Incazelo ngeQhimili ,iBanda (Blue headed Agama)

IQhimilili

Nina abakaMancwaba wezwe lamaphethelo lona lincwaba ngemikhemezelo! INdiha lebabayo enjengeSibhaha sona simababa kuMahashanga! #ISilo uDingane leso! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade kungumhla wamashumi amabili nanhlanu kuNcwaba(25 Agasti) , ngethemba basaphila abeZulu eliphezulu . Cha,thina sisaphila eMantungweni. Nina beSilo lesilwanyana enisibonayo kuthiwa yiQhimilili igama laso, noma iGqimilili,noma iBanda . NgesiLungu kuthiwa yiBlue headed Agama, yiBlue headed Lizzard. Kunenkolelo ethi iQhimilili lindonsa uMphezulu. Kuthiwa uma like labonakala ekhaya , ikakhulukazi ezindaweni ezisemaPhandleni, kuthiwa kudingeka libulawe . Nina beSilo aBelaphi beNdabuko bayelapha ngalo iQhimilili.

Lenzani iQhimilili.

Nina beSilo iQhimilili lingena ezinsini ezahlukahlukene. Ubuchopho beQhimilili buyangena eNdukwini yabathakathi yokusanganisa umuntu . Inhliziyo yeQhimilili iyangena eNdukwini yokusebenza indoda , ithambe indoda yabantu ivume yonke into esuke ishiwo uMkayo, ayidonse ngekhala umfazi. Umsila weQhimilili muhle ezinsizini zamacala ,insizwa ekhothe iNduku enomsila weQhimilili iwudla emini izwe libuka umhlanganiso. Isidumbu sonke seQhimilili siyangena ezinsini zeMibhulelo. IQhimilili lihle naseMabuthweni athunywa ukuyolanda. Isilwanyana semilingo lesi. Liyangena iQhimilili ezinsizini zesifo sokudlikiza . IQhimilili liyangena eNdukwini yokuthumela umuntu ngezulu.

Niphile nina abeHwanqa eladla amanye amaHwanqa ngoba ladl’uPiti kwabaseMgungundlovu! #Vakashela uYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” uthole ulwazi..


 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo