Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Imithi yesintu (Izincazelo nezithombe)

Incazelo ngenyoka,iNhlwathi

Incazelo ngenyomi iNdwandwe

read more

Incazelo ngenyoni iNdwa

read more

Incazelo ngesilwane uChakide

read more

IHubo leSilo uMisuzulu ka Mdlokombane

read more

Incazelo ngesilwane iNhloli

read more

ISigingqathuvi/iNkubabulongwe

read more

Incazelo ngeSigqiki soMkhovu

read more

Incazelo ngoMnyamathi/uMathunzentaba

read more

Umlando ngenkosi uSomkhele ,yaBakhwanazi

Umlando ngenkosi uSomkhele ka Mayanda ,yaBakhwanazi *Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo* Abantu bakwaMkhwanazi endulo sibathola bakhe kwaDlangezwa eningizimu yomfula uMhlathuze . Enye ingxenye yabo yayakhe ngakwaMpukunyoni. Kulesi sizwe saBakhwanazi kwavelela amaqhawe amaningi. Elinye lalawo maqhawe yinkosi uSomkhele ka Mayanda . Inkosi uSomkhele yavelela kakhulu ngesikhathi seZilo oCetshwayo noDinuzulu. Yayibuthelwe ebuthweni laMamboza, ibuthwa yiSilo uMpande ngo1854. Ibutho laMamboza lalande aBantwana beSilo uMpande , kubandakanya noMntwana uCetshwayo . Leli butho lalibuye laziwe ngoThulwana, iningi lezinsizwa zaleli butho zazizalwe ngo1834. Uyise wenkosi uSomkhele inkosi uMayanda ka Veyana yena wabe engenye yezinduna zenkosi yaBathethwa , inkosi uDingiswayo ka Jobe.  Wayehola ibutho lakhona kwaMthethwa elalaziwa ngokuthi yiNingizimu. Inkosi uMayanda yaganwa nguMntwana uNtikili ka Senzangakhona,nguyena owazala inkosi uSomkhele. UMntwana uNtikili wayezalwa uNdlunkulu wenkosi uSenzangakhona uSongiya ka Ngotsha wakwaHlabisa ,obuye abe unina weSilo uMpande ,naBantwana oNozicubu noNzibe.  Inkosi uSomkhele yalwa ngokuzikhandla eSandlwana , empini yamaNgisi noZulu ,mhlaka 22 Masingana(January) 1879. UZulu wawudla umhlanganiso kulempi.  Yabuye yaba yingxenye yamabutho

read more

error: Akuvumelekile lokho !!