Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Tsotetsi

Umlando ngesibongo sakwaTsotetsi . Nina abakaHlamvana bhul’umlilo eNdulinde ububaswe nguMantshonga benoGqelebana! UThambekeka wena owaliwayo thambekeka wewuswe iNtambanana nangezinyembezi ! Enhla nasezansi angiyibingelele iNgabade kanye nabeSuthu phezulu eNtabazwe kungumhla weshumi nesithupha kuNh... qhubeka ufunde »

Incazelo ngeNgwavuma\Anthill-Saffrom\Monomane\Elaeodendron transvaalense:

  Nina bakaMbombosh’omnyama uMgabadeli owagabadela inkundla yakwaBuluwayo, uSela lintongande lawo Baleka lithabathe uMshiza lawetshatha liwugalela ngawo eMankenganeni{kumaBhunu}, uSingquma kakhulumi kanamlomo akafani noDlondlwane lwakithi kwaBulawayo lona lwaqed’umuzi ngokunkenkeza! Enhla n... qhubeka ufunde »

Dlamini{Indlu yaseMakhuzeni}

Umlando ngabakwaDlamini{Indlu yaseMakhuzeni}   Abantu bakwaDlamini bangabaNguni baseMbo ngokwezigaba zabaNguni . Njengokuchaza kwethu ngokwedlule ngenkathi sichaza indlu yenkosi uNyanya, isibongo sakwaDlamini sikhulu kakhulu kangokuthi abantu bakwaDlamini baze baphikane bathi abahlobene,ngenxa ... qhubeka ufunde »

Dlamini-Malandela

AbakwaDlamini-Malandela. Isibongo sakwaDlamini singesinye sezibongo ezinkulu kakhulu kuleli  leNgabade , kanye nakuyo yonke iAfrika esemazansi. Lesi sibongo siyatholakala lapha kwelakwaZulu, siyatholakala eSwazini (okuyilapho sinobukhosi baso obukhulu khona), siyatholalaka naseNingizimu yezwe laseZ... qhubeka ufunde »

Nkuna

Abantu bakwaNkuna baphuma kubantu bakwaKhumalo .  Isizwe sakwaKhumalo ngesikhathi seNkosi uDingiswayo sasakhe eBabanango kuhambe njalo kuze kuyofika koNondweni. Inkosi uMagugu ka Gasa eyayibusa abakwaKhumalo ngaleso sikhathi .  Kuhambe kwahamba kwagcina kudaleke obunye ubukhosi ngoba oMashobana ka... qhubeka ufunde »

Ntshembeni

Abantu bakwaNtshembeni kusengabantu bakwaKhumalo . Ngakho-ke nabo bawela esigabeni saMaNtungwa Nguni ngokwezigaba zabaNguni . Babuye babe ngaMantungwa ngokobuzwe , bakanye nabo abakwaKhumalo , abakwaMabaso , abakwaNyawose , abakwaNyandeni kanye nabanye. UNtshembeni okwaqanjwa ngaye isibongo wayeyind... qhubeka ufunde »

Siluma

Indabuko yabantu bakwaSiluma⬇️ *Kuloba uKhethukuthula Melusi Siluma* Isthakazelo sakwa SILUMA Shodo Shiyabantu njenge’nyamazane amaCekwa amahle. Nibahle nezinyawo zenu nina enadla odade baboyise nathi abanamehlo abananyongo umhlehlo isibhabhakazane kanti akusiso isibhabhakazane i... qhubeka ufunde »

Nkwanyana

Umlando ngesibongo sakwaNkanyana. Lo mlando ucashunwe encwadini ka Senzo Mbatha esihloko sithi “Ziphuma eGuleni” . Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo. Abantu bakwaNkwanyana baphuma kubantu bakwaNdwandwe ,esibathola endulo bakhe lapho sekukwaNongoma khona namuhla. Namuhla sibathola bez... qhubeka ufunde »

Shembe

Umlando ngesibongo sakwaShembe   Abantu bakwaShembe baphuma kuMantungwa akwaDonsa , ngakho-ke nabo bangabeNtungwa Nguni ngokwezigaba zabeNguni njengabo abakwaKhumalo . Umuntu esiqala ukuzwa ngaye kulesi sibongo sakwaShembe nguSokhabuzela kaNyathikazi owazala uMzazela owazala uNhliziyo owazala u... qhubeka ufunde »

Mngwengwe

Umlando Nezithakazelo ZakwaMngwengwe #Ucashunwe ku-Lwazi Programme. *Izithakazelo zabo* Mngwengwe kaZitha kaNyamande Nyama kayishi, isha ngomphephezelo. Abehla ngomzungulu wasala wabola *Umlando wabo:* Abantu bakwaNgwengwe bavela enkabazwe lapho bephuma khona.Behla njalo ngasogini oluseMpumalanga baze bafika lapho kuseMozambique base besabalala abanye badlulela eSwazini baqhubeka abanye laba esesibathola kwaZulu. Inkosi yaso lesi sizwe yayikade inamadodana amabili angamawele. Kwenzekile ke elidala laqonywa yintombi. Lamawele abefana ngalendlela yokuthi bekunzima ukuwahlukanisa. Nentombi ibihluleka nawukuwahlukanisa indlela abefana ngayo. Kuthi lapho inkosi isiguga yathi eweleni elidala alikhombe intombi ukuze liganwe bese elibeka esikhundleni sobukhosi. Kanti elincane liyakuzwa lokho okushiwo inkosi kumfowabo omdala. Labe seliya entombini lathi uyise ufuna ukulibeka esihlalweni sobukhosi nokuthi laqhubeka lathi selizondwa nayileli elinye iwele, lifuna ukulibulala, ngakho abeqe. Nebala beqa nebutho labalandeli baze bafika lapho kuyiKwaZul khona namuhla, njengoba sekushiwo. AbakwaZondi bafika kamuva ababebaleke kubo kwaDlamini eSwazini. Kamuva nje sekubusa iLembe KwaZulu, ngelinye ilanga kwakucitshwa inseam. Kwakuneqhawe lakwaNgwengwe elalinemba kangangoba laze laciba ibhece lisekhanda lentombi

read more

error: Akuvumelekile lokho !!