Magoro

***Sereto sa ga Magoro***

Ba ga Magoro ke dikolobe.

Nna ke kolobe kgolo setshaba meetse,

Lerageng nkaralokela sedula se shutsa.

Dimpana mararampana go khora ake gotsebe,

Samma tshila ga e bolae.

Dinko ke mafamo,

Moselana nkoko.

Dikolobe tsa ‎ga Magoro ke batho babo mosere homotsa dibatana,

Gobane dilo tsa melwane di a re seleka,

Ke batho babo kgomo a Mokgadi batho ba gore ge ba e ja ba ala mokgopa gore go se be le mpesa yeo ekago topa marathana,

Gobane maratha go topa mpsa ya bohlale fela.

Keilalo nna Magatlo magatlola,

Dintwa tsa lesaka,

Nna motho wabo Maswara a tiisa sefolosa nkwe thabeng,

Nna sehunulla ngwaga,

Samma ka se bonwe ngwaga ka moka lesaka lea swiswing moo le yo hwetsago marumo a louditswe.

Reba ila mosela wa pudi mothopo reja,

Ya shiya shiya kolobe dimpa e yaya.

Re diseku.

Mahlatji weee!!

***KAPA***

Bakone wee!

Rena re baga Magoro a Mangwakong

Dithamaga tsa mereto Maswiri a mupudung a mahubedu

Rena Bakone ga re nyana re ba botlana re ja mmutla a lale

Rena re batho ba gabo Mpholo Mmadumane Phaka dimakanka Maila-go-fenywa,

Rangwato Magoro and Mmino wa Koša:

Ba re ganka nkabe di adingwana ra nea Mpholo wa ga Magoro a di epiša Lekgwara

Ke babo Sela Ntshathuma

Seale ke Mmamosela wa Matuba

Bare Seala tshela gabedi laboraro o we fase

Rangwane a Mmakoloi tsa makgowa

Seala ke lephodisa ka Morišane

Mapogo kotsa motse ke sebo sa banna

Ke batho ba gaabo Tomane Mogale

A tomatomela makgopho a Ramogola a Molala

Re batho ba gaabo Nkgodi a tšwago Phupu

Rena Bakone ga re gole re purakela

Go gola ba Magakale ba menotlo e metelele

Rena baga Magoro re re eja re ala mekgopa

Re tshaba dimpša go topa marapo

Ke babo Phaswane a Leswene Ntsikitsane ya Maja

Ka leleme thitelwana a hano.

Bakone wee!!

Babina hlanhlagane!!***

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo