Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Incazelo ngoGibizisila   (uMagaqana \Bowiea volubilis \Climbing Onion)

Nina abakaQambi lankomo ukuba zilahlekile ziyokufa uMdlebe kwaSoshangane! INdiha le babayo enjengeSibhaha sona simababa kuMahashanga! UMakhonjwa ngendololwane konje iminwe iyokhomba abanjani? USingquma khuluma bakuz’umoya abasezitheni nabasemakhaya! #ISilo sakithi eMgungundlovu leso! ISilo uDingan... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoMgqwabagqwaba    (Erythrina latissima \uMkhakhasi\uMnqwane)

Nina abeSela lintongande lawo Baleka lithabathe uMshiza lawetshatha liyawugalela ngawo eMankenganeni!! INdiha lebabayo enjengeSibhaha sona simababa kuMahashanga! Inkomo eyabuya yodwa kwaSoshangane ezinye ziyokufa uMdlebe!!#ISilo sakithi eMgungundlovu leso, iSilo uDingane kaSenzangakhona….. Nina be... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoHalibhoma  ( uKhalibhoma\ uRhalibhoma)

Nina beSilo sakithi oSuthu uCala lathethwa ngomkhonto kithi kwaMalandela amanye amacala ethethwa ngezindukwana! USomkhanda wakithi eMkhontweni okhande abezindlu nabezindlwana abezindlu bayikhexa imilomo! UMkhumbi gudluka sibone amaMgumgedlela!#ISilo sakithi oSothu leso iSilo uDinuzulu ka Cetshwayo .... qhubeka ufunde »

Incazelo ngeNkalankala   (Crab)

Nina abakaSimayedwa njengeLanga lona limi lodwa eZulwini , uTshwala buka Gologo babungaphuzwa muntu kithi kwaMalandela babuphuzwa yimihlambi yezinyamazane! UKhawuleza Nkume ka Ndaba uyoyifica imizi emaphethelweni ngeyawo Ndlela ka Sompisi ngeyawo Dambuza ka Ntombela !#ISilo sakithi kwaNodwengu leso ... qhubeka ufunde »

Incazelo ngeNjula   ( African White Pelican)

Nina abeZulu eliphezulu ,nina abeMbube eshoba liyisilikithi uHlamvana bhul’umlilo eNdulinde ububaswe nguMantshonga benoGqelebana! UZitho zimagwegwe ngokugwegwa abakaYise ! #Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade , ngethemba basaphila abeZulu eliphezulu .Cha, thina sisaphila eMantungweni. ... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoKhozi  ( Martial Eagle)

Nina aboKhozi lwakithi lwakithi eMakheni olunzipho zinde zinguMjongolo! Luhlezi laph’eMnduzini, luqaph’imizi yamadoda ukweluka!#Inkosi yakithi eMakheni leyo inkosi uMageba ka Zulu! #Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade , ngethemba basaphila abeZulu eliphezulu. Sisaphila thina eMantung... qhubeka ufunde »

Incazelo ngeGobolondo lo Mnenke  (Snail shell \Gastropod shell)

Nina abeMamba yeVuna eyathi ukuvuka yadla abakaYise ! UThambekeka wena owaliwayo thambekeka wewuswe iNtambanana nangezinyembezi! UZulu laduma obala lapho kungeMunga kuMtholo! UKhaba limile lodwa ngaseNhlungwane amanye amakhaba emila izixexelegu! #ISilo sakithi oNdini leso! ISilo uCesthwayo ka Mpande... qhubeka ufunde »

Incazelo ngeNkawu  ( Vervet Monkey)

Enhla nasezansi ngiyababingelela abakaSomkhanda wakithi eMkhontweni okhande abezindlu nabezindlwana abezindlu bayikhexa imilomo!! UCala lathethwa ngomkhonto kithi kwaMalandela amanye amacala ethethwa ngezindukwana!! #ISilo sakithi oSuthu leso ! ISilo uDinuzulu kaCetshwayo .  Ngethemba basaphila abe... qhubeka ufunde »

Incazelo ngeSiphikeleli  (African Pygmy Kingfisher)

Nina abakaKlebe engimbone ukwehla kwezikaMangcengeza kwathi kwezikaPhungashe wanyamalala! UGawu bazawuliluma bazawuliphimisa bakhumbul’amagawu abebesi! UNdaba omuhle kakhulu uNdaba ngiyameba ngimuke naye, ngimbuke kuze kwehle nezinyembezi kube sengathi ngibuka isihlahla soMdlebe!!#ISilo uShaka les... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoKhathibesonga   (INjambi)

Nina abakaSimayedwa njengeLanga lona limi lodwa eZulwini ! UTshwala buka Gologo babungaphuzwa muntu kithi kwaMalandela babuphuzwa  yimihlambi yezinyamazane! UKhawuleza Nkume ka Ndaba uyoyifica imizi eMaphethelweni ngeyawo Ndlela ka Sompisi ngeyawo Dambuza ka Ntombela ! #ISilo uMpande leso.ISilo sak... qhubeka ufunde »

error: Akuvumelekile lokho !!