Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Incazelo ngesihlahla iSigqiki somkhovu 

Nina bakaSomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo umlomo uyangiwa kithi kwaZulu🙌 Enhla nasezansi ngiyababingelela bakwethu , ngethemba bonke abeSilo basaphila. Nanso-ke iSigqiki somkhovu ! Akukho okutheni engikwaziyo ngalesi sihlahla , kumbalwa kodwa engikuzwayo ngaso. Ngizwa kuthiwa lesi sihlahla sibamba abathakathi .AbeNgabade baye basitshale emakhaya lesi sihlahla , ngenhloso yokubamba abakhukhunkuli. Bathi cha impela uma usitshale kahle ekhaya, wasikhunga kahle(ngoba bathi siyakhungwa ngemali ekhanyayo) ,bathi uMkhunkuli uvuka ediyazela ngesudu yesele ebaleni lakho ,sesimubambile iSigqiki somkhovu.  Bathi imfene yona asiyiboni nokuyibona. Bathi imikhovu notikoloshe khona akusondeli nokusondela . Okubi ngaso engibuye ngikuzwe wukuthi lesi sihlahla sibuye sibulale namalungu omndeni, angazi-ke ukuthi sibulala uma sekwenzenjani?. Kodwa sebebaningi impela asebengexwayise ngalesi sihlahla ,bethi ngingalokothi ngisitshale ekhaya ngoba siyabulala asidlali. Ngakho-ke ngamanye amazwi angigqugquzeli futhi anginxusi abeSilo ukuba basitshale lesihlahla, bengisika nje elijikayo ngengikuzwayo ngalesi sihlahla. #Khumu! Thola izincazelo ngamakhambi ezithe thuthu kuYou Tube wami othi Kholo Khumalo TV 📺

Incazelo ngomuthi uMavumbuka/iHlule 

Nina beMbuzi ka Dambuza abayibambe ngendlebe yabekezela, ayinjengekaMdlaka ngaseNtshobozeni ,yena ayibambe ngendlebe yadabula yaqeda amadoda! UQambi lankomo ukuba zilahlekile ziyokufa umdlebe kwaSoshangane! Ehla nasezansi ngiyababingelela abeSilo. Nanso-ke isithombe somuthi uMavumbuka! Wumuthi wesisu lona! Isisu esilumayo, isisu esijuqayo ,isisu esisontayo nesikhipha igazi. Kuye kususwe amaqhuqhuva kule sigaxa, bese siyaphekwa siba yisiphungo eselapha noma yinhloboni yesisu. Lo muthi ubuye ube muhle nasemankonyaneni uma ehuda . Nakhona kusebenza sona lesi sigaxa. Siyaphekwa, sibe yisiphungo eselapha isisu emankonyaneni. Lo muthi ubuye ube muhle nakwabasefazane abahlushwa wukunganqamuki komopho wefindo. Kuye kuphekwe sona isigaxa lesi, siqhathwe nezimpande zoGobho. Bese uyaphuza -ke owesifazane ohlushwa wukunganqamuki komopho wefindo. Lo muthi ize ubonakala nasebusika kodwa wanda kakhulu ehlobo, uma lina. Uvele uqhume nje uvumbuke ,uthi cithi saka yonke indawo. Kubuye kuthiwe yiHlule,ngoba umise okweHlule , igazi. #Khumu!! Thola izincazelo ngamakhambi ezithe thuthu kuYou Tube wami othi Kholo Khumalo TV 📺  

Umlando ngenkosi uMatomela Zuma 

Nina bakaGawu bazawuliluma bazawuliphimisa bakhumbule amagawu abebesi! Nina abeGwija likaMdlaka ligwegwe lijiyeze abasini bengoma. Enhla nasezansi ngiyababingelela  abeSilo. Ake ngisike elijikayo ngenkosi uMatomela yabakwaZuma.  Babebabili oMatomela endulo,kwakukhona owakwaZuma, kanye nowakwaNgubane . UMatomela wakwaNgubane wayezalwa uNdlovu ka Nyonebomvu ka Mbovu . UMatomela Ngubane wayewumfowabo ka Nzombane. UMatomela Zuma wayezalwa uShisa kaMgebhe. Wayebusa abantu bakwaZuma ngesikhathi sokubusa kweLembe,iSilo uShaka. Waziphephisa ekuhlaselweni yi-Lembe ngokunikela ngamadodana akhe ,ukuba ayoba yingxenye yempi yeLembe. Ngalokho iLembe alizange limhlasele, ngenkathi lihlanganisa izizwe ,ukuba zibe yisizwe esisodwa esinguZulu. Inkosi uMatomela yazala amadodana yawo esingabala kuwo inkosana uMsholozi, uLugaju ,uSiguqa kanye nabanye. Ngaso isikhathi sokubusa kweLembe le nkosi yaManxamalala yake yabambana ngezihluthu nenkosi uZihlandlo kaGcwabe yaseMbo. Kulempi yawudla umhlanganiso impi yaseMbo. Inkosi uMatomela yagcina ikhotheme, ngokudunguzela. Kwathi ngemuva kokukhothama kwenkosi kwayo kwabusa inkosana yayo uMsholozi, eyabusa ngesikhathi sokubusa kweSilo uDingane kwaZulu. Inkosi uMsholozi yazithola isihlaselwa yimpi yeSilo uDingane ,iSilo uDingane sasesiqale umkhankaso waso wokubulala bonke abantu ababe bengabahlobo beLembe.

Incazelo ngomuthi uMhlambamanzi 

Nina abeNkonyane ka Ndaba eyakhula beyizonda njengesixhumu senyamanzane! Nina beNhlehlanyovane ka Ndaba ehlehle futhi ngoBulawayo yazithatha zonke izihlangu zoMbelebele! Yazithatha zonke izihlangu zoDlambedlu! Nina bakaSomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo uyangiwa kithi kwaZulu! Enhla nasezansi ngiyababingelela, ngethemba bonke abeSilo basaphila. Sisaphila thina eNdinaneni. Nanso-ke isithombe somuthi uMhlambamanzi. Wumuthi wokugeza idlozi lo! Umuntu osuke ephalaze ngawo ucacelwa yidlozi. Akawalibali amaphupho akhe. Ubuye ungene nasemithini yokugeza umuntu onamabhadi. Kanti futhi ubuye ungene nasemithini emhlophe yehlanhla ,yokuphalaza.Uqhathwa neminye imithi emhlophe efana noQhume, uMadlozana, uVuma omhlophe kanye neminye. Lo muthi okhonzwe kakhulu yiZangoma noThwasa . Igama lawo kuthiwa ‘wuMhlambamanzi” . Ungeminye yemithi okungafanele isale lapho kuthakwa imithi yenhlanhla, yokuphalaza. #Khumu! Ngena kuYou Tube wami othi Kholo Khumalo TV 📺 ufunde kabanzi ngamakhambi .

Incazelo ngomuthi uVumakubangoma obomvu

Nina beNkonyane ka Ndaba eyakhula beyizonda ,njengesixhumu senyamazane! UKhawuleza nkume kaNdaba ,uyoyifica imizi emaphethelweni, ngeyawoDambuza ka Ntombela, ngeyawoNdlela ka Sompisi! USomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo ,umlomo uyangiwa kithi kwaZulu🙌 Nango-ke uVumakubangoma obomvu . Wumuthi omkhulu wedlozi lo! Uyaphalaza, uyageza! Ucacise amaphupho kumuntu osuke ephalaze ngawo . Ukhuphula isithunywa. Uqeda imihayizo. Unqamula amaphupho amabi. Uyangena emagobongweni womabili, eloMndiki neloMdawe. Umandla kakhulu lo muthi , ungeminye yemithi engefanele isale emithini ebomvu . Iphunga lawo liyayiguqula inhliziyo yomuntu. Uma inhliziyo ingelukhuni lo muthi uyakwazi ukuguqula inhliziyo yomuntu aze aphalaze impela wona ube usaphekwa eziko. Engawuphuzanga nokuwuphuza .Babili oVumakubangoma,kukhona obomvu nomhlophe . Omhlophe nawo uyaphalaza ,ungena kwemhlophe. Uphalazela inhlanhla nobusoka. Kubuye kuthiwe yiSikhwali. Nawo unephunga elifanayo. UVuma obomvu ubuye welaphe namanxeba. Izimpande zawo ziyagaywa zibe yimpuphu ebomvu enanyekwa ezilondeni nasemanxebeni, abhibhayo, agubhekayo, nawokusha. Uncela bonke ubomvu ,aphile qingqo umuntu . Ubuye ungene nasendukwini yokugeza umuntu onamabhadi, owethuka izanya,noma ophupha kabi ebusuku. UVumakubangoma lo!

read more

Incazelo ngaMabelenjongosi/uMabelejongosi

Nina bakaMdlokombane vuk’ume ngentaba udla”amadoda! UQasa lukaWasa inkom’esengwa yiViyo! UNtaba zimbili zakhelene zentula ngisho ukuxhawulana! Nawo-ke Amabelejongosi/uMabelejongosi . Wumuthi wogazi lona! Wumuthi wokuthandeka lona! Uyaphalaza uphinde ugqume futhi . Ukhonzwe kakhulu amasoka. Uhlanganise neNhlanhla emhlophe , noMafunazayithole, izimpande zoMkhiwane, uNginakile, uMusa , noFoshela kaNdlezane bese uyaphuma uyokweshela, uyobuya uluphethe uCu nomakanjani. Kanti futhi uMabelejongosi ubuye ubiliswe ,ube yisiphungo esiphuzwa owesifazane, esiphuzela ukwamukela kahle imbewu. Uhlanza isibeletho , ukhipha wonke amanzi angcolile esibelethweni, uwakhipha ngokushobingisa. Udambisa izinhlungu zefindo kowesifazane,ezomhlume , kanye nezesilumo. Ubuye ube yisithobo esidumaza izinhlungu emzimbeni. Thola ulwazi oluthe xaxa ngamakhambi kuYou Tube wami othi Kholo Khumalo TV 📺

read more

Incazelo ngomuthi uMvongothi /Sausage Tree

Nina bakaNtaba zimbili zakhelene zentula ngisho ukuxhawulana! Nina bakaZiyayinhlonhlonga inkomo ethandwa zibawu! INkwazi ka Ndaba emaphiko amhlophe! INtulo ebande ngodonga kwaBhekuzulu! Enhla nasezansi ngiyababingelela nina abeZulu eliphezulu. Nanso-ke isithombe somuthi uMvongothi. Ubuye ubizwe ngoMfongothi, ngesilungu kuthiwa yi-Sausage Tree . Kususelwa kulezithelo zawo ezilengayo, eziyizigumbaxa, ezibukeka njengenyama ebizwa ngokuthi yi-Sausage ngesilungu. Ngizophawula ngengikwaziyo ngalo muthi, bese ngiphawula ngengike ngikuzwe ngalomuthi. Mayelana nengikwaziyo ,ngazi ukuthi lo muthi uvimbela umphezulu, ingakho abanye beye bawutshale nasemakhaya. Mayelana nengike ngikuzwe ngalomuthi, kuthiwa lo muthi ubuye uvuse nenkunzi . UwuMvusankunzi. Izimpande zawo ziyabiliswa, zibe yimbiza ephuzelwa ukuvusa nokuqinisa induku kowesilisa. Kuthiwa izimpande zibuye zikhulise induku yowesilisa. Bazixuba neminye imithi esingabala kuyo uMboko wendlovu noMzimuka,bakhande ngazo imbiza ephuzelwa ukukhulisa induku. Kuthiwa futhi lomuthi ubuye ufakwe nasegazini, ufakelwa khona ukukhulisa induku. Kuthiwa izimpande zalo muthi ziyaqothwa , zixutshwe neminye imithi . Bese impuphu yazo ishiswa odengezini. Bese kufakwa insizi emnyama yale mpuphu endukwini, ngogcatshwa. Ake ngime -ke lapho

read more

Incazelo ngomuthi uMkhokha

Nina beGwija likaMdlaka ligwegwe lijiyez’abasini bengoma!!! Nazo-ke izinhlamvu zoMkhokha. Abantu abansundu bakholelwa ekutheni lenhlamvu/lembewu idonsa inhlanhla, izinsizwa ezigembulayo zize ziyifake nakoWalethi bazo, ziye nayo komaKhasino . Abanamabhizinisi bayibeka emabhizinisini abo, ngenkolelo yokuthi iyodonsa abantu. Izimpande zoMkhokha zingena emithini emhlophe ,ephalazela inhlanhla. Ziyangena futhi nasemithini yokuvela abandla, noma ezinkantolo, noma ngithi emacaleni. Ziyageza,ziyaphalaza. Cha wona uMkhokha uyayidonsa ngempela inhlanhla ekuphalazeni. Angikakawusebenzisi nokho ekugembuleni, kodwa abantu abayivali imilomo. Thola ulwazi oluthe thuthu ngamakhambi kuYou Tube wami othi Kholo Khumalo TV 📺.

read more

Incazelo ngeNtolwane

Nina beSikhukhulane sikaNdaba esikhukhule oMame sabetshatha, saye sayobalahla ezinkwazini zoThukela!! Nanso-ke iNtolwane nina beSilo. Izimpande zalomuthi zinsundu ngokombala, zithi lapho sezifakwe emanzini ziwaguqule umbala abe bomvu tebhu. Wumuthi ophalazayo lona, ukhipha ukhucule yonke inyongo kanye nezindenda. Uqeda isidina nezinduna kumuntu osuke ephalaze ngawo, ubuye udambise nezinhlungu zesifo sehliziyo. Kubantwana uyachatha, uchathela ukuqanda izinhlungu zesisu esikhipha igazi. Uyagena nasemithini yokugeqa iqolo, ezinsizweni nasezintokazini. Abazali babuye bafake impuphu yawo ephalashini lezingane ,ukuze iyolwa nenyongo ngaphakathi esiswini, wenze inhliziyo yengane ithande ukudla. Ekuphalazeni ugijima nezibomvu, esingabala kuzo uMaphipha, iNgwavuma, uVumakubangoma obomvu, bese uthi chatha ixodlwana leNyazangoma elibomvu, noma uHlunguhlungu. INtolwane ibuye ibe yinhle kakhulu emfuyweni. Abafuyi bayiphuzisa imfuyo yabo ukuze inone, inothe yande,ichume. Iphuziswa kakhulu izimbuzi namathole. Zichuma kakhulu izimbuzi eziphuziswa iNtolwane, amathole wona anona  adabuke  .Kuyo yonke imfuyo iNtolwane iba yinhle kakhulu uma uthakwe nezimpande zikaBhoqo,nezikaVimbukhalo. Iphuziswa yonke imfuyo, amahhashi, izinkomo, amathole, izimvu ,izimbuzi nokunye. Le sikhali senza imfuyo inothe, inone,yande. UVimbukhalo

read more

Incazelo ngesilwane iSinkwe

Nina beSikhukhulane sikaNdaba esikhukhule oMame sabetshatha, saye sayobalahla ezinkwazini zoThukela! Nanso-ke iSinkwe bakwethu, yisilwane lesi esizishaya iNkawu, siyagxuma naso , njengayo iNkawu. Siyakwazi ukugxuma sisuka kwesinye isihlahla ,siya kwesinye. Lesi silwane sibizwa ngokuthi yi-nagapie ng... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!