Izibongo zeNkosi uSenzangakhona ka Jama

IMbongi ::uTholudaba wakwaNdlovu

>>>>

UMjokwane kaNdaba

Usalakutshelwa usalakunyenyezelwa

Ubhid’elimathetha ngezinyembezi

LinjengelikaPhiko waseBulawini

Inyath’ehamba

Isengama amazibuko

Injengomzingeli kumaMfekwane

Ozothebe zinhle uMjokwane

Ezidliwa ngamancasakazi

Udle umfazi umkaSukuzwayo

Wadla naye uSukuzwayo nendodana

Wamudla uMahamule kaMlomo

Wadla uNonhlambase ingqongqokazi

Esaththeth’izindaba zasesiNyameni

Wamudla uMabebetha kwaNonkokhela

Wadla uMsikazi noNdomoshe

Ingabe ubeyokwenzani kwaMabasamlilo

Lapho imihlambi yabantu iselayo

Umashwabadela kaMaqanda noNsele

Owashwabadela izindlubu

ZakwaMudli namakhasi

Udle izimfe zambili kwaSondombana

Ikhambi kodwa laphuma lilinye

Awuyi ebandla, awuyi emaDuneni

UnjengoVimba wakwaMangwekazi

Igawu bazakuliluma, bazakuliphimisa

Bakhumbule amagawu abebesi

Umlunguzi wezingoje

Izingoje zilunguzelane

Ngoba walunguza ingoje

Yomnewabo uZivalele.

Unyaluthi omnyama kaHlayukana

Bamothe bengakayi enyangeni abakwaZulu

Umbebe kaMmama, beba simuke

Abanye basemhlane konina babelethwe

Ababelethwe ngabawoMbuso ngabawoNsele

NgabawoSicusa kaDungankomo

Intethe egolwe ngazinti zomkhonto

kwaMalandela

Yathi ukusuka yajubalala

Ungezwa bethi valela njlo Solunjalose

Kanti kabasho kuwe

Babhula unyoko uMbulazi

Yena ovalele iNgonyama endlini

Umqingo wangalitshe laseZihlalo

Umqingo wangalitshe obeyalezwa

Ngabalola izinhlendla

Thina bamaklwa singekhethe litshe

Ngiba sithi singafumana ichoba silole

UMenzi kaNdaba !

UMenzi kabongwa ngabalandakazi

Ubebongwa zinjenje zaseMqekwini

Abanye bahlezi Menzi kaNdaba

Abahleziyo ngabathetha amacala

Uthi lwempundu oluhlala izikhova

Oluhlale uPhungashe wakwaButhelezi

Lwahlala uDladlama wakwaMajola

Othe ewisa waze walililela

Ayabuya usewazeka izibongo

UNgelenge kalingani nantaba

Ubelingana nentaba yaseSikhume

Uthe ukulala wangangemifula

Uthe ukuvuka wangangezintaba

Uthe usubuya amaxhegu enyanya

UQangabhodiya wawoMkabayi

Uqabi kwezameva eNtendemuzi

Obesiyaka singamanzi endlela

UNombanga kubuya wawoPhalo

Usisa nhloko nxa abanye

Besisa izinyawo

ILanga eliphume linsizwa

Lithe liphezulu lansansa

Lifuna ukuthiwa yimizimbazimba

Ukhulume kwakuhle kwaze kwathi lwanye

Waba ngumnyama usiza nemvula

Sigqila nganhloko kuzonde intamo

Nyakamumbe kuyozonda isibili

Ongithume ngiphansi ngaya phezulu

Ngabuya nencobho ngebula ngapheka

Ndaba bayosala beshumayezana

Nabasezitheni nabasemakhaya

Godi elimnyama lakwaNobamba

Lohamba liwahila amaqakalana

Ogqamise idukumbana elikuNgcingci

Obemnyama izimpunga zombili

Unjengehlaba elikuSidubela

Waphotha intambo ende

MtakaNdaba

Wayihotha yaze yafika ezulwini

Wathi yikhona izithutha zakoMageba

Zingayikufinyelela khona

Zobathe ziyakhwela

Zaphuke amazwanyana

Amanzi aseMpembeni Ndwandwe kaNdaba

Amanzi aseMpembeni yinguqunguqu

Angiqedi nalapho ayayo

Amanye ayewuka

Amanye ayaqonsa

AnjengoQonsa wasesiGezeni

Mthombo wamanzi wakwaNobamba

Engiphuze kuwo ngaqangatheka

Ngaze ngaph’ukudliwa nazimamba

Ebezilala ehlozini nasephungweni

Imamba edle umuntu bathi iloyelwe

Kanti bazi ngeyakubo eloyelwayo

INakazi emnyama yakithi kwaNobamba

Ehamba ibanga amacala

UMunxephepha !

Nant’itshe lokukhunjulwa

Lingawa engubeni

Lizowa ehlombe

Lizophamba liwe emhlubulweni

Oye ngomnyama kwaMazolo

Wabuya ngonyezi

Amadoda aphenduka umbhejazane

Umphiwa nganxanye

Kanti kakuphiwana kuyabuyiselwana

UMkhombe ongononde wawoNonkombo

Othe ukukha wagogoda

Weza nenqumbu

Weza nenqumbulo

IBhicongo elimzimba ubuthaka

Obemzimba muhle nangendlala enkulu

Obebuso bungenandawo yokusolwa

Obemehlo angenandawo yokusolwa

Obezandla zingendawo yokusolwa

Obenyawo zingendawo yokusolwa

Obezitho zingenandawo yokusolwa

Obesiphundu simbhukwane ngezinqa

Kazi bazobukani ngamajadu

Khona beza beyinkungu

Menzi kaNdaba

Ngisho abakwaButhelezi

Siyakubadabula

NguNgoboza yedwa,

Oshe onyaweni…

IBinda Nkosi !

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo