Dlamini{Indlu yaseMakhuzeni}

Umlando ngabakwaDlamini{Indlu yaseMakhuzeni}

 

Abantu bakwaDlamini bangabaNguni baseMbo ngokwezigaba zabaNguni . Njengokuchaza kwethu ngokwedlule ngenkathi sichaza indlu yenkosi uNyanya, isibongo sakwaDlamini sikhulu kakhulu kangokuthi abantu bakwaDlamini baze baphikane bathi abahlobene,ngenxa yokuhluka kwezithakazelo nezithopho . Ziningi izindlu kwaDlamini. Ezinye zalezo zindlu sezaba yizibongo , kanti futhi kwaDlamini kuphuma izibongo eziningi kakhulu . Njengokuchaza kwethu ngokwedlule , isibongo sakwaDlamini siphuma eSwazini , sisekanye nalaba oDlamini ababusa eSwazini abazibiza ngokuthi bangaMalangeni , ababuswa yiNgwenyama uMswati wesithathu . Lesi sibongo sakwaDlamini sisukela kuDlamini wokuqala okuthiwa wayezalwa nguCebisa ka Ngwane wokuqala . Kuhambe kwahamba enye ingxenye yakwaDlamini yagcina isithe khumu eSwazini, yaphikelela lapho sekukwaZulu -Natali khona namuhla. Kuthiwa leyo ngxenye yayiholwa nguMnyambane owazala uKutha , yena owazala uNomagwala . Kuleyo ngxenye kwagcina sekuphuma nezindlu eziningi ,esingabala iNdlu yeNkosi uNyanya , iNdlu yaseMakhuzeni, iNdlu yaseNhlangwini , iNdlu yakwaMnwana kanye nezinye iziNdlu . INdlu yaseMakhuzeni ingenye yeziNdlu zenkosi uDlamini wesibili.

INdlu yaseMakhuzeni igqamisa kakhulu  uLusibalukhulu\uSibalukhulu, ezithakazelweni zayo . USibalukhulu lona ungukhokho wabo abaseMakhuzeni, wabe eyinkosi yabo. Kuthiwa inkosi uSibalukhulu \uLusibalukhulu yayizalwa  uDlomo ka Nhlonhlonde ka Lubiyelo ka Lolwa ka Lokothwayo {kukhona oDlamini abathakazela ngoLokothwayo , Mntungwa njalo njalo }, ka Sigqongweni ka Nomagwala . Kuthiwa inkosi  uLusibalukhulu yazala oDlamini wesibili noLuthuli. Kuthiwa uDlamini  , owabe eyinkosana,nguyena owalandela uyise esihlalweni sobukhosi. Inkosi uDlamini wesibili  yazala uMdineka {eMakhuzeni}, yabuye wazala noBuhlabudze {kwaBhidla}yabuye wazala noDlomothi {eSiphahleni}, wabuye wazala noMakhatha {eNhlangwini}, kanye nezinye izinsizwa . UMdineka kuthiwa nguyena owabe eyinkosana yaseMakhuzeni . Wayezalwa uNdlunkulu wenkosi uDlamini wesibili  uMaNyinde . Ngesikhathi sokubusa kweLembe, iSilo uShaka, le Ndlu yaseMakhuzeni yayizinze ngaseLenge , ibuswa inkosi yayo uMmiso ka Mazongwe. Kwathi ngenkathi inkosi yaseBathenjini uNgoza ibalekela ulaka lweLwembe iphikelela eNingizimu, abaseMakhuzeni nabo bazibandakanya nayo inkosi uNgoza , baphikelela eMampondweni kanye nenkosi uNgoza eyagcina ikhothamele khona kwelaMampondo. Kwathi lapho iLembe selikhotheme ngo1828, inkosi uMmiso yaphindela kwelakwaZulu , kanti iyofika ibulawe yiSilo uDingane esasesibusa ngaleso sikhathi. Kuthiwa impi yeSilo uDingane yayibulalela ngasoThukela inkosi uMmiso. Kwathi indodana yenkosi uMmiso{eyabe isencane ngaleso sikhathi} ogama layo kwakunguKhukhulela , yathathwa yayiswa enkosini uFodo inkosi yaseNhlangwini, okuyilapho yakhulela khona . Yathi ingakhula yabuyela emuva yayothatha ubukhosi bukaYise eMakhuzeni. Inkosi uKhukhulela yazala uMsikhoni, uMadulwini, uPhatha, uCwi, uFidi . UMsikhoni nguyena owabe eyinkosana yenkosi uKhukhulela, nguyena owabusa ngemuva kokukhothama kukaYise . Yena wazala inkosi Mehlokazulu , yona yazala inkosi uLesimane , inkosi uLesimane yazala uMlindeli

*Lomlando ucashune encwadini ka Senzo Mbatha ethi Ziphuma eguleni, uyatholaka kule nombolo  064 791 0529*

*Vakashela uYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” othole olunye ulwazi ngomlando wezibongo zaboHlanga, uthole nolwazi ngamakhambi*

Izithakazelo zakwaDlamini

Dlamini

Sibalukhulu\Lusibalukhulu

Machoboza umhlanga kuvele indlela

Wena waseQhudeni

Mfazi omabele made oncelisa ingane ingaphesheya komfula

Mvingaze

Masebesebe

Mdlovu

Nkomo zidl’ekhaya ngokweswela abelusi

Sgayela

Maduzela

Nombanga ka Lokothwayo

Wena KaMevana

Mdineka

Bhulingwe

Mazongwe

Sivunga ka Dlomo

Nomagama

Khukhulela ka Mmiso

Inkosi kayiqedwa

uAmanda Dlamini, umdlali webhola

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo