Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Incazelo ngaqanda ka Xamu

Incazelo ebhalwe phansi ngamaqanda kaXamu⬇️. Nina bakaSomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo umlomo uyangiwa kithi kwaZulu🙌🏿 Amaqanda ka Xamu ayisibunge sebhiziniai, athakwa nemithi yokudonsa . Mahle kakhulu kakhulu nasemfuyweni, awuMkhumiso wezinkomo. Enza izinkomo zizale ngendlela exakile. Azehlukani izinkomo ezisetshenzwe ngamaqanda ka Xamu, zidla ndawonye. Abuye angene nasendukwini yesibeletho, kulabo abahlushwa wukungabatholi abantwana. Amaqanda ka Xamu uwathola  uma ube nenhlanhla yokubualala uXamu omithi . Noma uwathole eceleni kwesiziba,lapho uXamu osuke uwagqibe khona,uwafukamele. Phela uXamu amaqanda  uwafukamela njengeNgwenya,uwagqiba phansi, ebese wona ucambalala phezulu. Kuningi okusebenzayo kuXamu, inhliziyo ingena kwezeSibambelelo, phela kuthiwa uXamu uba noMlingani oyedwa. Uma kwenzeka efa lowo Mlingani bathi uXamu uvele uzihlalele , awuhambi wenza ucansi noXamu abaningi. Bathi neMbulu nayo injalo. Amafutha ka Xamu axosha isilwane, ayabethela nomuzi Khumu! Thola ulwazi oluthe xaxa ngemithi kuYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV 📺

read more

Incazelo ngoDelunina

UDelunina! Ngiyababingelela abeSilo. Nina bakaMagalela agase njengeNkosi yaMantshali ngob’egasel’,uZibhebhu kwaNdunu! UMpondo zamil’enjeni engabe enkomeni zesabani? Nalo-ke ikhubalo uDelunina. Wumuthi oyisiphephetho lona, wumuthi wothando lona. Intombi iyamdela ngempela unina uma uyiphephethe kahle ngale nkunzi. Ubuye ungene nasemithini yeSibambelelo ,khona kwezothando. Eminye imithi ephephethayo uVelangemoyeni,uNzukela , uVendle kanye neminye. #Khumu! Thola olwazi oluthe thuthu kuYou Tube wami osihloko sithi Kholo Khumalo TV 📺

read more

Incazelo ngentelezi uMababaza

Nina bakaNkomo zabantu zinenkelenkele zikhungela izingobe emashobeni, indlovu yakoDelwase abayihlabe ngenjongolo bayibangela abanxeba okuluphala! Enhla nasezansi ngiyababingelela abeSilo. Nanso -ke isigaxa sikaMababaza , intelezi enkulu engena ezintelezini zokuchela ekhaya ,kanye nakwezokubethela ikhaya/umuzi. Le ntelezi ixosha imimoya emini, iphebeza nemihlola engahle ingene ekhaya. Iyaluma, uma ikuthintile esikhumbeni. Kubuye kugezwe nangayo ,kuxoshwe amabhadi nezithunzi,iluma injalo. #Khumu! Thola ukwazi ngamakhambi kuYou Tube wami othi Kholo Khumalo TV 📺    

read more

Amagama emithi

*AMAGAMA EMITHI,NGOKWEHLUKANA KWEZINDAWO* -Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo. Nina bakaLanga lisehlule madoda sesingamavikithi. Ake sibheke amagama emithi,indlela imithi ebizwa ngayo kuleli lakwaZulu. *ISibhaha — UMazwahlabayo *IPhakama— IMfeyenkawu *UMavumbuka—IHlule *IHluze — uMgxam/INhluthe *INyokiziphinda—UMvithi *UVumakubangoma omhlophe— ISikhwali *UNukani uyikhubalo—UMshiphowenkawu/Shiphambhemu *UMhlakaza— ISindiyandiya/UNdiyaza *UQhume –UMfazothethayo *IKhambilomsinga—Nalo libuye libizwe ngeSolo *UNkungwini— UMnyamawempunzi *INtuma enkulu—INtunta -UPhalabashimane—ISiqunga sikaTikoloshe *IShaladilezinyoka— ISweli/ITshwele lo mlambo *ILabatheka—IZambane lentaba/IDumbe lentaba *AMangwe amnyama — UMunola *UMbhadlangu— UBangalala *ILoyi — IJoyi *IMfuzane — UMsilawengwe *IShabhele— INkomankoma *UMnyamathi — UMathunzentaba *IMpishimpishi — INdodemnyama *ISiqunga —IKhambi likaVico/UTshanibezwe *ISinyembane— UMnwandanyoka *USolo–UMgandankawu/ISikhukhukazi esinamatshwele *UXhaphozi —ISishoshokazane *IZibu—UDabulamanzi/IBhudle lomndawe *UMahogwe— IKhambi likaNgcolosi *INqayi elimhlophe—IKhambi likaMntungwa *INqayi elimnyama—IKhambi likaMthiyane *UMdlonzo— IKhambi leziduli *UMgogiwenhlanya—UMazwenda *UMphafa—UMlahlankosi *UMhlakuva—UMhlafutho *IDlula— IDlulabehlezi *IMpila — UMafuthomhlaba *UNgqengendlela—UShobalehhashi *UNtonganazibomvana—UMfanakazihlanjana *AMalanjana—UQadolo *IMfuzane — UMsilawengwe *IMpindamshaye —IMfulwa *INcamashela– INgcamu *INhlokoshiyane—UMkhaphalanga *UMadwaleni—INsulansula *UMqhumane —IPhengulula *IShabhele— INkomankoma *IShongwe—UHlakahla *UMaguqu—ISidenda *ISihlekahlekane— UMasheshisa *ISiklenama(esimhlophe nesibomvu) —UMahlanganisa *UMvuvuka—ISilengo *ISiphephane—UBendle/INgqabulane *UMshekisane—ISizimane * UQhuzu—UGqomgqomu *UHlaba —UHlabamaphonjwana *UHlabu—INtingo * UMgwanyana–UMgunya /UMbizakazivuthwa *UMakhandakansele—IKhambi likaLinda *UMathithibala —UMabululwana omkhulu *UMganu— UBaganiselwa *UMlahleni—

read more

Amagama ezinkanyezi

Amagama ezinkanyezi Nina beNkomo eyabuya yodwa kwaSoshangane ezinye ziyokufa umdlebe! Endulo ayekade engekho amaWashi , ayengekho futhi namaKhalenda kodwa lokho akusho ukuthi oKhokho bethu babengakwazi ukubona uma sekuzokwethwasa iHlobo, uBusika , iKwindla njalo njalo. Enye yezindlela ababebona ngayo kwakuba yi-zinkanyezi. Izinkanyezi zinesikhathi sazo sokuphuma , kukhona eziphuma eNhlobo, eBusika , eNtwasahlobo njalo njalo. Ake sibheke ezinye zezinkanyezi azazibululekile koKhokho bethu. *INkanyezi -INcazelo * INkwenkwezi -Uhlobo lwenkanyezi oluye luvele ekuseni ngezikhathi zoJulayi, iNkwenkwezi ikhanya ithi bha icishe ikhanyise okoNyezi. *UMthala – Lezi izinkanyezi ezivela zibe ningi zenze isixhobo , zanda kakhulu eHlobo. Ungalala zibheke endaweni ethile , kodwa kuyothi kusa sezibheke kwenye indawo. * INtshola -Uhlobo lwenkanyezi oluvela ekuseni kakhulu ngezikhathi zoSepthemba. INtshola ibuye ibizwe ngeQhubankomo ngoba iphuma ngesikhathi okuthiwa ngesokwebiwa kwezinkomo. *ISicelankobe – Inkanyezi evela elandele ukushona kwelanga * ISandulela – ISandulela sikhanya kakhulu, sivela kuphela eNtwansabusika(eDlinza) *ISilimela -Lezi izinkanyezi eziphuma zibe isixhobo ngaseNyakatho, iSilimela siphuma kwesikaBhadakazi *INdonsa/INdonsakusa -Lena yinkanyezi

read more

Incazelo ngesihlahla iSigqiki somkhovu 

Nina bakaSomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo umlomo uyangiwa kithi kwaZulu🙌 Enhla nasezansi ngiyababingelela bakwethu , ngethemba bonke abeSilo basaphila. Nanso-ke iSigqiki somkhovu ! Akukho okutheni engikwaziyo ngalesi sihlahla , kumbalwa kodwa engikuzwayo ngaso. Ngizwa kuthiwa lesi sihlahla sibamba abathakathi .AbeNgabade baye basitshale emakhaya lesi sihlahla , ngenhloso yokubamba abakhukhunkuli. Bathi cha impela uma usitshale kahle ekhaya, wasikhunga kahle(ngoba bathi siyakhungwa ngemali ekhanyayo) ,bathi uMkhunkuli uvuka ediyazela ngesudu yesele ebaleni lakho ,sesimubambile iSigqiki somkhovu.  Bathi imfene yona asiyiboni nokuyibona. Bathi imikhovu notikoloshe khona akusondeli nokusondela . Okubi ngaso engibuye ngikuzwe wukuthi lesi sihlahla sibuye sibulale namalungu omndeni, angazi-ke ukuthi sibulala uma sekwenzenjani?. Kodwa sebebaningi impela asebengexwayise ngalesi sihlahla ,bethi ngingalokothi ngisitshale ekhaya ngoba siyabulala asidlali. Ngakho-ke ngamanye amazwi angigqugquzeli futhi anginxusi abeSilo ukuba basitshale lesihlahla, bengisika nje elijikayo ngengikuzwayo ngalesi sihlahla. #Khumu! Thola izincazelo ngamakhambi ezithe thuthu kuYou Tube wami othi Kholo Khumalo TV 📺

Incazelo ngomuthi uMavumbuka/iHlule 

Nina beMbuzi ka Dambuza abayibambe ngendlebe yabekezela, ayinjengekaMdlaka ngaseNtshobozeni ,yena ayibambe ngendlebe yadabula yaqeda amadoda! UQambi lankomo ukuba zilahlekile ziyokufa umdlebe kwaSoshangane! Ehla nasezansi ngiyababingelela abeSilo. Nanso-ke isithombe somuthi uMavumbuka! Wumuthi wesisu lona! Isisu esilumayo, isisu esijuqayo ,isisu esisontayo nesikhipha igazi. Kuye kususwe amaqhuqhuva kule sigaxa, bese siyaphekwa siba yisiphungo eselapha noma yinhloboni yesisu. Lo muthi ubuye ube muhle nasemankonyaneni uma ehuda . Nakhona kusebenza sona lesi sigaxa. Siyaphekwa, sibe yisiphungo eselapha isisu emankonyaneni. Lo muthi ubuye ube muhle nakwabasefazane abahlushwa wukunganqamuki komopho wefindo. Kuye kuphekwe sona isigaxa lesi, siqhathwe nezimpande zoGobho. Bese uyaphuza -ke owesifazane ohlushwa wukunganqamuki komopho wefindo. Lo muthi ize ubonakala nasebusika kodwa wanda kakhulu ehlobo, uma lina. Uvele uqhume nje uvumbuke ,uthi cithi saka yonke indawo. Kubuye kuthiwe yiHlule,ngoba umise okweHlule , igazi. #Khumu!! Thola izincazelo ngamakhambi ezithe thuthu kuYou Tube wami othi Kholo Khumalo TV 📺  

Umlando ngenkosi uMatomela Zuma 

Nina bakaGawu bazawuliluma bazawuliphimisa bakhumbule amagawu abebesi! Nina abeGwija likaMdlaka ligwegwe lijiyeze abasini bengoma. Enhla nasezansi ngiyababingelela  abeSilo. Ake ngisike elijikayo ngenkosi uMatomela yabakwaZuma.  Babebabili oMatomela endulo,kwakukhona owakwaZuma, kanye nowakwaNgubane . UMatomela wakwaNgubane wayezalwa uNdlovu ka Nyonebomvu ka Mbovu . UMatomela Ngubane wayewumfowabo ka Nzombane. UMatomela Zuma wayezalwa uShisa kaMgebhe. Wayebusa abantu bakwaZuma ngesikhathi sokubusa kweLembe,iSilo uShaka. Waziphephisa ekuhlaselweni yi-Lembe ngokunikela ngamadodana akhe ,ukuba ayoba yingxenye yempi yeLembe. Ngalokho iLembe alizange limhlasele, ngenkathi lihlanganisa izizwe ,ukuba zibe yisizwe esisodwa esinguZulu. Inkosi uMatomela yazala amadodana yawo esingabala kuwo inkosana uMsholozi, uLugaju ,uSiguqa kanye nabanye. Ngaso isikhathi sokubusa kweLembe le nkosi yaManxamalala yake yabambana ngezihluthu nenkosi uZihlandlo kaGcwabe yaseMbo. Kulempi yawudla umhlanganiso impi yaseMbo. Inkosi uMatomela yagcina ikhotheme, ngokudunguzela. Kwathi ngemuva kokukhothama kwenkosi kwayo kwabusa inkosana yayo uMsholozi, eyabusa ngesikhathi sokubusa kweSilo uDingane kwaZulu. Inkosi uMsholozi yazithola isihlaselwa yimpi yeSilo uDingane ,iSilo uDingane sasesiqale umkhankaso waso wokubulala bonke abantu ababe bengabahlobo beLembe.

Incazelo ngomuthi uMhlambamanzi 

Nina abeNkonyane ka Ndaba eyakhula beyizonda njengesixhumu senyamanzane! Nina beNhlehlanyovane ka Ndaba ehlehle futhi ngoBulawayo yazithatha zonke izihlangu zoMbelebele! Yazithatha zonke izihlangu zoDlambedlu! Nina bakaSomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo uyangiwa kithi kwaZulu! Enhla nasezansi ngiyababingelela, ngethemba bonke abeSilo basaphila. Sisaphila thina eNdinaneni. Nanso-ke isithombe somuthi uMhlambamanzi. Wumuthi wokugeza idlozi lo! Umuntu osuke ephalaze ngawo ucacelwa yidlozi. Akawalibali amaphupho akhe. Ubuye ungene nasemithini yokugeza umuntu onamabhadi. Kanti futhi ubuye ungene nasemithini emhlophe yehlanhla ,yokuphalaza.Uqhathwa neminye imithi emhlophe efana noQhume, uMadlozana, uVuma omhlophe kanye neminye. Lo muthi okhonzwe kakhulu yiZangoma noThwasa . Igama lawo kuthiwa ‘wuMhlambamanzi” . Ungeminye yemithi okungafanele isale lapho kuthakwa imithi yenhlanhla, yokuphalaza. #Khumu! Ngena kuYou Tube wami othi Kholo Khumalo TV 📺 ufunde kabanzi ngamakhambi .

Incazelo ngomuthi uVumakubangoma obomvu

Nina beNkonyane ka Ndaba eyakhula beyizonda ,njengesixhumu senyamazane! UKhawuleza nkume kaNdaba ,uyoyifica imizi emaphethelweni, ngeyawoDambuza ka Ntombela, ngeyawoNdlela ka Sompisi! USomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo ,umlomo uyangiwa kithi kwaZulu🙌 Nango-ke uVumakubangoma obomvu . Wumuthi omkhulu wedlozi lo! Uyaphalaza, uyageza! Ucacise amaphupho kumuntu osuke ephalaze ngawo . Ukhuphula isithunywa. Uqeda imihayizo. Unqamula amaphupho amabi. Uyangena emagobongweni womabili, eloMndiki neloMdawe. Umandla kakhulu lo muthi , ungeminye yemithi engefanele isale emithini ebomvu . Iphunga lawo liyayiguqula inhliziyo yomuntu. Uma inhliziyo ingelukhuni lo muthi uyakwazi ukuguqula inhliziyo yomuntu aze aphalaze impela wona ube usaphekwa eziko. Engawuphuzanga nokuwuphuza .Babili oVumakubangoma,kukhona obomvu nomhlophe . Omhlophe nawo uyaphalaza ,ungena kwemhlophe. Uphalazela inhlanhla nobusoka. Kubuye kuthiwe yiSikhwali. Nawo unephunga elifanayo. UVuma obomvu ubuye welaphe namanxeba. Izimpande zawo ziyagaywa zibe yimpuphu ebomvu enanyekwa ezilondeni nasemanxebeni, abhibhayo, agubhekayo, nawokusha. Uncela bonke ubomvu ,aphile qingqo umuntu . Ubuye ungene nasendukwini yokugeza umuntu onamabhadi, owethuka izanya,noma ophupha kabi ebusuku. UVumakubangoma lo!

read more

Akuvumelekile ke lokho!