Umlando ngeNkosi uHlubi Molefe

Inkosi uHlubi Molefe yayibusa abaTlokwa bakwaMolefe ababezinze endaweni yaseNtabazwe(Harrismith) ngesikhathi saminyaka yama 1800. Yayikade iqale ukubusa ngemuva kokwehlulwa kweNkosi uSekonyela kaMokotjo ihlulwa yiNkosi uMushweshwe . Kwathi lapho isihluliwe iNkosi uSekonyela yabaleka yaphikelela eKoloni nokuyilapho yagcina ikhothamele khona.  Ngemuva kokwehlulwa kweNkosi uSekonyela abaTlokwa bazithola sebeyisizwe esingenayo iNkosi . Ngakho-ke izikhulu zakwaMolefe zagcina ziqoke uHlubi kaMotha owayezalwa eKhohlo lakwaMolefe. Uyise weNkosi uHlubi wayezalwa eKhohlo , engumfowabo weNkosi uSekunyela . Igama likhe kwakunguMotha ka Mokotjo . Wabusa-ke uHlubi ebusela endaweni yaseSefate khona eNtabazwe nokuyilapho kwakwakhe khona umuzi weNkosi uSekonyela waseJwalabhoholo .  Kwakuyiminyaka yama 1870s ngaleso sikhathi nokuyisikhathi lapho amaNgisi ayemise kabi iSilo uCetshwayo . AmaNgisi agcina agcina esesikele iNkosi uHlubi indawo eSinquthu ngenhloso nje yokudala izinxushunxushu , kuphazamiseke uMbuso weSilo uCetshwayo . Ngakho-ke iNkosi uHlubi yagcina engenye yamakhosi ahlonyiswa ngezibhamu ahlasela uZulu. Ngamanye amazwi lawo makhosi ayeyizimaku zamaNgisi . Kulawo makhosi singabala inkosi uYamela kaPhangandawo Shange,uMntwana uHhamu kaMpande(kaNzibe) , uMntwana uZibhebhu namanye . Kwathi ngenkathi kuzolwa impi yaseSandlwana nokuyimpi lapho uZulu azidlela khona amahlanga kuMaNgisi  iNkosi uHlubi yanikela ngamabutho angama 800 ukuba ayolekelela amaNgisi eSandlwana.  UMntwana uZibhebhu walwa ngasohlangothini lukaZulu eSandlwana. Kodwa kwathi ngemuba kwezinyanga ezimbalwa waqalwa ukudla ngakhezo lunye noHenry Fynn wesibili nokunguyena owayehamba phambili ekumiseni uZulu kabi enobhululu bakhe oSaunders , Theo Shepstone, Melmoth , Jantoni nabanye .

Inkosi uHlubi yaqhubeka iwelekelele njalo amaNgisi kwaze kwaba yisikhathi seSilo uDinuzulu .
Inkosi u-Hlubi yazala inkosi u-Isaac eyabusa  isizwe sakwaMolefe ngenkathi sesakhe eNquthu, esigodlweni sayo saseMafihleng
Inkosi u-Isaac yazala inkosi u-Elphas eyezala inkosi u-Bokang Kgaudise Mofefe okuyiyina ephethe manje
Izibongo ezihlobene nesakwaMolefe
Mmotha
Mokotjo
Lebasa
Makoro
Nezinye
Izithakazelo zakwaMolefe
Sigonyela
Mbunda
Kgawudise
Kwanuka ifutha kungahlatshiwe
Kodwa mhla kuhlatshiwe alinuki
(Esithombeni iNkosi uHlubi (owembethe ingubo yemgwe)neNkosikazi yayo bakakwe amaNgisi kanye nezikhulu zakhona kwaMolefe)
Isibongo sakwaMolefe saqambeka ngaye uMolefe owazala inkosana yakhe uMotatodi nomnawakhe Sebidi . NguSebidi-ke owazala ubukhosi baseSefate . Esendeni likaMolatodi kwaphuma iNkosi uHanesi eyayibusa enye ingxenye yabaTlokwa khona eNtabazwe ngesikhathi seSilo uShaka. USebidi wazala uMakoro owazala uMotonosi owazala uMontwedi owazala uMokotjo uyise woSekonyela noMotha
#Kulobe uKholo Khumalo iNxazonke
Esithombeni ezinye zezinsizwa zeNkosi uHlubi Molefe ezazihlome ziyizingovolo ngezinduku zamagwala .
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo