Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Izitho zenkomo (ezangaphandle)

Nina abeNdiha lebabayo enjengeSibhaha sona simababa kuMahashanga! IBhaka lamanzi lakoNdikidi , lisibekele izinkomo zamaSwazi zanyamalala! UMancwaba wezwe lamaphethelo lona lincwaba ngemikhemezelo!#ISilo uDingane leso!  Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgadabe , ngethemba basaphila abeZulu el... qhubeka ufunde »

Izitho zenkomo (Ezangaphakathi )

*Isitho -Incazelo Nina abakaNdaba omuhle kakhulu uNdaba ngiyameba ngimuke naye ngimbuke kuze kwehle nezinyembezi kube sengathi ngibuka isihlahla soMdlebe! UGawu bazawuliluma bazawuliphimisa bakhumbule amaGawu abebesi! Inkomo eyakhala eMthonjaneni izizwe zonke zayizwa ukulila! #ISilo uShaka leso! Enh... qhubeka ufunde »

Umlando ngoMntwana uMthonga

Nina abakaMsimude owavela ngeSiluba phakathi kwamaNgisi namaQadase, uNowela muva wawoShaka! #ISilo uMpande leso . Le Nsizwa endala eniyibona esithombeni uMntwana uMthonga ka Mpande. Oka Ndaba wabuthelwa ebuthweni loMbonambi ebuthwa kanye noMnewabo uMntwana uNdabuko . UMntwana uNdabuko wayelamana neS... qhubeka ufunde »

Umlando ngoNongalaza ka Nondela Mnyandu

Nina abeMamba eyath’ukuvuka yangen’ehlathini ,ihlathi lineMbube ! Yamaphul’uBusubengwe ka Nongalaza ! UNgalo zinjengezeNgonyama ! IMbube eshoba liyisilikithi !#ISilo uCetshwayo leso! Lezi zihasho iSilo sasoNdini sazithola eMpini yaseNdondakusuka mhla zimbili kuZibandlela 1856. Impi yaseNdondak... qhubeka ufunde »

Umlando ngeSilo uDingane ka Senzangakhona,iSilo saseMgungundlovu

  Nina abakaVezi ngimfumane bemzila ngafike ngamudla kanti ngizifaka iLoyi esiswini! UMbombosh’omnyama uMgabadeli owagabadela inkundla yakwaBulawayo! UMancwaba wezwe lamaphethelo lona lincwaba ngemikhemezelo! Inkomo eyabuya yodwa kawaSoshangane ezinye ziyokufa uMdlebe! Enhla nasezansi ngiyayi... qhubeka ufunde »

Umlando ngenkosi uSenzangakhona ka Jama

  Nina abaQangabhodiya wawoMkabayi uQabi kwezameva eNtendemuzi! UMenzi kabongwa ngabalandakazi ubebongwa ziNjenje zaseMqekwini! USingqila nganhloko zond’intamo! INakazi emnyama yakithi kwaNobamba , uSisanhloko kanti abanye bas’izinyawo! Enhla nasenzi ngiyayibingelela yonke iNgabade , ngethe... qhubeka ufunde »

Umlando ngoMntwana uMkabayi ka Jama

  UMntwana uMkabayi wayezalwa yinkosi uJama ka Ndaba , inkosi uJama yiyona ezala inkosi uSenzangakhona uyise weLembe , iSilo uShaka. Lokho kusho ukuthi uMntwana uMkabayi wabe enguDadewabo wenkosi uSenzangakhona , kanti kuphinde kusho ukuthi wabe enguBabekazi weLembe. UMntwana uMkabayi wabe eyiw... qhubeka ufunde »

Umlando  ngoMntwana uMshiyeni ka Dinuzulu .

  UMntwana uMshiyeni okwaqanjwa ngaye iSibhedlela esiseThekwini  iPrince Mshiyeni  Hospital wayezalwa yiSilo sasoSuthu iSilo uDinuzulu , kwiNdlovukazi uSilomo ka Ntuzwa Mdlalose . INdlovukazi uSilo yaba ngenye yamakhosi eSilo uDinuzulu eyakanye neSilo uDinuzulu ngenkathi sidingiselwe eSt Hele... qhubeka ufunde »

Umlando ngenkosi uTshanibezwe ka Mnyamana Buthelezi:

  Inkosi uTshanibezwe yayizalwa inkosi uMnyamana ka Ngqengelele Buthelezi . Inkosi uMnyamana yagqama kakhulu ngezikhathi zokubusa kweziNgonyama oCetshwayo kanye noDinuzulu. Ngesikhathi sokubusa kweSilo uCetshwayo inkosi uMnyamana yabe inguNdunankulu ka Zulu. Ngesikhathi sokubusa kweSilo uMpande... qhubeka ufunde »

Umlando ngesizwe samaNdebele asesifundazweni saseMpumalanga:

  Isizwe samaNdebele namuhla sisithola esifundazweni saseMpumalanga , endaweni ebizwa ngaso , okuthiwa kukwaNdebele. INzalabantu yesizwe samaNdebele kuthiwa uNdebele , owabe engenye yamadodana enkosi uMnguni ka Ntu, okuthiwa nguyena odabula wonke amaNguni. Lesi sizwe samaNdebele asihlobene naba... qhubeka ufunde »

error: Akuvumelekile lokho !!