Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Imithi yesintu (Izincazelo nezithombe)

Incazelo ngoBukhwebezane (Lantana rugosa)

Nina abakaNdaba omuhle kakhulu uNdaba ngiyemeba ngimuke naye, ngimbuke kuze kwehle nezinyembezi kube sengathi ngibuka isihlahla soMdlebe! Inkomo eyakhala eMthonjaneni izizwe zonke zayizwa ukulila! #ISilo sakithi KwaDukuza leso, iSilo uShaka ka Senzangakhona. Nina beSilo lo muthi eniwubona esithombeni kuthiwa uBukhwebezane ngesiZulu. Umbala oPhepuli njengoba ubizwa ngombala oBukhwebezane nje kususelwa ezithelweni zalo muthi , ezinombala oPhepuli. Umbala oPhepuli akuwona umbala oNsomi nina beSilo. Umbala oNsomi ufana nenyoni iSomi. Nina beSilo lo muthi ubuye waziwe kakhulu ngoTshwalabezinyoni no... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoHlanzafukwe

  Nina abeMbuzi ka Dambuza abayibambe ngendlebe yabekezela ayinjengekaMdlaka ngaseNtshobozeni yena ayibambe ngendlebe yadabula yaqeda amadoda! INkomo eyabuya yodwa kwaSoshangane ezinye ziyokufa uMdlebe! #ISilo uDingane leso! Enhla nasezansi ngiyababingelela abeSilo, ngethemba isaphila yonke iNg... qhubeka ufunde »

Incazelo ngeNyazangoma elimnyama   ( Prunus africana)

Nina abeSilo sakithi oSuthu uMpondo zamila enjeni engabe enkomeni zesabani? UMagalela agase njengeNkosi yaMantshali ngoba egasele uZibhebhu kwaNdunu! #ISilo uDinuzulu leso ! ISilo sakithi oSuthu. Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade , ngethemba nisaphila nina beSilo. Cha, sisaphila thina ... qhubeka ufunde »

Incazelo ngemithi ebethela izulu

Nina beMbube enamandla abantu bakithi babenezindlela zokuzivikela ekushayweni ngumphezulu, bengakafiki abelungu nezikhonkwane zabo ezinde zikagesi . Kwakunezinyanga okwakuthiwa ezezulu .[izinyanga zezulu ezinjengoMphazima kaLanga wakwaNkosi Mntungwa ] Lezo zinyanga zazingongoti ekubetheleni izulu. U... qhubeka ufunde »

Incazelo ngeSihaqa saseNingizimu Afrika ( Tulbaghia violacea )

Nina beNdlovu enamandla ngiyakhuleka enhla nasezansi , ngethemba isaphila yonke iNgabade .Cha , thina sisaphila eMantungweni . Izolo kade ngichaza ngeSihaqa saseZimbabwe , namuhla ngithi ake ngiphose itshana eSivivaneni mayelana neSihaqa saseNingizimu  Afrika. Ngishilo izilo ngathi esaseZimbabwe si... qhubeka ufunde »

Incazelo ngeSihaqa saseZimbabwe (Cassia abbreviata )

Nina abakaKlebe engimbone ukwehla kwezikaMangcengeza kwathi kwezikaPhungashe wanyamalala! UZulu lizayo khwezani abantwana ngabadala bodwa abayozibalekela! #ISilo uShaka leso! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade, ngethema basaphila abeSilo. Cha, thina sisaphila eMantungweni . Nina beSilo ... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoMbokwane   ( Electric eel )

Nina abakaGawu bazawuliluma bazawuliphimisa bakhumbule amaGawu abebesi! Inkomo eyakhala eMthonjaneni izizwe zonke zayiwa ukulila! UHlabahlungu bazoshumayezana abasezitheni nabasemakhaya! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade. Ngethemba nisaphila nina beSilo, cha, sisaphila thina eMantungwe... qhubeka ufunde »

UMlando ngoMntwana uMkhungo ka Mpande

Nina abakaNowelamuva wawoShaka uMdayi sabela kwephesheya , uZalukazi zosala emanxiweni amaXhegu ayosala emizileni! USomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo umlomo uyangiwa kithi KwaZulu! #ISilo uMpande leso! Enhla nasezansi ngiyayibingelela iNgabade . Thina sisabanyayisa abasizondayo. *Nina beSilo ake ... qhubeka ufunde »

Incazelo ngeBoza (Tetradenia riparia,Ginger Bush)

Nina beSilo sakithi oSuthu uMpondo zamila enjeni engabe enkomeni zesabani? UMagalela agase njengeNkosi yaMantshali ngoba egasele uZibhebhu kwaNdunu! #ISilo sakithi oSuthu leso, iSilo uDinuzulu ka Cetshwayo! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade. Ngethemba nisaphila. Cha, thina sisaphila eM... qhubeka ufunde »

Incazelo ngoMadolwana(Equilabium laxiflorum )

Nina aboVava lweNkunzi yakithi kwaKhethomthandayo kayigwebi ichoma ngazo zombili! INtulo ebande ngodonga kwaBhekuzulu! #ISilo uMdlokombane leso! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke indawo , ngethemba nisaphila nina beSilo . Cha, thina sisaphila eMantungweni. UMadolwana   Nina beSilo le Nduku... qhubeka ufunde »

error: Akuvumelekile lokho !!