Indabuko Yakho
Inqolobane yomlando kaZulu

Umlando ngoMntwana uZibhebhu Zulu 

UMntwana uZibhebhu kaMaphitha kaSoyisa kaJama Zulu unina kwakunguKhundlase kaSothondose Nxumalo . Wayebuthelwe ebuthweni loMxhapho . Imizi yakhe kwakuseBhanganomo ,eNkalakuthaba neminye. Imizi kayise uMaphitha kwakuseNkungwini, eKuvukeni, eKuxedeni, oPhanyekweni,kwaMandlakazi nemiye. Yena-ke uMntwana uZibhebhu kwabo kwakuseNkungwini. Wayeganwe ngamakhosikazi angale kwama 80,nesingabala kuwo okaMasiphula, okaMathanda ,abakaMatshana (babebathathu ), okaNdengezi , okaMdlume nabanye . Ngesikathi sempi yaseSandlwane uMagasa (uMntwana uZibhebhu) walwa ngasohlangothini lukaZulu ,futhi walwa ngobuqhawe obukhulu. Kukhona lapho adubula abulala idlanzana lamaNgisi ayelifice ligeza esizibeni eMfolozi eMhlophe. Ngesikhathi sempi yaseNdondakusuka uMandlakazi walwa ngasohlangothini lukaJininindi (uMntwana uCetshwayo) . UMandlakazi wawuholwa nguMntwana uHhayiyana kaMaphitha umnawakhe kaMagasa owayezalwa ekhohlo . Kwathi ngemuva kokwehlulwa kukaZulu ngamaNgisi ,eseshise nesigodlo sasoNdini ngowe 1879 ,ngenyanga kaNtulikazi mhla zingama 4, kwathathwa isinqumo sokuthi iSilo uCetshwayo siyobhaciswa ehlathini laseNgome. Ngaphambi kokuba ahambe uJininindi wathatha wonke umdlunkulu kanye nezingane zakhe ezazimbandakanya iWundlu uMntwana uDinuzulu wazisa eBhanganomo kuMntwana uZibhebhu ukuba asale nazo kanye nabo bonke omndlunkulu ngenkathi sona iSilo sisekubhaceni.  UMntwana uZibhebhu wanikwa izinkomo enikwa

Umlando ngeNkosi uSekhukhune yaBaPedi 

Inkosi uSekhukhune yayibusa abeSuthu bohlobo lwabaPedi esibathola namuhla bezinze lapho sekuyosifundazwe saseLimpompo khona. Zinhlanu izinhlanga noma ngithi izizwe esizithola kulesi sifundazwe namuhla. Kukhona abaPedi , abaVenda, amaShangane, abaLobedu(abakaKhwini Mujaji laba,nansiya isizwe eTzaneen) kanye nengenyana yamaNdebele eyaziwa ngokuthi eyaseMgombane(Mokopane Mountain) . Lensizwa yabaPedi ubukhosi yayibuthathe kuyise uSikwata kaThularw . Inkosi uThulare nayo yaduma kakhulu ngezikhathi zayo,inhlonishwa izizwe ezazakhelene nayo. Yona-ke inkosi uThulare yakhothama ngowe 1825 ibulawa yimpi yeSilo sikaMthwakazi iSilo uMzilikazi Khumalo. Imbangela yokubulawa kwayo kwaba wukuthi inkosi uThulare  yayinqabele impi yeSilo uMzilikazi ukuba idlule ezweni layo ngenkathi iphikelele eDulagubha ukuyohlasela iSilo sikaGasa iSilo uSoshangane Nxumalo. Inkosi uThulare yayizalwa yinkosi uMorwa. Laba bantu basebuPedi baphuma kubeSuthu bohlobo lwabaKgatla . Phela abeSuthu bahlukaniswe izigatshana ,kukhona abaFokeng, abaKgatla,abaHurutse , abaRolong nabanye . Inkosi uSekwata yabusa kabi ngoba yabusa ngesikhathi sokufika kwamabhunu ayeholwa nguGert Martz noHendrick Potigitier . Ayewuhlupho kakhulu lamabhunu kuzo zonke izizwe ezinsundu . Lamabhubu agcina edle ingxenye yezwe lenkosi uSikwata wabaPedi.

Umlando ngoMhadu Msweli Nxele 

Umlando ngoMhadu ka Mandeku ka Myambo kaZaza kaMsweli       -Kuloba u-Mfanafuthi Nxele         UMhadu Msweli Nxele wayengomunye wosomaqhinga bempi yaseSandlwana ( 1879 Anglo-Zulu war) ISilo uCetshwayo sesibona ukuthi amangisi afuna uketula umbuso kaZulu, ngonyaka we (1878) saqhamuka necebo lokuqiniso impi yaso ngokuthi sihlele ukuthi kuthengwe izibhamu kuMapukezi. Elinye icebo leSilo ukuthi siyocela usizo kubantu baso ababakhe esilungwini (Natal) ukuthi basilekelele mhla kuyiwa empini. Saphinda sacela abantu abazinjoli esibhanyini. Leso sicelo sabhekiswa kuMhadu eNatal. UMhadu ube esecela izinjoli ezinkulu, uBheje Bhengu, Solinye, Sogweba, Somahashi, Mahlathini nezinye. Uzokhumbula ukuthi uMhadu wahamba kuqala ukuya kwaZulu (Zululand) ngenyanga uMandulo (1878) , UBheje uhambe kamuva ngo Ncwaba (1878) . UBheje ulandwa nje uyokwenza umsebenzi wokuba yinkabi yeSilo uCetshwayo, ethenjiswe ukuholelwa izinkomo ezingaphezu kwamashumi amabili. Ubufakazi: Even before the war, King Cetshwayo let it be known that he would HEARTLY welcome any potential allies from Natal who might want to enter

Umlando ngeNkosi uSekonyela Molefe 

INkosi uSekonyela Molefe  yabe iyiNkosi yabaSuthu abawuhlobo lwabaTlokwa.  AbaTlokwa baphuma kubaKgatla , abaKgatla bona bephuma kubaHurutse . Inkosi uSekonyela yazalwa ngowe 1804 izalelwa lapho osekuyiNtabazwe khona (Harismith) . Uyise weNkosi kwakuyiNkosi uMokotjo , unina weNkosi uSekonyela kwakunguMaNthantisi wayeqhamuke kubeSuthu abawuhlobo lwaBasia. Phela abaSuthu bahlukaniswe izigatshana eziningi.  Igama langempela  le Ndlovukazi uMaNtshantisi kwakunguMonyalue . Le Ndlovukazi kwathi ngemuva kokuthola kwayo ingane yokuqala ogama layo kwakunguNthantisi yashintshwa igama yabizwa ngelika MaNthantisi nokuyigama elagcina selichume kakhulu . Empeleni ukuthi MaNthantisi kuchaza ukuthi Mama ka MaNthantisi ngesiZulu. ONthantisi wayeyintombazana, nguyena owelanywa nguSekonyela owaba yiNkosana yoMndeni. UYise kaSekonyela inkosi uMokotjo yakhothama ngowe 1813  uSekonyela esemncane kakhulu  kwaphoqa ukuba abanjelwe ngu Nina uMaNthantisi . Akucaci kahle ukuthi inkosi uMokotjo yakhothama kanjani , kukhona umlando othi yabulwa ngaBafokeng bakaSebendwane  . Kodwa abanye bathi qha , iNkosi uMokotjo yadungezela . UMaNthantisi kuthiwa wayenguSibidi gidi weqhawekazi . Kuthiwa wayephuma nempi yakhe uma iyohlasela . Ayihole aphinde ayididiyele. Kwakwahamba kwahamba

Izigaba ezinhlanu zabeNguni

IZIGABA ZABANGUNI:         1. AmaNtungwa Nguni: Biyela Bukhosini(AmaNtshali lawo) Buthelezi Dladla Dludla Gumede[Qwabe] Khoza Khumalo Khuzwayo Khwela Lushozi Mabaso Mabizela Majola Makhanya Makhoba Mashazi(AmaNtshali lawo) Manzini Maqungebe Ngobese Mathenjwa Mbatha Mbeje Mchunu: ... qhubeka ufunde »

Umlando ngeSilo uDinuzulu 

INgonyama uDinuzulu yabusa ngemuva kokukhothama kukayise iSilo uCetshwayo kaMpande. INgonyama uDunuzulu yabusa isencane kakhulu ngokweminyaka ngoba yabusa ineminyaka eyishumi nesithupha(16) ,yayizalwe ngowe 1868 ,kanti yaqala ukubusa ngowe 1884 mhla zingama 20 kuNhlaba kwaze kwaba wumhla zingama 18 kuMfumfu 1913 . Unina weSilo uDinuzulu kwakuyiNdlovukazi uNomvimbi indodakazi kaMsweli Mzimela . UMsweli Mzimela wayelwe ngasohlangothini lweZigqoza empini yaseNdondakusuka.Impi yaseNdondakusuka yayiphakathi kwaBantwana oCetshwayo noMbuyazwe bakaMpande kaSenzangakhona. Abalandeli bakaMntwana uCetshwayo babebizwa ngokuthi bawuSuthu ,kanti abakaMntwana uMpuyazwe kwakuyiZigqoza . USuthu olwadla umhlanganiso kuleyo mpi .Le mpi yaseNdondakusuka yalwa iSilo sakwaNodwengu iSilo uMpande sisawadla anhlamvana. Ngokomthetho wasebuNguni uMntwana ozalwe uyise engakabi yinkosi akakwazi ukubusa isizwe uma uyise esekhotheme ngisho noma kungathiwa lowo uyindodana endala kuwo wonke amadodana enkosi kodwa uma ezalwe uyise engakabi yinkosi naye akakwazi ukuba yinkosi . UMntwana  uDinuzulu naye wazalwa uyise uCetshwayo engakabi yinkosi .Kodwa ngesizathu sokuthi uMntwana uDinuzulu wayezalwe waba nguye yedwa ingane yomfana  kwaphoqeleka ukuba abekwe  njeNgonyama kwazise uMntwana uManzolwandle wazalwa

Umlando ngempi yaseSandlwana (22 ku -Masingana 1879)/The Battle of Sandlwana (22 January 1879) 

Umlando ngempi yaseSandlwana (22 ku -Masingana 1879)/The Battle of Sandlwana (22 January 1879) #Kuloba uKholo Khumalo iNxazonke Impi yaseSandlwana yalwa mhla zingama 22 ku Masingana 1879 . Lempi yayiphakathi kukaZulu namaNgisi, uZulu ngaleso sikhathi wayebuswa iSilo u-Cetshwayo kaMpande . Kulempi uZulu wadla umhlanganiso . Impi yamaNgisi yayiningi ngesibalo ukudlula eyakwaZulu. Imbangela yokwanda kwempi yamaNgisi kwaba ukuthi yayimbandakanya namambuka ayehlubuke uZulu ayozimbandakanya namaNgisi. Enye imbangela kwaba ukuba khona kwesizwe saBatlokwa benkosi u-Hlubi kaMotha ukuzokwelekelela amaNgisi . Kanti nabo abamhlopje bebodwa babevele bebaningi ngoba kwakuqhamuke abamhlophe ababesuka koCanada , Austria , New Zealiland , Australia, America ,AmaNdiya nabanye. Inkosi u-Hlubi yanikela ngamabutho angama 800. Lawo mabutho aba yingxenye yebutho labohlanga elalibizwa ngokuthi i-ANNC (African Natal Native Contingent) . Leli butho labohlanga i-ANNC lalibuthwe amaNgisi ayeyizelamani o-Samuel no Robert Samuelson . LamaNgisi ayebuthe cishe zonke izinsizwa zengabade ezazingahambisani nombuso kaJininindi ka Ndaba . Ngamanye amazwi leli butho labe liyibutho lamambuka. Izinduna zalo kwakungo

Umlando ngeNdlovukazi uNomvimbi Mzimela(uNina weSilo uDinuzulu) 

INdlovukazi uNomvimbi Mzimela (uNina weSilo uDinuzulu) INdlovukazi uNomvimbi (okaMsweli) Mzimela yayinguNina weSilo uDinuzulu kaCesthwayo iSilo saseMkhontweni . Kusuke kushiwo yona ezibongweni zeSilo uDinuzulu uma kuthiwa ‘Ithole lakokaMsweli elenyisa liguqile’. Uyise weNdlovukazi uNomvimbi kwakunguMsweli Mzimela owakhothamela empini yaseNdondakusuka nokuyimpi eyabe iphakathi kwaBantwana oCetshwayo noMbuyazwe bakaMpande . Wayelwe ngasohlangothini lukaMntwana uMbuyazwe nokunguyena uwehlulwa kuleyo mpi , ehlulwa ngumfowabo uMntwana uCetshwayo . Kwathi ngemuva kokudla umhlanganiso kwempi kaJininindi (uMntwana uCetshwayo) uNomvimbi wathathwa kanye  namanye amantombazane kuleyo mpi ethathwa yimpi kaJininindi kwayiwa esigodlweni saseMangweni. Kulapho uMntwana uCetshwayo wahlobonga naye khona kwazalwa uDinuzulu. Ngamanye amazwi uDinuzulu wazalwa ngenkathi uMntwana uCetshwayo engakabi yiNgonyama . Ngokomthetho wasebuNguni uMntwana ozalwe uyise engakabi yiNgonyama akabi yiNgonyama . UDinuzulu naye wazalwa ngenkathi uJininindi engakabi yiNgonyama .Ngakho-ke ngokomthetho wasebuNguni uDinuzulu kwakungamele abe yiNgonyama . Kodwa-ke ngesizathu sokuthi uyise wakhothama ngowezi 1884 kusenguDinuzulu yedwa ingane yomfana kwazise uManzolwandle wazalwa ngemuva kokukhothama kweSilo uCetshwayo . ISilo uDinuzulu saqala ukubusa sineminyaka eyi 16 ubudala

Umlando ngeNkosi uBhambatha Zondi 

Inkosi uBhambatha kaMancinza ka Jangeni ka Magenge ka Nomashumi ka Nondaba yakwaZondi  yabe ibusa abakwaZondi eMsinga ngowe 1905 . Inkosi uBhambatha yaqhopha umlando ngenkathi kuliwa impi yaMakhanda nokuyimpi eyalwa ngowe 1906. Le mpi yabe iphakathi kwengxenye kaZulu eyabe ingahambisani nokukhokhwa kwentela kaKhandampondo. Le mpi ibuye yaziwe ngokuthi yimpi kaBhambatha noma yimpi kaKhandampondo . Le ngxenye kaZulu yalwa namaNgisi ngendlela esingayichaza ngokuthi yayiwubushokobezi ngoba yayilwa ilwe ibulale amaNgisi bese ihlehla iyobhaca ehlathini laseNkandla. Le mpi kaBhambatha yaqanjwa ngaye uBhambatha ngoba wayengomunye ababehamba phambili ekuholeni le mpi ka Bhambatha noma impi yaMakhanda  . Omunye owahamba phambili yinkosi uSigananda kaZwekufa Shezi . Le nsizwa yayingukaNina weLembe futhi yayikhule nalo ,yayilibone ngawenyama. Ngakho-ke yayinolwazi oluthe thuthu kwenzempi . Ngowe 1906 nokungunyaka kwalwa ngayo impi kaBhambatha inkosi uSigananda yayisineminyaka engama 99 . Le mpi kaBhambatha yalwa ngesikhathi sokubusa kweNgonyama uDinuzulu. INgonyama uDinuzulu yayingazi lutho ngempi yaMakhanda futhi yayingahlangene nayo ize yagcina ivalelwe yona noNdunankulu wayo

Umlando ngeNkosi uLangalibalele Hadebe

  Inkosi uLangalibalele kuthiwa yazalwa emini libalele , ingakho yethiwa igama elithi inguLangalibalele. Unina weNkosi uLangalibalele kwakunguNtambose indodakazi yenkosi uMashoba kaMgabhi Mazibuko. Elinye igama leNkosi uLangalibalele kwakunguMthethwa. Inkosi uMashoba  yazala iNkosi uPhuthini n... qhubeka ufunde »

error: Akuvumelekile lokho !!