Umlando ngenkosi uSomkhele ,yaBakhwanazi

Umlando ngenkosi uSomkhele ka Mayanda ,yaBakhwanazi

*Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo*

Abantu bakwaMkhwanazi endulo sibathola bakhe kwaDlangezwa eningizimu yomfula uMhlathuze . Enye ingxenye yabo yayakhe ngakwaMpukunyoni. Kulesi sizwe saBakhwanazi kwavelela amaqhawe amaningi. Elinye lalawo maqhawe yinkosi uSomkhele ka Mayanda . Inkosi uSomkhele yavelela kakhulu ngesikhathi seZilo oCetshwayo noDinuzulu. Yayibuthelwe ebuthweni laMamboza, ibuthwa yiSilo uMpande ngo1854. Ibutho laMamboza lalande aBantwana beSilo uMpande , kubandakanya noMntwana uCetshwayo . Leli butho lalibuye laziwe ngoThulwana, iningi lezinsizwa zaleli butho zazizalwe ngo1834. Uyise wenkosi uSomkhele inkosi uMayanda ka Veyana yena wabe engenye yezinduna zenkosi yaBathethwa , inkosi uDingiswayo ka Jobe.  Wayehola ibutho lakhona kwaMthethwa elalaziwa ngokuthi yiNingizimu. Inkosi uMayanda yaganwa nguMntwana uNtikili ka Senzangakhona,nguyena owazala inkosi uSomkhele. UMntwana uNtikili wayezalwa uNdlunkulu wenkosi uSenzangakhona uSongiya ka Ngotsha wakwaHlabisa ,obuye abe unina weSilo uMpande ,naBantwana oNozicubu noNzibe.  Inkosi uSomkhele yalwa ngokuzikhandla eSandlwana , empini yamaNgisi noZulu ,mhlaka 22 Masingana(January) 1879. UZulu wawudla umhlanganiso kulempi.  Yabuye yaba yingxenye yamabutho ka Zulu aholwa nguMntwana uDabulamanzi ka Mpande ukuyohlasela inqaba yamaNgisi ,eShiyane . Impi yaseShiyane yalwa ngosuku olulodwa nempi yaseSandlwana. Kwathi ngesikhathi sokubusa kweSilo sasoSuthu iSilo uDinuzulu yaqhubeka ngokwembeka esizweni sakwaZulu. Yaba ngenye yamakhosi ayemelane nokuhlukunyezwa kwabantu bakwaZulu behlukunyezwa ngamaNgisi ,esebenzisa amambuka ,ewahlomisa ngezibhamu ukuba ahlukumeze uZulu . Inkosi uSomkhele yazala inkosi uMtubatuba ,eyabuthelwa ebuthweni loFalaza wesibili ,ibuthwa yiSilo uDinuzulu ngo1885 . Izinsizwa zoFalaza wesibili zazizalwe ngo1865 kuya ku1869 . UFalaza wokuqala wabuthwa yiSilo sasoNdini, iSilo uCetshwayo. Kwathi ngesikhathi sokubusa kweSilo sakwaDlamahlahla iSilo uMaphumzana inkosi uMtubatuba yakhushulelwa ekubeni yinduna yoFalaza . Inkosi uMtubatuba yayidume ngokwephana nangokwazisa isizwe sayo . Kwaqanjwa ngayo idolobha laseMtubatuba. Yakhothama ngo1954, emva kwayo kwabusa indodana yayo inkosi uMgwazeni,owazala inkosi uMinus. Amanye amaqhawe aBakhwanazi ngoMhabahaba ka Zama Mkhwanazi kanye no Somhlolo ka Mahlikivana Mathema abahamba nenkosi yaBathwakazi uMzilikazi Khumalo baphikelela eZimbabwe . Abantu bakwaMathema batholakala khona eZimbabwe , bayingxenye yaBakhwanazi. UMhabahaba kuthiwa wahlabana kakhulu empini yaseSikhwebezi ,okuyimpi eyabe iphakathi kwamabutho eSilo uShaka nawenkosi uMzilikazi. UMhabahaba wayibamba ngasohlangothini lwenkosi uMzilikazi. Walwa ngobuqhawe waze wazitholela izihasho ezithi ” unguGwagw aliyagwagw’umbane wezulu, wen’ owaciba ngomkhonto eSikhwebezi kwapheph’inkosi yaBentungwa” . UMhabahaba wazala uDliso ,naye owaba yiqhawe elikhulu ngesikhathi sokubusa kwenkosi uLobhengula . Wayenge yezinduna zasesigodlweni senkosi uLobhengula sakwaBulawayo. Wasala empini yaseGadade ngoLwezi (November) 1893 , ngenkathi isizwe saBathwakazi sehlulwa ngamaNgisi kaCecil John Rhodes .USomhlolo Mathema wayeyiqhawe lenkosi uMzilikazi , wayehola ibutho leNqama.  Walwa ngobuqhawe empini yaseVegkop lapho aBathwakazi behlula khona amaBhunu ka Hendrick Potigitier nesekela lakhe uGerit Maritz ngoLwezi(November)  1836 . Kwathi ngoLwezi 1837 amaBhunu aqoqa zonke izitha zenkosi uMzilikazi ,ayihlanganyela nazo ayohlasela eGabeni. Kuleyo mpi aBathwakazi balugoba uphondo, amaBhunu agcina eshise nomuzi wenkosi uMzilikazi waseGabeni,owawakhe lapho sekuZeerust khona namuhla.

Khumu!

Inkosi uSomkhele

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo