena kakhulu ezimbizeni zokwelapha izifo ezithathelwana ngokwenza ucansi ezifana noDilophu nokunye, kodwa hhayi ingculaza . Zimbili izinhlobo zoMhlakuva ,kukhona oluhlaza (osesithombeni) kanye nobomvu . Yomibili le mithi yenza imisebenzi efanayo . Omunye umsebenzi woMhlakuva nokuwumsebenzi engibona umkhulu wowokuxosha omoya ababi ekhaya . Uma kukhona omoya ababi ekhaya oSokhaya uyaye athathe amacembe noma izithelo zoMhlakuva esezomile , azixube neSiqunga esomile kanye neMphepho bese efaka leyo mithi odengezini bese eshunqisela ngakho ebambe udengezi ngezandla ajikeleze nomuzi awukake .Lokho ukwenza ekhuluma amazwi axosha omoya ababi

Umlando ngoMntwana uNdabuko kaMpande 

                      UMntwana uNdabuko kaMpande ungomunye waBantwana baseNdlunkulu yakwaZulu abawulwela kakhulu uMbuso kaZulu ikakhulukazi ngesikhathi seNgonyama uDinuzulu. Wazama impela uMntwana uNdabuko ukuwuvikela uMbuso kaZulu .  UMntwana uNdabuko walwa ngokuzikhandla empini yakwaNdunu neyakwaCeza phakathi kwenyanga kaNhlangulana ngowe 1888. KwaNdunu igquma eliseduze nakwaNongoma . Impi yakwaNdunu yayiphakathi kukaZulu ngaphansi kweSilo uDinuzulu kanye noMntwana uZibhebhu wayesetshenziswa ngamaNgisi ukudala izinxushunxushu kwaZulu. Kuleyo mpi uZulu wadla umhlanganiso nokwathi ngemuva kwaleyompi amaNgisi abopha iSilo uDinuzulu noyise baso aBantwana oNdabuko noShingana abathwesa amacala okuvukela umbuso wawo . AmaNgisi abathumela esiqhingini iSt Helena , iSilo sagwetshwa iminyaka eyishumi, uMntwana uShingana wagwetshwa iminyaka eyishumi nambili , uMntwana uNdabuko yena wagetshwa iminyaka eyishumi nanhlanu. Ngesikhathi iNgonyama uDinuzulu noYise bayo bedingiselwe eSt Helena uNina weSilo uDinuzulu iNdlovukazi uNomvumbi Mzimela yiyona eyasala ibheke isizwe sakwaZulu , isizana noNdunankulu uMankulumana kaSomaphunga Ndwandwe. UMntwana uNdabuko wayelamana neSilo uCetshwayo kanye noMntwana uMbixambixa bezalwa iNdlovukazi uNgqumbazi Zungu

Umlando ngeNkosi uSekonyela Molefe 

INkosi uSekonyela Molefe  yabe iyiNkosi yabaSuthu abawuhlobo lwabaTlokwa.  AbaTlokwa baphuma kubaKgatla , abaKgatla bona bephuma kubaHurutse . Inkosi uSekonyela yazalwa ngowe 1804 izalelwa lapho osekuyiNtabazwe khona (Harismith) . Uyise weNkosi kwakuyiNkosi uMokotjo , unina weNkosi uSekonyela kwakunguMaNthantisi wayeqhamuke kubeSuthu abawuhlobo lwaBasia. Phela abaSuthu bahlukaniswe izigatshana eziningi.  Igama langempela  le Ndlovukazi uMaNtshantisi kwakunguMonyalue . Le Ndlovukazi kwathi ngemuva kokuthola kwayo ingane yokuqala ogama layo kwakunguNthantisi yashintshwa igama yabizwa ngelika MaNthantisi nokuyigama elagcina selichume kakhulu . Empeleni ukuthi MaNthantisi kuchaza ukuthi Mama ka MaNthantisi ngesiZulu. ONthantisi wayeyintombazana, nguyena owelanywa nguSekonyela owaba yiNkosana yoMndeni. UYise kaSekonyela inkosi uMokotjo yakhothama ngowe 1813  uSekonyela esemncane kakhulu  kwaphoqa ukuba abanjelwe ngu Nina uMaNthantisi . Akucaci kahle ukuthi inkosi uMokotjo yakhothama kanjani , kukhona umlando othi yabulwa ngaBafokeng bakaSebendwane  . Kodwa abanye bathi qha , iNkosi uMokotjo yadungezela . UMaNthantisi kuthiwa wayenguSibidi gidi weqhawekazi . Kuthiwa wayephuma nempi yakhe uma iyohlasela . Ayihole aphinde ayididiyele. Kwakwahamba kwahamba

Umlando ngeSilo uDinuzulu 

INgonyama uDinuzulu yabusa ngemuva kokukhothama kukayise iSilo uCetshwayo kaMpande. INgonyama uDunuzulu yabusa isencane kakhulu ngokweminyaka ngoba yabusa ineminyaka eyishumi nesithupha(16) ,yayizalwe ngowe 1868 ,kanti yaqala ukubusa ngowe 1884 mhla zingama 20 kuNhlaba kwaze kwaba wumhla zingama 18 kuMfumfu 1913 . Unina weSilo uDinuzulu kwakuyiNdlovukazi uNomvimbi indodakazi kaMsweli Mzimela . UMsweli Mzimela wayelwe ngasohlangothini lweZigqoza empini yaseNdondakusuka.Impi yaseNdondakusuka yayiphakathi kwaBantwana oCetshwayo noMbuyazwe bakaMpande kaSenzangakhona. Abalandeli bakaMntwana uCetshwayo babebizwa ngokuthi bawuSuthu ,kanti abakaMntwana uMpuyazwe kwakuyiZigqoza . USuthu olwadla umhlanganiso kuleyo mpi .Le mpi yaseNdondakusuka yalwa iSilo sakwaNodwengu iSilo uMpande sisawadla anhlamvana. Ngokomthetho wasebuNguni uMntwana ozalwe uyise engakabi yinkosi akakwazi ukubusa isizwe uma uyise esekhotheme ngisho noma kungathiwa lowo uyindodana endala kuwo wonke amadodana enkosi kodwa uma ezalwe uyise engakabi yinkosi naye akakwazi ukuba yinkosi . UMntwana  uDinuzulu naye wazalwa uyise uCetshwayo engakabi yinkosi .Kodwa ngesizathu sokuthi uMntwana uDinuzulu wayezalwe waba nguye yedwa ingane yomfana  kwaphoqeleka ukuba abekwe  njeNgonyama kwazise uMntwana uManzolwandle wazalwa

Akuvumelekile ke lokho!