Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Imithi yesintu (Izincazelo nezithombe)

Ukulandelana kweziNgonyama zakwaZulu

ISilo sakwaDukuza, uShaka ka Senzangakhona Nina beSilo ake sibheke ukwelamana kweZilo zakwaZulu. Lo Mdwebo eniwubonayo ngoweSilo uShaka ka Senzangakhona. ISilo uShaka yisona esakha uZulu , kuthiwa sawakha kusukela ngowe 1816  kuya ku1828. ISilo uShaka sahlala eSihlalweni soBukhosi ngo1816 ngemuva kokukhothama kukaYise , iNkosi uSenzangakhona. ISilo uShaka sasizalwa yiNtombi yaseLangeni iNdlovukazi uNandi ka Bhebhe . Kuthiwa sakhothama ngoMandulo we1828 , ngesandla saBafowabo aBantwana oMbopha ka Sithayi waseGazini   ISilo saseMgungundlovu, uDingane ka Senzangakhona   Lo Mdwebo wona ... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoLude  ( Cleome gynandra )

Nina abakaMpondo zamila enjeni engabe enkomeni zesabani? USomkhanda wakithi eMkhontweni okhande abezindlu nabezindlwana abezindlu bayikhexa imilomo! #ISilo sakithi oSuthu leso ! ISilo uDinuzulu ka Cetshwayo . Enhla nasezansi ngiyayibingelela iNgabade , ngethemba basaphila abeSilo. Nina beSilo lesi s... qhubeka ufunde »

Incazelo ngamasimba eNyanga

  Nina bakaGawu bazawuliluma bazawuliphimisa bakhumbule amagawu abebesi! IGwija likaMdlaka ligwegwe lijiyeze abaSini bengoma! Uklebe engimbone ukwehla kwezikaMangcengeza kwathi kwezikaPhungashe wanyamalala! #ISilo uShaka leso ,iSilo sakithi KwaDukuza. Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNga... qhubeka ufunde »

Incazelo ngeMbuya .

Nina abakaNowelamuva wawoShaka uMdayi sabela kweliphesheya uZalukazi zosola eManxiweni amaXhegu ayosala eMizileni! #ISilo sakithi kwaNodwengu leso , iSilo uMpande ka Senzangakhona. Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade , ngethemba nisaphila nina beSilo. Sisaphila thina kwaKhumalo. Nina beS... qhubeka ufunde »

Incazelo ngeNgqengendlela ( Equisetum arvense, Horsetail)

Nina abakaSihlangu simagqabha sinamanxeba ! UVava lweNkunzi yakithi kwaKhethomthandayo kayigwebi ichoma ngazo zombili! #ISilo sakithi eNaleni leso iSilo uMdlokombane ka Bhusha ! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade . Ngethemba basaphila abeZulu eliphezulu. Sisaphila thina eMantungweni. Ni... qhubeka ufunde »

Incazelo ngeNtumbadlozi   ( Croton Sylvaticus, Moema tswetsi )

Nina abeNgodlamkhonto yakithi oPhindweni ithi yiwona onguMama yiwona onguBaba! UKhawuleza Nkume yoHlanga iyasha imizi eMaphethelweni! #Inkosi uMalandela leyo! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade , ngethemba basaphila abeSilo, cha, thina sisaphila eMantungweni. Nina beSilo lo muthi eniwub... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoNgqengendlela   ( Equisetum arvense,Horsetail )

Nina abakaSihlangu simagqabha sinamanxeba ! UVava lweNkunzi yakithi kwaKhethomthandayo kayigwebi ichoma ngazo zombili! #ISilo sakithi eNaleni leso iSilo uMdlokombane ka Bhusha ! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade . Ngethemba basaphila abeZulu eliphezulu. Sisaphila thina eMantungweni. Ni... qhubeka ufunde »

Leboko la Bakwena ba ha Gamabulana

  Ke Mokwena Moila Lehlaka Moroka a Meetse a Pula. Ke motho wa Sehlaga sa Mamashiane Sehlaga se agelwa Kwena. Ke motho wa go itukisetsa go Hlaba Wa Marapo a bo Mmashiko. Ke motho wa go aga Ntlo ka Bodutu. Ke motho wa bo Mamphe ke go fe, wa bo Mantime ke go time. Ke Kwena ke yo Mosehla ka Mmala ... qhubeka ufunde »

Incazelo ngeNdlovu   ( Elephant)

Nina abakaHlohloloza ngeNdlovu enonhlanya, iNdlovu  emnyama yasoNdini , ethe imuka babeyixokozelela! IGwalagwala likaMenzi elisuke eNtumeni kwabhej’iShowe kwabhej’iNdulinde ! Kwaze kwaya kwabheja noLwandle noThukela! #ISilo uCetshwayo leso ! ISilo sakithi oNdini. Nina beSilo akekho ongamazi uGa... qhubeka ufunde »

Incazelo ngeNhlokoshiyane ( Searsia discolor, Mohlohlooane)

Nina bakaMdayi sabela kweliphesheya uZalukazi zosala emanxiweni amaXhegu ayosala emizileni, uSomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo umlomo uyangiwa kithi kwaZulu,UTshwala bukaGologo babungaphuzwa muntu kithi kwaMalandela babuphuzwa imihlambi yezinyamazane!#ISilo uMpande leso .ISilo sakithi kwaNodwengu... qhubeka ufunde »

error: Akuvumelekile lokho !!