Umlando ngeQhawe lakwaNtuli, uMangathi ka Godide ka Ndlela

Umlando ngoMangathi ka Godide Ntuli

Kuloba uBongani Kholo Khumalo

UMangathi ka Godide wayeyiqhawe likaZulu ngesikhathi sokubusa kweZilo oCetshwayo noDinuzulu. Wayebuthelwe ebuthweni leNdluyengwe, ebuthwa yiSilo uMpande. Ibutho leNdluyengwe lingelinye lamabutho  alwa ngobuqhawe  eSandlwana ,laliholwa nguMntwana waseZulwini,uDabulamanzi ka Mpande. Lingelinye lamabutho eyeqeshelwe ukusebenzisa izibhamu.  Uyise ka Mangathi ,uGodide ka Ndlela wayengesinye sezikhulu zeSilo uCetshwayo. Wasala enkundleni mhla uMntwana uZibhebhu kaMaphitha ehlasela esigodlweni seSilo uCetshwayo sasoNdini,mhlaka 21 Ntulikazi (July)1883.  Ziningi izikhulu zikaZulu ezasala kulokho kuhlasela, singabala uVumandaba ka Ntethe Biyela, uMbopha kaHolizibi Hlabisa ,uNobiya ka Sotobe , uDilikana ka Hlakanyana, inkosi uSihayo ka Xhongo Ngobese kanye nabanye. Uyisemkhulu kaMangathi uNdlela ka Sompisi naye wayeyiqhawe likaZulu ngezikhathi zokubusa kweZilo oShaka noDingane. Wayebuthelwe ebuthweni leNtontela , ebuthwa yinkosi uSenzangakhona. UNdlela walwa ngobuqhawe obukhulu ngesikhathi iSilo uShaka sehlula inkosi uZwide ka Langa yabakwaNdwandwe.  Ngesikhathi sokubusa kweSilo uDingane uNdlela waba wuNdunankulu kaZulu, isekela lakhe kwakunguNzobo ka Sobadli Ntombela. Nguyena nesekela lakhe uNzobo ababehola izimpi zeSilo uDingane. Yibona abahola impi kaZulu eyabhekana namaBhunu eNcome mhlaka 16 Zibandlela(December) 1838. UMangathi ka Godide yena waba yiqhawe elikhulu leZilo oCetshwayo noDinuzulu. Ngesikhathi sokubusa kweSilo uCetshwayo uMangathi walwa ngobuqhawe obukhulu empini yamaNgisi noZulu mhlaka 22 Masingana(January)eSandlwana, kanye nasempini yaseShiyane(Rorke’s Drift) , okuseyingxenye yempi yaseSandlwana. UZulu wawudla umhlanganiso eSandlwana. Kwathi lapho uZulu esewehlulile  amaNgisi uMntwana uDabulamanzi wahola amabutho kaZulu ,okwakukhona kuwo iNdluyengwe, uDloko, uMxhapho noThulwane, baphikelela eShiyane enqabeni yamaNgisi ,lapho zabambana khona ngezihluthu empini okuthiwa yaqala ntambama, seliyozilahla kunina. Kuthiwa zashukashukana ubusuku bonke ,kwaze kwasa. Kuthiwa ekuseni uZulu wagcina ethe khumu ,wabamba indlela ebheke oNdini. Impi kaZulu yakhumuka ingakwazanga ukungena enqabeni yamaNgisi, okuthiwa yayibiyelwe ngezidonga ezinde ngendlela eyisimanga. Kuzo zombili lezo zimpi uMangathi walwa ngoqhawe obukhulu. Ngesikhathi sokubusa kweSilo uDinuzulu uMangathi waba ngomunye wabaholi bempi yaMakhanda ,eyaqala ngoNdasa(March ) ,kwaze kwaba wuNhlangulana(June) 1906. Imbangela yempi yaMakhanda kwaba wukuthi uZulu wayesekhathele yingcindezelo yamaNgisi, ayethi abantu bakwaZulu mabakhokhele amakhanda, bakhokhe imali ewuPondo indoda iyinye. Kanti futhi amaNgisi eyelokhu eqhubeke njalo ehlukumeza uZulu, edla imfuyo yakhe. Kwaze kwafika esigabeni lapho uZulu akhathala khona, wathatha izikhali.Impi yaMakhanda ibuye yaziwe ngempi kaBhambatha. UBhambatha wayeyinkosi yabakwaZondi ,eyabe ingomunye wabaholi bempi yaMakhanda. Abanye abaholi kwanguyena uMangathi , inkosi uSigananda ka Zokufa Shezi, inkosi uMehlokazulu ka Sihayo Ngobese kanye noChakijana ka Gezindaka Sithole. Inkosi uMehlokazulu yasala empini yaseMome ngoNhlangulana (June) ka 1906. Impi yaseMome iseyingxenye yempi yaMakhanda. Inkosi uSigananda yona yagcina izinikele kumaNgisi , ngoNhlangulana wawo u1906 . Yaboshwa ,yavalelwa ejele laseNkandla, lapho yagcina ikhothamele khona. Ngo1907 amaNgisi abopha iSilo uDinizulu ,asethwesa icala lokuvukela umbuso. Icala leSilo uDinuzulu lathethwa  eMdlovana(Greytown).Okwadabukisa kakhulu wukuthi uMangathi waba ngomunye wofakazi ,abafakaza bemelane neSilo uDinuzulu . ISilo uDinuzulu sagcina silahlwe yicala , sagwetshwa iminyaka emine ejele laseNyukhasela ngoNdasa (March)1909. Kepha asisayiqedanga iminyaka emine ,sagcina sikhululiwe ngoNhlaba(May) 1910.  Ekudedelweni kwaso  sagcina singaphindelanga kwaZulu, ngoba amaNgisi ashaya phansi ngonyawo athi awusifuni lapha kwaZulu ngoba sinodlame . Sagcina sidingeselwe eMhluzi (Middleburg) ,lapho safika sakha umuzi waso wakwaThengisangaye, okuyilapho sakhothamela khona ,ngo1913. Satshalwa eMakhosini. Omunye umuntu owawunothisa kakhulu Umlando wakwaNtuli nguMavumengwana ka Ndlela owaba ngomunye wabadidiyeli bempi yaseSandlwana, elekelelana nomdidiyeli omkhulu uNtshingwayo ka Mahole Khoza , uMntwana uDabulamanzi, kanye nabanye abadidiyeli.

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo