Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Meyiwa

Abantu bakwaMeyiwa kusengabantu baseMasomini  . UMeyiwa okwaqanjwa ngaye isibongo wayengenye yamadodana eNkosi uMoyeni ka Nomndayi . Wayengumnewabo ka Singila nokunguyena owalandela iNkosi uMoyeni esihlalweni  sobukhosi ngemuva kokukhothama kwayo.  Ngokwezigaba zabaNguni abantu bakwaMeyiwa bangab... qhubeka ufunde »

Masikane

AbakwaMasikane kwakungabantu banye nabakwaDlomo eMakhabeleni, uKhokho wabo omdala kwakunguNdimane. Ngenkathi kuphinge izingane zakwaDlomo okunguNodada nomfowabo. Inkosi Magedama yabiza umhlangano kwaphuma isinqumo sokuthi basikelwe indawo eseMakhabeleni, eNdimakude. Indlu kakhokho uNdabambi kaMdiman... qhubeka ufunde »

Dlamuka

Ngokwezigaba zabaNguni abantu bakwaDlamuka bangabaNguni abangabaNtungwa Nguni .Lokho akubahlobanisi nabakwaKhumalo noma abakwaMabaso . AbaNguni bahlukaniswe izigatshana , kukhona abaNtungwa Nguni , abaNguni baseMbo, aMalala Nguni kanye nezinye izigaba. AbakwaDlamuka bona-ke bawela esigabeni sabaNtun... qhubeka ufunde »

Biyela

Kuloba uKholo Khumalo iNxazonke Isibongo sakwaBiyela siphuma kwesakwaZulu. Laba bantu bakwaBiyela basondelene kakhulu nabantu bakwaNtshangase .Empeleni kusengabantu ababodwa . UKhokho wabantu bakwaBiyela nguXhoko owayeyindodana yeSilo uNdaba kaMageba kaZulu . UXhoko wayeyindodana endala yeSilo uNdab... qhubeka ufunde »

Chonco

Kuloba uKholo Khumalo INxazonke Abantu bakwaChonco bawuzalo lweNkosi uSibiside kaSidweba yaseMbo. INkosi uSibiside ibuye ibe nguKhokho wabakwaMkhize ,Shange,Ngubane, Ngezane,Mdima, amaMpondo oNyawuza ,Faku ,aMaXesibe nezinye nje izibongo zaseMampondweni. Abantu bakwaChonco baphuma kuNomafu kaSibisid... qhubeka ufunde »

Msane

Abantu bakwaMsane abande kakhulu eHluhluwe nakoMtubatuba bakhumbuleka kakhulu ngamaqhawe abo amabili oNxaba kaMbekane noMgobhozi kaNongqwewu Msane . UNxaba Msane wayebusa isizwe sakwaMsane ngesikhathi iLembe lihlanganisa izizwe ngeminyaka yama 1800 . Umuzi weNkosi uNxaba kwakusoGobeni , lowo muzi wa... qhubeka ufunde »

Hlophe

Abantu bakwaHlophe imvelaphi yabo iseSwazini. Isibongo sakwaHlophe singesinye sezibongo ezehluke ngezithakazelo noma ngithi ngezithopho . Isibonelo nje bakhona oHlophe abangamfaki uThumbeza ezithakazelweni zabo . UThumbeza yisona sithakazelo abantu bakwaHloph abaziwa ngaso . Kodwa bakhona abanye oHl... qhubeka ufunde »

Ndondo

Abantu bakwaNdondo kusengabantu bakwaHadebe , ngakho-ke ngokwezigaba zabaNguni nabo bangabaNguni abawuhlobo lwabaMbo Nguni njengabo abakwaHadebe . Laba bantu babuye baziwe ngokuthi nangaMaHlubi  , kususelwa egameni likaKhokho wabo uHlubi wayephila kudala kakhulu. UHlubi wayeyindodana kaHadebe okwaw... qhubeka ufunde »

Zulu(Madzikane)

Abantu bakwaZulu- Madzikane abatholakala kwaBhaca nokuyi-Xobho , koMzimkhulu ,  koMatatiele , Harding nakoMount Frere kusengabantu bakwaZulu oMageba abatholakala kwaZulu. Laba bantu babuye baziwe ngokuthi bangabakwaMadzikane ,noma bangaMabhaca . UMadzikane lona ababizwa nganye wayeyiNkosi yabo eyab... qhubeka ufunde »

Sibisi

Izithakazelo nomlando wakwaSibisi Abantu bakwaSibisi imvelaphi yabo ikubeSuthu abaziwa ngokuthi bangaMakgwakgwa , aMakgwakgwa wona aphuma kubeSuthu abaziwa ngokuthi ngaBahlakwana [ Bahlakwana] . Ukhokho walaba bantu bakwaSibisi nguMahlatsi indodana kaKherehlwa kaMashiane kaMolapo . ABahlakwana nabo ... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!