Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Imithi yesintu (Izincazelo nezithombe)

Incazelo ngomuthi uMzaneno

Incazelo ngomuthi uNgibonisele

read more

Umlando ngenkosi uMzilikazi ka Mashobana Khumalo, inkosi yaBathwakazi

Umlando ngenkosi uMzilikazi Khumalo,inkosi yaBathwakazi Kuloba INtungwa Lasenhla KwaSokhumalo. UMzilikazi ka Mashobana Khumalo ungenye yezinsizwa ezazakhela igama ngesikhathi seziMpi ezaziwa ngoMfecane , lezo zimpi zadlanga kakhulu ngeminyaka yama 1800s. Unina kwakunguNompethu indodakazi yamaNdwandwe inkosi uZwide ka Langa . UNompethu wayelwanywa nguThandile owendela eNgwenyameni uSobhuza , wazala iNgwenyama uMswazi wesibili. Kusuke kushiwo yena uThandile uma kuthiwa kubantu baseSwazini ‘Nina bakaLaZwidze’. UThandile yena welanywa nguFikile , naye owendela eNgwenyameni uSobhuza, yena-ke wazala uMntwana uNdwandwe owabulawa yiNgwenyama uMbandzeni ka Mswazi wesibili ka Sobhuza. Ngesikhathi sokubusa kwenkosi uSenzangakhona kwaZulu uyise ka Mzilikazi inkosi uMashobana yayibusa ingxenye yabantu bakwaKhumalo eyazinze eSikhwebezi kuze kuyoshaya eMkhuze . Imizi yenkosi uMashobana ekhumbulekayo kwakuseNdinaneni , eNsingweni naseNyandeni . Imbongi uMagolwana ka Mkhathini Jiyane  iyalithinta igama lomuzi waseNsingweni ezibongweni zeSilo uDingane uma ithi ‘bantu ninemihlolo ngaseNsingweni , gijimani ngazo zonke izindlela,niyobikela abakwaMashobana , nifike nithi lukhulu luyeza luyanyelela’. UMzilikazi wakhulela kwaNdwandwe ngaphansi kweso likayisemkhulu . Impilo yakhe yonke yobunsizwa wayichitha

read more

Incazelo ngomuthi iBoza

read more

Incazelo ngomuthi iLabatheka

read more

Umlando ngeQhawe lakwaNtuli, uMangathi ka Godide ka Ndlela

Umlando ngoMangathi ka Godide Ntuli Kuloba uBongani Kholo Khumalo UMangathi ka Godide wayeyiqhawe likaZulu ngesikhathi sokubusa kweZilo oCetshwayo noDinuzulu. Wayebuthelwe ebuthweni leNdluyengwe, ebuthwa yiSilo uMpande. Ibutho leNdluyengwe lingelinye lamabutho  alwa ngobuqhawe  eSandlwana ,laliholwa nguMntwana waseZulwini,uDabulamanzi ka Mpande. Lingelinye lamabutho eyeqeshelwe ukusebenzisa izibhamu.  Uyise ka Mangathi ,uGodide ka Ndlela wayengesinye sezikhulu zeSilo uCetshwayo. Wasala enkundleni mhla uMntwana uZibhebhu kaMaphitha ehlasela esigodlweni seSilo uCetshwayo sasoNdini,mhlaka 21 Ntulikazi (July)1883.  Ziningi izikhulu zikaZulu ezasala kulokho kuhlasela, singabala uVumandaba ka Ntethe Biyela, uMbopha kaHolizibi Hlabisa ,uNobiya ka Sotobe , uDilikana ka Hlakanyana, inkosi uSihayo ka Xhongo Ngobese kanye nabanye. Uyisemkhulu kaMangathi uNdlela ka Sompisi naye wayeyiqhawe likaZulu ngezikhathi zokubusa kweZilo oShaka noDingane. Wayebuthelwe ebuthweni leNtontela , ebuthwa yinkosi uSenzangakhona. UNdlela walwa ngobuqhawe obukhulu ngesikhathi iSilo uShaka sehlula inkosi uZwide ka Langa yabakwaNdwandwe.  Ngesikhathi sokubusa kweSilo uDingane uNdlela waba wuNdunankulu kaZulu, isekela lakhe kwakunguNzobo ka Sobadli Ntombela. Nguyena nesekela lakhe uNzobo ababehola izimpi zeSilo uDingane. Yibona

read more

Incazelo ngomuthi iNkomfe

read more

error: Akuvumelekile lokho !!