Nkwanyana

Umlando ngesibongo sakwaNkanyana.

Lo mlando ucashunwe encwadini ka Senzo Mbatha esihloko sithi “Ziphuma eGuleni” .

Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo.

Abantu bakwaNkwanyana baphuma kubantu bakwaNdwandwe ,esibathola endulo bakhe lapho sekukwaNongoma khona namuhla. Namuhla sibathola bezinze endaweni yabo yaseMankwanyaneni, ngaphesheya koMvoti. Laba bantu baphuma kubantu bakwaNdwandwe ,kwaNongoma . Empeleni uNongoma wabe uyigama leminye yemizi yenkosi uZwide . Eminye imizi yenkosi uZwide ,kwakuseKuqobokeni, kwaLindizwe, eManyandane, eMpungakazi, kwaNdwalaza , kwaDlovunga kanye neminye. Njengoba abantu bakwaNkwanyana bephuma kwabakwaNdwandwe nje – lokho kuchaza ukuthi basekanye nabakwaNxumalo, abakwaMasuku, abakwaSithebe ,abakwaWela abakwaMkhatshwa , kanye nabanye . BangaBambo Nguni ngokwezigaba zabaNguni .  Umuntu esiqala ukuzwa ngaye kulaba bantu bakwaNkwanyana nguMtoboza ,owayezalwa kwaNdwandwe.  UMtoboza wazala uSomgcizo owazala uMhlekisana . UMtoboza wagcina eshiyile kwaNdwandwe ,waphikelela lapho sekuseNkandla khona namuhla.  Ngenxa yezimpi ezazidlange kakhulu endulo, ingxenye enkulu yabantu bakwaNkwanyana yagcina ifudukele ngaseMvoti. Umuntu owagqama kakhulu kulesi sibongo sakwaNkwanyana nguMathunjana ka Sixaba, owaphephisa uMntwana uMpande ekusocongweni yiSilo uDingane. Kuthiwa le nsizwa yakwaNkwanyana yayikhulele kwaBulawayo ,ngaseNdlayangubo,ikhuliswa yiSilo uShaka, iLembe. Kuthiwa kwathi emuva kwempi yaseNcome eyalwa mhlaka 16 Zibandlela 1838,okuyimpi uZulu ayilwa namaBhunu, iSilo uDingane sathumela kuMntwana ukuba makalethe ibutho uHlomendlini ukuze azoqinisa impi yakhe. Kuthiwa uMntwana uMpande wenqana ukukwenza lokho. Kuthiwa sathukuthela sathelwa ngamanzi iSilo saseMgungundlovu ngesenzo soMtwana uMpande sokwenqaba nebutho.  Sasesicabanga isu lokumsoconga uMntwana uMpande. Sabe sesithumela umqeku wezithole ukuba asenge,adle naBantabakhe eMlambongwenya. Kanti yisife, sicuphile iSilo saseMgungundlovu. Sicuphe ukuthi kuzothi lapho uMntwana uMpande esezobonga lezo nkomo ,ebese siyambulala. NguMathunjana ka Sixaba Nkwanyana owahola ithimba elaqhuba izinkomo liphekelele nazo eMlambongwenya, lithunywe yisona iSilo saseMgungundlovu.Kuthiwa uMntwana uMpande waphunyuka kuleso sife ngokuncinzwa nguNdlela ka Sompisi( uNdunankula ka Zulu wangaleso sikhathi) owathumela izwi ngabo labo ababeziqhuba lezo zinkomo , oMathunjana, ukuba bafike babikele uMntwana uMpande ukuthi angalokothi azobonga ngoba uzofike asocongwe. Wathi makawelele kweliphesheya koThukela eMabhunwini ayobhaca khona. Ngempela wakwenza lokho uMntwana ,wawelela eMabhunwini. Kwathi ngoMasingana 1840 kwaqubuka impi enkulu eyabe iphakathi kukaZulu ngaphansi kweSilo uDingane, noMntwana uMpande . Kuleyo mpi uMntwana uMpande wawudla umhlanganiso,kwaba wukulibisa kwakhe elakwaZulu. ISilo uMpande sathi sesihlezi esihlalweni sobukhosi saklomelisa uMathunjana eShowe ,eNgudwini . Wagcina esengesinye sezikhulu  zeSilo uMpande kwaNodwengu. Ubukhosiwanyana buseMankwanyaneni ,ngaphesheya koMvoti .

IZITHAKAZELO ZAKWA-NKWANYANA⬇️

Zikode!
Wela!
Donda
Makhanda!
Myekwa bethathwa
Makhanda kaNqayi
Mthayi kaNsele
Menzankosi
Wena owakha ongiyane beSilo
Nceku enhle!
Nceku yeSilo uMpande
Gabadela!
Owagabadela izingwe zoNgoye
Madela mhlambi yezinkomo Zabanumzane endle.
Mbeng’ osinda ‘bosi,
Mbeng’ owawela oNgoye
Wena woSuthu lwasenhla
Mqabula nkungu kwaNodwengu Kwavel’ ilanga
Langa elaphuma oNgoye
Mlwandle!
Zingwe eziphuza kwesijulile isiziba
Ngokukholwa wulwandle,
Mathula kuhletshwa!
Bathi ngundlebe kazizwa
Kanti uthule ngabomu
Zetshisa umbiko kaZulu
Odumise okwezulu lihlomile
Ngomlomo ka zulu ongathethi manga
Sobahle
Soshibe ka Dangazela
Nzim’ elimnyama
Wena kab’thikazi
Wena kathubelez’ inyang’ isemafini
Wena kanodel’ imiyalo
Buhle busezindiyeni zamehlo
Nkwanyana
#Ibinda!
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo