Mngomezulu

AbakwaMngomezulu!!!!!
…………………………………………………………………………

Badabuka ebeSuthwini babaPedi(Polokwane) .. Isibongo sabo savela ngegama lomsunguli wesizwe sabo uMngomezulu, kuthiwa wafela khona kwelabaPedi. Kuthiwa indodana yakhe uMdluli wabona kungcono ukuthi afuduke ashone ngasolwandle ayozifunela amadlelo aluhlaza. Kuthiwa wehla njalo wakhwela ezintabeni zaseNgwavuma, lapho aze afela khona phezu komfula iNgwavuma ngasendaweni ebizwa ngokuthi kukwaNtshingila. Ekufeni kwakhe washiya indodana yakhe uMafu, kuthiwa uMafu wathanda ukufeza isifiso sabantu bakubo sokuba bayofika ogwini lolwandle. Kuthiwa uMafu nabakubo bagudla umfula iNgwavuma ngaphambi kokuba bazinze… Ilapho abahlangana babantu bakwaThabede , nabo beziqhamukela kwaNgwane.. Laba bantu bakwaThabede babezingela izindlovu. Bahlangana ke bakha ubuhlobo , baganana.. Kungaso leso sikhathi futhi lapho okwafika khona abantu bakwaMyeni.. Ngesikhathi kufika abakwaMyeni , abakwaMgomezulu base bebuswa nguZondiwe indodana kaDlakadla. Kuthiwa uZondiwe wayengumuntu onesandla etshontsha,
Ngesikhathi uSoshangane noZwangedaba bebalekela uShaka badlula kwelakwaMgomezulu becela ukufihla amakhanda okwezinsukwana nje.. Kuthiwa uZondiwe nabantu bakhe babona kungcono ukuthi bazicebise ngokweba imfuyo kaSoshangane noZwangendaba..
UZondiwe wabuye walibangisa endaweni ebizwa ngokuthi kuseNkomazana okungunfula osenhla nezwe. Okubuhlungu ukuthi abantu bakwaMngomezulu kabazange bayilandele inkosi yabo, kodwa basala nomnawakhe kaZondiwe uMsuduka.. Kuthiwa uZondiwe wafika washona ekuhambeni washiya enganandodana eyothatha ubukhosi emva kwakhe..
………………………………………………………………………………..
Ukwelamana kwabakwaMngomezulu..!!

UMngomezulu wazala uMdluli yeana wazala uMafu yena wazala uMalinga yena wazala uDlakadla..

UDlakadla wazala uZondiwe noMsuduka..

UMsuduka wazala uLubelo yena wazala uMbikiza yena wazala uZombizwe owazala uNtunjwa…

…………………………………………………………………………

Izithakazelo zakwaMngomezulu.

Dlakadla, Nkabanhel,
Lubelo,
Nkaba yenkosi,
Maphakel’indoda edengeleni ilambile,
Mfiso,Malinga,
Mdluli, Msuthi…

…………………………………………………………………..
Tags:
Umbhali: Bongani Kholo Khumalo