UMlando ngoMntwana uMkhungo ka Mpande

Nina abakaNowelamuva wawoShaka uMdayi sabela kwephesheya , uZalukazi zosala emanxiweni amaXhegu ayosala emizileni! USomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo umlomo uyangiwa kithi KwaZulu! #ISilo uMpande leso! Enhla nasezansi ngiyayibingelela iNgabade . Thina sisabanyayisa abasizondayo.

*Nina beSilo ake sibheke umlando woMntwana uMkhungo ka Mpande uNungu emaxaka uFulathela bahlab’uZulu!

UMntwana uMkhungo ka Mpande .

UMntwana uMkhungo wayezalwa iSilo uMpande kuNdlunkulu uMonase ka Mntungwa wakwaNxumalo . Wayelamana naBantwana oBathonyile(intombi) kanye noMantantashiya. UMntwana uMantantashiya wayewuThulwana, wasala eNdondosuka. Liyavela igama loMntwana uMantantashiya ezibongweni zeSilo uCetshwayo uma kuthiwa “Wamudla uMantantashiya , obezalwa uMpande”. Kanti nalo eloMntwana uBathonyile liyavela ezihashweni zeSilo uCetshwayo uma kuthiwa “uGaqa libomvu lawoBathonyile. Kubukeka sengathi uMntwana uMkhungo wayelama yena uMntwana uBathonyile ngoba phela uMntwana uMkhungo kuthiwa wayengomunye waBantwana abancane. UMntwana uMkhungo wayebuthelwe eButhweni uMbonambi oNdukuzibomvu igazi , okuyibutho elaholwa nguMankulumana Ndwandwe eSandlwana.Kuleli Butho kwakukhona noMntwana uNdabuko.  Kuthiwa uMntwana uMkhungo akazange alwe eNdondakusuka ngo1856 kwazise wayesemncane ngokweminyaka. IMpi yaseNdondakusuka yabe iphakathi kwaBantwana oCetshwayo noMbuyazwe bakaMpande, wehlulwa uMntwana uMbuyazwe kuleMpi, wasala enkundleni. UMntwana uMkhungo waba ngomunye waBantwana ababalekela ulaka loMntwana uCetshwayo ngemuva kweMpi yaseNdondakusuka, bawelela eSilungwini. Kuthiwa uMntwana uMkhungo wayezwana futhi esondelene kakhulu noMntwana uSikhotha ka Mpande naye owaba ngomunye wabawelela eSilungwini . Kwathi ngowe 1879 ngenkathi kulwa eyaseSandlwana uMntwana uSikhotha wagqisha namaNgisi, wahola iButho laboHlanga elalibizwa ngeZigqoza , okuyigama okwakubizwa ngalo aBalandeli boMntwana uMbuyazwe eNdondakusuka. Kuthiwa uMntwana uMkhungo yena akazange alwe eSandlwana ngesizathu sesimo somzimba wakhe ngaleso sikhathi. Kuthiwa uMntwana uMkhungo wagcilela kuMntwana uSikhotha ukuba yena neZigqoza baqikelele impela  ukuba  bayawehlula uZulu , ngeshwa akuyanga ngesifiso sakhe. Kuthiwa uMntwana uMkhungo nguyena yedwa kuBantwana beSilo sakwaNodwengu owafunda waze wafinyelela ebangeni leSithupha . Kuthiwa uHulumeni weKoloni yamaNgisi wathi uzokhipha iSilo uCetshwayo eSihlalweni soBukhosi ufake uMntwana uMkhungo ,okuyinto eyagcina ibhutshile. Kuthiwa uMntwana uMkhungo akazange azithole izingane , kuthiwa wanikeza uMntwana uSikhotha abanye baMakhosikazi akhe ukuba amzalele izingane nabo. Kulezo zingane ezazalwa nguMntwana uSikhotha ezizalela uMntwana uMkhungo kwakukhona noMntwana uSilimana. Nasiya isizwe eHabeni , eduze kwakwaBulawayo.

Khumu!

Izibongo zoMntwana uMkhungo

USiphuze ka Ndaba!

UChaphasha olugwaz’amadoda!

INungu emaxaka

UBhaqa oluseMaqonqo

UMathanga dabul’uThukela

UNkomo zibalekelwa uGamundana

Ezalwa uXhongo

OBalekelwe uBaza

Ezalwa uXhongo

Wabalekelwa uSihayo

Ezalwa uXhongo

Wabalekelwa uThondolozi

Ezalwa uNhlaka

Wabelekelwa uNtuzwa

Ezalwa uNhlaka

Wabalekelelwa uSekethwayo

Ezalwa uNhlaka

Wabalekelwa uNtshingwayo

Ezalwa uMahole

Wabalekelwa uMasiphula

Ezalwa uMamba

Wabalekelwa uSishaluza

Ezalwa uMamba

INungu emaxaka

Fulathela bahlab’uZulu

USiphuze ka Ndaba kangakanani

Nasenhlamvini yemkhonto angahlala

Ulibinda Mntwana!

 

 

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo