Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Imithi yesintu (Izincazelo nezithombe)

Incazelo ngoGobho\Wild Rhuharb  \Gunnera perpensa\Ipuzi lo mlambo

Incazelo ngoGobho\Wild Rhuharb  \Gunnera perpensa\Ipuzi lo mlambo Nina beSilo sakithi oSuthu uSomkhanda wakithi eMkhontweni okhande abazindlu nabezindlwana abezindlu bayikhexa imilomo! Enhla nasezansi ngiyayibingelela iNgabade, ngethemba ukuthi basaphila abeNgonyama. Cha, thina sisaphila eMantungweni.  Lo muthi eniwubona ngezansi kuthiwa uGobho ngesiZulu, umuthi woMame. Amanye amagama oGobho . UGobho lubuye lubizwe ngoGubhe ngesiZulu.  NgesiXhosa lubizwa ngokuthi yiPuzi lo mlambo. NgesiBhunu kuthiwa Rivierpampoen, NgesiSuthu kuthiwa uQobo. Kanti ngesiLungu kuthiwa Wild Rhuharb , noma River ... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoMpunyu\uPhunyukabemphethe\Porcupine root\Iyeza lamatyala

Nina bakaNkomo zabantu zineNkenkelenke zikhungela izingobe emashobeni, uSongobese wamakhanda inkomo yangenene iyakuthengana nayiphi na enenekazi iyakuthengana noMbangambi woVuma eMashobeni! Nina beSilo ngiyanibingela nonke enhla zasezansi , ngethemba ukuthi nisaphila. Sisaphila thina kwaSokhumalo . ... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoMyezane womfula\uNongameliziziba\Willow tree

Incazelo ngoMyezane womfula\uNongameliziziba\Willow tree Nina bakaSigquma khuluma bakuzw’umoya abasezitheni nabasemakhaya! INdudumo yakithi eMgungundlovu uMashikizela ashiye impi yakhe ! UVezi kofa abantu kuyosala izibongo yizona eziyosala zibadabula, yizona eziyosala zibalilela emanxiweni! Enhla ... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoMzaneno , iKhubalo laMaphanta, iKhubalo le Nhlanhla.

Incazelo ngoMzaneno , iKhubalo laMaphanta, iKhubalo le Nhlanhla. Nina abeGwija likaMdlaka ligwegwe lijiyeze abasini bengoma, iNkomo eyakhala eMthonjaneni izizwe zonke zayizwa ukulila. UZulu lizayo khwezani abantwana ngabadala bodwa abayozibalekela! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade , n... qhubeka ufunde »

Umlando ngenkosi uZwide ka Langa , yabakwaNdwandwe

Umlando ngenkosi uZwide ka Langa , yabakwaNdwandwe Inkosi uZwide ka Langa yamaNdwandwe yaba ngenye yamakhosi eyabe imandla kakhulu endulo, ngezikhathi zezimpi ezaziqhubeka kweleNgabade, ezibizwa ngokuthi uMfecane.Lezo izimpi ezaziqhubeka ngeminyaka yama-1800. UMfecane izimpi lapho amakhosi ayehlasel... qhubeka ufunde »

Incazelo ngeNhlwathi \iNhlathu \Python:

Incazelo ngeNhlwathi \iNhlathu \Python: Nina baka Menzi kabongwa ngaBalandakazi , ubebongwa ziNjenje zaseMqekwini! USingqila nganhloko kuzond’intamo! Ngiyayibingelela yonke iNgabade enhla nasezansi . Ngethemba isaphila . Sisaphila thina kwaSokhumalo. INhlwathi INhlwathi yinyoka enkulu ehlobe ngama... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoMwelela kweliphesheya\Wild garlic\uTswelane \Moelela \Tulbaghia ludwigiana

Nina bakaSingquma kakhulumi kanamlomo , akanjengoDlondlwane lwakithi kwaBulawayo ,lona olwaqed’umuzi ngokunkenkeza! Enhla nasezansi ngiyayibingelela iNgabade , ngiyanibingelela kwaXhosa kwelika Zanzolo, ngiyanibingelela kwaNgwane kwelikaMahlokohla , nginibingelela kwaMthwakazi kwelika kweleSilwane... qhubeka ufunde »

Incazelo ngaMasimba eNhlwathi

Incazelo ngaMasimba eNhlwathi Nina bakaSomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo umlomo uyangiwa kithi KwaZulu, uTshwala buka Gologo babungaphuzwa muntu kithi kwaMalandela babuphuzwa yimihlambi yezinyamazane! Enhla nasezansi ngiyabingelela yonke iNgabade , ngethemba isaphila. Yini iNhlwathi ? INhlwathi n... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoVimbukhalo \Ipomoea crassipe Hook\Wildpatata\Seletjane -se-setona

Incazelo ngoVimbukhalo \Ipomoea crassipe Hook\Wildpatata\Seletjane -se-setona Nina bakaNdaba omuhle kakhulu uNdaba ngiyameba ngimuke naye ngimbuke kuze kwehle nezinyembezi kube sengathi ngibuka isihlahla soMdlebe! UNomakhwelo iNgonyama uHlanya olusemehlweni amadoda! Ngiyayibingelela iNgabade enhla n... qhubeka ufunde »

Incazelo ngeSiqunga\Hyparrhenia\Lemon grass

Nina bakaKhawuleza Nkume ka Ndaba uyoyifica imizi emaphethelweni ngeyawo Ndlela ka Sompisi , ngeyawo Dambuza ka Ntombela ! Enhla nasezansi ngiyayibingelela iNgabade , ngethemba ukuthi isaphila . Lobu tshani enibubona esithombeni kuthiwa iSiqunga ngesiZulu, ngesiLungu kuthiwa yiLemon grass, noma yi H... qhubeka ufunde »

error: Akuvumelekile lokho !!