Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Imithi yesintu (Izincazelo nezithombe)

Incazelo ngoMzimuka,uMdlovu(Baobab Tree, Adansonia digitata )

Nina abakaNtaba zimbili zakhelene zentula ngisho ukuxhawulana! UZiyayinhlonhlonga inkomo ethandwa zibawu! iNkonyane encane kaNdaba edid’imibala! #ISilo uMlokombane leso! Enhla nasezansi ngiyayibingelela iNgabade , ngethemba basaphila abeSilo, cha thina sisaphila eMantungweni kungumhla wamashumi amathathu kuNcwaba(30 Agasti) onyakeni ka 2023. Nina beMbube lo muthi eniwubonayo kuthiwa uMdlovu ngesiZulu,ubuye ubizwe ngoMzimuka okuyisihloniphiso sokukhuluphala.  ngesiNdebele sakwaMthwakazi ubizwa ngoMkhoma okususelwa egameni lesilwane esikhulu saseManzini,uMkhoma,phecelezi Whale. Lo muthi awand... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoTshwalabezinyoni( Leonotis nepetifolia)

Nina aboVava lweNkunzi yakithi kwaKhethomthandayo kayigwebi ichoma ngazo zombili! INtulo ebande ngodonga kwaBhekuzulu , uNtaba zimbili zakhelene zentula ngisho ukuxhawulana! #ISilo uMdlokombane leso! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade, ngethemba basaphila abeZulu eliphezulu, cha, thina ... qhubeka ufunde »

Incazelo ngaMangwe amnyama (Terminalia phanerophlebia)

Nina abakaHlamvana bhul’umlilo eNdulinde ububaswe nguMantshonga benoGqelebana! UZulu ladum’obala lapho kungeMunga kungeMtholo! #ISilo uCetshwayo leso! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade , ngethemba basaphila abeSilo , cha, thina sisaphila eMantungweni! Nina beSilo le Nduku eniyibona... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoMphumeleli, iMpumelelo (Macaranga capensis )

Nina abeSela lintongande lawoBaleka lithabathe uMshiza lawetshatha liyawugalela ngawo eMankenganeni! UVezi kofa abantu kosala izibongo yizona ezosala zibadabula! Yizona ezosala zibalilela emanxiweni!#ISilo uDingane leso! Enhla  nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade, ngethemba basaphila abeSilo ... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoMadod’aziwula, uNdiyaza,uMhlakaza (Bersama lucens)

Nina abakaNowelamuva wawoShaka, uMdayi sabela kweliphesheya uZalukazi zosala emanxiweni amaXhegu ayosala emizileni! USomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo umlomo uyangiwa kithi KwaZulu! #ISilo uMpande leso! Enhla nasezansi ngiyayibingelela iNgabade , ngethemba basaphila abeSilo, cha thina sisaphila e... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoNyongwana(Dicoma anomala )

Nina abakaSingquma khuluma bakuzw’umoya abasezitheni nabasemakhaya! Inkomo eyabuya yodwa  kwaSoshangane ezinye ziyokufa uMdlebe! #ISilo uDingane leso! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade , ngethemba basaphila abeZulu eliphezulu kungumhla wamashumi amabili nesithupha kuNcwaba(26 Agasti... qhubeka ufunde »

Incazelo ngeQhimili ,iBanda (Blue headed Agama)

Nina abakaMancwaba wezwe lamaphethelo lona lincwaba ngemikhemezelo! INdiha lebabayo enjengeSibhaha sona simababa kuMahashanga! #ISilo uDingane leso! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade kungumhla wamashumi amabili nanhlanu kuNcwaba(25 Agasti) , ngethemba basaphila abeZulu eliphezulu . Cha... qhubeka ufunde »

Izitho zenkomo (ezangaphandle)

Nina abeNdiha lebabayo enjengeSibhaha sona simababa kuMahashanga! IBhaka lamanzi lakoNdikidi , lisibekele izinkomo zamaSwazi zanyamalala! UMancwaba wezwe lamaphethelo lona lincwaba ngemikhemezelo!#ISilo uDingane leso!  Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgadabe , ngethemba basaphila abeZulu el... qhubeka ufunde »

Izitho zenkomo (Ezangaphakathi )

*Isitho -Incazelo Nina abakaNdaba omuhle kakhulu uNdaba ngiyameba ngimuke naye ngimbuke kuze kwehle nezinyembezi kube sengathi ngibuka isihlahla soMdlebe! UGawu bazawuliluma bazawuliphimisa bakhumbule amaGawu abebesi! Inkomo eyakhala eMthonjaneni izizwe zonke zayizwa ukulila! #ISilo uShaka leso! Enh... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoThekwane (Hamerkop, Umber bird , Lightining bird)

Nina abeGodlamkhonto yakithi oPhindweni ithi yiwona onguMamama yiwona onguBaba ! UKhawuleza Nkume yoHlanga iyasha imizi eMathelweni! Nina beSilo le nyoni eniyibona esithombeni ibizwa ngoThekwane ngesiZulu, inyoni yeZulu lena njengeNsingizi. Ayidliwa le nyoni. Kunenkolelo ethi uma uThekwane uke wadab... qhubeka ufunde »

error: Akuvumelekile lokho !!