Incazelo ngoMduze (Crinum macowanii)

 

 

Nina abakaGawu bazakuliluma bazakuliphimisa bakhumbule amaGawu abebesi! INtethe egolwe nganti zamkhonto kithi kwaMalandela , uDlondlwane luya luhlezi luya ludlondlobele! Ngiyayibingelela yonke iNgabade kuzo zonke izindawo , kuwo womane amagumbi omhlaba. Ngethemba basaphila abeSilo . Cha , thina sisaphila eNdinaneni. Nina beSilo lo muthi eniwobona esithombeni kuthiwa uMduze igama lawo lesiZulu. Umuthi wokusondeze eduze lona , usondeza into ekude uyilethe eduze. NgesiBhunu ubizwa ngeRivierlelie, noma Boslelie, noma Sabielelie. Ngokolimi loSosayensi kuthiwa yi Crinum macowanii. NgesiNgisi kuthiwa yiCape coast lily, noma River lily. Kusebenza iSigaxa kule Ntelezi. Siyageza , siyashiswa , siyagquma, siyaphalaza futhi.

Wenzani uMduze?

Nina beSilo njengoba besengishilo , umsebenzi walo muthi wukusondeza. Usondeza yonke into , neDlozi imbala uma beseliqhelile uyalisondeza , lisondele eduze liqale ukukhuluma ,lisebenze futhi. Uyangena lo muthi eGobongweni elimhlophe leDlozi , ungenela ukuzosondeza iDlozi. NaseMsamo uma kushiswa iMpepho kuthethwa iDlozi, kuye kuthiwe chatha impushana yalesi Sigaxa soMduze osewonyisiwe. Liyasondela impela iDlozi ngokushesha . NamaSoka ayawusebenzisa lo muthi asondeza ngawo intombi elukhuni enolaka, ayawuthaka eNdukwini emhlophe ebandakanya uFoshela , iNhlanhlamhlophe, uVumakubangoma omhlophe , uMtholo , uBhubhubhu kanye neminye imithi emhlophe. AmaSoka abuye akhafule ngawo lo muthi , ageze aphinde agqume futhi ngawo. NakwezokuFesa uyangena uMduze , usondeza umsebenzi eduze usheshe ufumaneke. Uyangena nakwezaMabhizinisi. Uletha abantu . Kanti nasekwelapheni uyelapha. ISigaxa sawo siye siphekwe sibe yiSiphungo esiphungwa oMame abahlushwa izilonda esiswini ikakhulukazi esinyeni. Abahlushwa inhlungu lapho beshobinga, noma abahlushwa inhlungu  lapho benza ucansi , noma abahlushwa yilokhu okubizwa ngeDischarge ngesiLungyu. Kanti lo muthi uyangena nasezimbizeni zoMhlume , uye uqhathwe kakhulu noNsukumbili, uGobho , uDaka lweNkalankala , uMathunga kanye nezinye iziNduku. ISiphungo sawo sihle nasekuvuleni isifuba esicinanayo. Uma unenkomo eyiSigqala , gxoba isigxa salo muthi usifake amanzini antukunutku,  bese uyayiphuzisa inkomo yakho, uzobona iyoqala ukulukhipha ubisi ibe uNondlini.

Khumu!

Nime nje nina abakaMenzi akabongwa ngaBalandakazi ubebongwa ziNjenje zaseMqekwini! Thola olunye ulwazi kuYou Tube wethu osihloko sithi “ Kholo Khumalo TV”

UMduze

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo