Umlando ngeNkosi uSigananda Shezi

Awu sukanini madoda nanso-ke iNkosi yaMachube akwaShezi iNkosi u-Sigananda kaZwekufa . Kulesi sithombe inkosi yaMachube yabe isineminyaka elinganiselwa ekhulwini(yebo 100) . Leli qhawe layibamba kwathula umoya emahlathini aseNkandla empini kaKhandapondo ebuye yaziwe ngokuthi yimpi kaBhambatha . Futhi leyompi ibuye yaziwe ngokuthi yimpi kaMakhanda . Kuleyo mpi uZulu wavukela amaNgisi umbhejazane ngemuva kwesimemezelo sikaNgqongqoshe wezezimali wamaNgisi(Minister of finance) u-Charles Smythe esasithi uZulu kwakudingeka akhokhe futhi enye futhi intela ngaphezu kwezimbili ezabe vele sezikhona . Zanqikilana emahlathini aseNkandla emhosheni waseMome (Mome Gorge) kwathula umoya . Yaqhubeka yagcina isisabalele kulo lonke elakwaZulu. Kukuleyo leyo mpi lapho kwasala khona uSibindi gidi wakwaNgobese iNgobamakhosi u-Mehlokazulu kaSihayo . Kulesi sithombe inkosi u-Sigananda yayisanda kubanjwa ngamaNgisi eseyolilengisa kodwa yavuka isizikhothamele ngobusuku obabandulela usuku eyayizolengiswa ngalo. Yayizinikele yona uqobo kumaNgisi ngemuva kokuba amaNgisi esebophe indodana yayo. Le nsizwa endala yayibone lukhulu kwaZulu ngoba yayizalwe ngeminyaka yama 1820s nokuyiminyaka lapho iSilo uShaka sasimatasa sihlanganisa izizwe ukuba zibe uZulu .  Le nsizwa endala yayingukaNina weLembe , uNina wayelamana neNdlovukazi yaseMkhindini iNdlovukazi uNandi .
Ziyohamba izinsizwa kosala izibongo, yizona ezosala zibadabula!!!
Ibutho leNkosi uSigananda kwakunguMkhulushana. Isizwe sakwaShezi sasibuye sibe ngamakhandi bensimbi  . Sasenza imikhonto ,amageja ,izintonga zethusi ezaziphathwa amakhosi amakhulu iZingonyama . Okunye okubalulekile ngesizwe sakwaShezi wukuthi yisona esibheke idlinza leSilo uCetshwayo eNkandla, futhi yisona isizwe sakwaShezi esasinakekela iSilo uCetshwayo ngenkathi sibhace ehlathini laseNkandla . INkosi uSigananda iyohlezi ikhumbuleke njalo ngeqhaza layo empini yaMakhanda. Abanye ababamba iqhaza empini yaMakhanda ngoMangathi kaGodide Ntuli, Chakijana ka Gezindaka Sithole ,Mehlokazulu kaSihayo Ngobese, INkosi uMeseni kaMusi Gumede , uMntwana uNdlovu kaThimuni Zulu nabanye . INkosi uSigananda ka Zokufa ka Mvakela ka Lumbazo ka Dlaba ka Mavovo ka Soshukulase yazala uNdabaningi noMjadu . UNdabaningi wazala uMdedane.  Kwathi ngemuva kokukhothama kweNkosi uSigananda ikhothamela ejele kwaqokwa uMjadu ukuba abuse isizwe saMachube , wahlala esihlalweni sobukhosi mhla zingama 28 kuNdasa 1910. INkosi uMjadu yabusa yaze yakhothama ngowe 1920 mhla ziyi 17 kuMasingana . Mhla zingama 10 kuMfumfu 1921 kwabekwa uMdedane  kaNdabaningi esihlalweni sobukhosi
Izibongo zeNkosi uSigananda
Ithol’elimgele lakithi oPhindweni
UManz’aphum’ ezimbotsheni zeMome
USilwa nankunzi mbili
Emnyama nemhlophe
UMudli wamaphoyisa ewaphindelela
UDong’olulala abantabakaMancinza
UMlamlankunzi!!
Angaziyeka zibulalane!
ISamban’esimb’umgodi singawulali
Zabalek’ izinkomo zashona ePitoli
Zabalek’izinkomo zashona eShowe
Zabalek’izinkomo zashona eMpandleni
USigananda semkhonto!
INkosi enamanxeb’emikhonto
USibindi simnyama nenyongo yaso
Ngokukhuthazel’emazwini
Abephume kuMashiqela(Charles Saunders) umntakaNkosibomvu
Abephume kuMankulumana
UMntaka Somaphunga
Ithol’elimgele lakwaDunguthuli
Elitutubul’amanye nasebubendeni
Kwaze kwasa amathol’engalele buthongo
UNontenjwa zinyoni zaseMpandleni nezaseShowe
UMdludlu ogwaz’izinkomo zasoPhindweni
EzakwaNhlendla zinomkhonto wazo
Ojubis’inyathi yomfula
Ofane namanzi aphum’empophomeni yabafo
IHhiya abalithenge balishiy’amakhafula
Bethi khona lizosal’izeleko
UMqengqe omuhle
Odlela amakhosazana ngasemaChubeni
Odlel’oSiyinge ngaseNgcotshweni
Odlel’oMvuyazana ngaseNkanini
Odlel’ oMancintile ngaseMandleni
Odlel’oNgibuzane ngaseNkohliseni
Lowo mqengqe odlel’ oMabutoza ngaseMkhontweni
Oling’izintaba
Izintaba zendelana
Ngoba elinge uNomangci
Walinga iSibhuda
eNkandla kwabhej’igazi
Ngelamadoda
Kanye nelezimbongolo
ONkomo zibheduke ngazo zonk’izintaba
Kwabuza umlung’ukuthi “imbala nkosi uyawuhlaba nje kuleziya nkomo na”?
Udl’uTomu ezalwa uMampuya kwaMshwili
Uchiliz’amaphoyisa kwaMshilo
#iBinda Nkosi
Inkosi ayiqedwa
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo