Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Izithombe

Zungu

AbakwaZUNGU!!! Badatshulwa nguGwabini owayephila ngizinkathi zoMalandela. Abantu bakwaZungu bayisizwe esidala kakhulu, ngoba phela noNdlunkulu kaMalandela uNozinja wayengowozalo lwasesi sibongo. Abantu bakwaZungu bangaMaNtungwa Nguni. Baqhamuka eNingizimu-Mpumalanga yeNtilasifali. Ngisikhathi sikaNcwane sithola abantu bakwaZungu bakhe emagqumeni akwaHlophekhulu, kuze kuyofika ezinkalweni zasOlunndi. Yilapho futhi uNcwane akhothamela khona. Ekushoneni kwakhe uNcwane washiya amadodana akhe amabili angoZungu noMakhoba. Omdala kwakunguMakhoba. Nguyena okwakufanele athathe isikhundla sikayise ekukh... qhubeka ufunde »

Zwane

AbakwaZWANE Abantu baseMangweni(abakwaZwane, Cebekhulu, , Linda, Nsele , Hudle nabanye) imvelaphi bangabaseMbo Nguni. Lokho kusho ukuthi baduka eSwazini njengabo bonke aBambo. Kuthiwa indawo abafike bazinza kuyona kulapho manje sekuzinze khona inkomponi yaseHlobane. Bagqama kakhulu , ngesikhathi seb... qhubeka ufunde »

Khoza

AbakwaKhoza!!!!!      Imvelaphi yabantu bakwaKhoza iyefana neyabantu bakwaKhumalo, Mabaso, Mchunu kanye naBaThembu ngoba bonke badabuka ndawonye eNingizimu neNtilasifali. Bahamba ngomgudu owodwa, baze bayozinza ezinkalweni zaseNquthu,Babanango kanye naseNkandla. Kuk hona abathi abakwa... qhubeka ufunde »

Bhengu

AbakwaBhengu( abakwaNgcolosi).. AbaNguni behlukaniswe ngezigaba ezinhlanu. Kukhona aMantungwa Nguni,2 AbeNguni baseMbo, 3 AbeNguni baseButhonga, 4 AMalala noma AmaNhlenga Nguni**, kanye naMaDebe Nguni.. Abantu bakwaBhengu(Ngcolosi) bawela esigabeni esibizwa ngokuthi ngaMaLala noma AmaNhlenga Nguni i... qhubeka ufunde »

Sithole

AbakwaSithole!!! …………………………………………………………………………………… Ukwakheka kwesibongo sakwaSithole!! ………&... qhubeka ufunde »

Mabaso

AbakwaMABASO!! UBUKHOSI BAKWAMABASO!! MMUSI MMUSI II NDABEZITHA I MBULAZI MNTUNGWA MABASO MANGETHE MTHIYANE NDABA II VEZI LAMULA NYATHI NKATHAZO DENJANE HWANQA FAKU NGUBHANE MZAKAZA PENI MTHUKU’THELI MPHILI VIMBA SIPHO IZITHAKAZELO ZAKWAMABASO NDABEZITHA WENA WENDLOVU! MNTUNGWA, WENAKAMBULAZI ... qhubeka ufunde »

Dladla

AbakwaDladla. AbakwaDladla bangabantu baseMambatheni. Isibongo sakwaDladla savela ngo’Dladla ‘ indodana kaNdaba kaSontshikazi kaMphangazitha(Phangizitha) kaMageba kaZulu kaMalandela kaLuzumane kaMnguni kaGumede. Uyise kaDladla uNdaba wayenamadodana amathathu, uMbeje(inkosana yomndeni) , ... qhubeka ufunde »

Hlabisa

AbakwaHLABISA… Abantu bakwaHlabisa bazalwa kwaNgcobo endlini okuthiwa ngeyaseMalangeni. Njengoba abantu bakwaNgcobo bengaMaNguni abizwa ngokuthi ngaMaLala, nabo abakwaHlabisa bangaMaLala. Lo muzi waseMalangeni ngomunye wemizi yakwaNgcobo ,owawungokaMaguya. Lo muzi wawakhe esithangameni phezu k... qhubeka ufunde »

Akuvumelekile ke lokho!