Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

 

Ama-categories

Imithi yesintu (Izincazelo nezithombe)

Izibongo zeSilo uCetshwayo kaMpande

IMbongi UMhlangeni wakwaKhumalo >>>> UZulu eladum’obala Lapho kungemunga, kungemtholo UHlamvana bhul’umlilo eNdulinde Ubaswe uMantshonga benoGqelebana Inzima lemnyama Engabunde bezingwe nezingonyama Ibiqhutshwa uMseleku benoNongalaza Bethi ifanele ukuyosikwa izihlangu EMkhweyantaba Bathi iyekeni Ubumnyama bayo buyesabeka Ifanele ukuyocela imvula KuNkosinkulu Unqabel’abantu ukudonsa Umanz’aphum’ezimbotsheni zoMtshezi Isiguqa esizifulele ngamahlamvu AseNdodakusuka Umsindo wobuntilingwe ngowani Ubangwe ngabaseNtingweni benabakwaKhinya Bathi baxokozelela i... qhubeka ufunde »

Izibongo zeSilo uZwelithini kaBhekuzulu

 ‘INyosi : UNtulizenkosi Dlamini no-Buzetsheni kaSombila Mdletshe ” >> INdlondl’enophaphe’ekhanda Ndaba kawulalele lomunt’omemezayo Umemeza sengathi uyakhala Ukhal’isililo Uth’igula likaJama lichithekile Lichithwa yiNgwel’endala Ngeyakithi kwaMa... qhubeka ufunde »

Izibongo zeSilo uShaka kaSenzangakhona

INyosi : uMxhamama kaSoshaya wakwaSibisi UDlungwane kaNdaba*! UDlungane woMbelebele! Odlung’emanxulumeni Kwaze kwasa amanxuluma esebikelana UMjokwane aNdaba USalakutshelwa uSalakunyenyezelwa Usishaka kasishayeki UNodumehlezi kaMenzi ILembe eleq’amanye Amalembe ngukukhalipha Igawu bazakul... qhubeka ufunde »

Izibongo zeNkosi uZibhebhu kaMaphitha

INyosi :UGwebisa kaMandondo wakwaDlamini: UMsongi wensimbi Ayibek’ekhanda Athi yikhona Amagwal’ezakumbalekela Usima ngandonga bangamhlabi Bahlab’umbhantaka Intak’eduke nabalandakazi Ngoba iduke naBaqulusi UMagwaz’ayiqhube Ayis’ekhakonina kwaSothondose UMngun’... qhubeka ufunde »

Izibongo zaNkosi uPhunga kaZulu

UPhunga waseBulawini IMfundama kaNtombela Ephume ezizibeni zeMphembeni Yasibekela izintaba. Ilanga eliphume endlebeni yeNdlovu Inhlalazikweni yakithi kwaNobamba IZilokazana zikaNozidiya Ezeza eMmbambangwe zibelethene, Ukusa kwadabuka Esinye kungesaseBulawini Esinye kungesaseMakheni Inhlendla yethusi... qhubeka ufunde »

error: Akuvumelekile lokho !!