Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Imithi yesintu (Izincazelo nezithombe)

Izibongo zeSilo uMpande ka Senzangakhona

INyosi : uMagolwana kaMkhathini Jiyane UMsimude! Owavela ngesiluba Phakathi kwamaNgisi namaQadasi INkonjane edukel’ezulwini Unowela muva wawoShaka Mdayi sabela kweliphesheya Izalukazi ziyosala emanxiweni Amaxhegu ayosala emizileni ISikhukhulane sikaNdaba Esikhukhul’omame sabetshatha Saze sababeka ezinkwazini zemifula EZinkwazini zoThukela UNdaba uwele ngelasoDlokweni UGagangamanzi angawesi mlomo Amanz’odw’azosal’ebabaza Izimvubu zayikhex’imilomo Izingwenya zaphephel’ezintabeni UMnguni wahlala phansi Wavumis’izindaba ezinkulu Ezikhulunywa kubo kwa... qhubeka ufunde »

Izibongo zeSilo uCetshwayo kaMpande

IMbongi UMhlangeni wakwaKhumalo >>>> UZulu eladum’obala Lapho kungemunga, kungemtholo UHlamvana bhul’umlilo eNdulinde Ubaswe uMantshonga benoGqelebana Inzima lemnyama Engabunde bezingwe nezingonyama Ibiqhutshwa uMseleku benoNongalaza Bethi ifanele ukuyosikwa izihlangu EMkhwey... qhubeka ufunde »

Izibongo zeSilo uZwelithini kaBhekuzulu

 ‘INyosi : UNtulizenkosi Dlamini no-Buzetsheni kaSombila Mdletshe ” >> INdlondl’enophaphe’ekhanda Ndaba kawulalele lomunt’omemezayo Umemeza sengathi uyakhala Ukhal’isililo Uth’igula likaJama lichithekile Lichithwa yiNgwel’endala Ngeyakithi kwaMa... qhubeka ufunde »

Izibongo zeSilo uShaka kaSenzangakhona

INyosi : uMxhamama kaSoshaya wakwaSibisi UDlungwane kaNdaba*! UDlungane woMbelebele! Odlung’emanxulumeni Kwaze kwasa amanxuluma esebikelana UMjokwane aNdaba USalakutshelwa uSalakunyenyezelwa Usishaka kasishayeki UNodumehlezi kaMenzi ILembe eleq’amanye Amalembe ngukukhalipha Igawu bazakul... qhubeka ufunde »

Izibongo zeNkosi uZibhebhu kaMaphitha

INyosi :UGwebisa kaMandondo wakwaDlamini: UMsongi wensimbi Ayibek’ekhanda Athi yikhona Amagwal’ezakumbalekela Usima ngandonga bangamhlabi Bahlab’umbhantaka Intak’eduke nabalandakazi Ngoba iduke naBaqulusi UMagwaz’ayiqhube Ayis’ekhakonina kwaSothondose UMngun’... qhubeka ufunde »

Izibongo zaNkosi uPhunga kaZulu

UPhunga waseBulawini IMfundama kaNtombela Ephume ezizibeni zeMphembeni Yasibekela izintaba. Ilanga eliphume endlebeni yeNdlovu Inhlalazikweni yakithi kwaNobamba IZilokazana zikaNozidiya Ezeza eMmbambangwe zibelethene, Ukusa kwadabuka Esinye kungesaseBulawini Esinye kungesaseMakheni Inhlendla yethusi... qhubeka ufunde »

error: Akuvumelekile lokho !!