Umlando ngeNkosi uSekhukhune yaBaPedi

Inkosi uSekhukhune yayibusa abeSuthu bohlobo lwabaPedi esibathola namuhla bezinze lapho sekuyosifundazwe saseLimpompo khona. Zinhlanu izinhlanga noma ngithi izizwe esizithola kulesi sifundazwe namuhla. Kukhona abaPedi , abaVenda, amaShangane, abaLobedu(abakaKhwini Mujaji laba,nansiya isizwe eTzaneen) kanye nengenyana yamaNdebele eyaziwa ngokuthi eyaseMgombane(Mokopane Mountain) .
Lensizwa yabaPedi ubukhosi yayibuthathe kuyise uSikwata kaThularw . Inkosi uThulare nayo yaduma kakhulu ngezikhathi zayo,inhlonishwa izizwe ezazakhelene nayo. Yona-ke inkosi uThulare yakhothama ngowe 1825 ibulawa yimpi yeSilo sikaMthwakazi iSilo uMzilikazi Khumalo. Imbangela yokubulawa kwayo kwaba wukuthi inkosi uThulare  yayinqabele impi yeSilo uMzilikazi ukuba idlule ezweni layo ngenkathi iphikelele eDulagubha ukuyohlasela iSilo sikaGasa iSilo uSoshangane Nxumalo. Inkosi uThulare yayizalwa yinkosi uMorwa. Laba bantu basebuPedi baphuma kubeSuthu bohlobo lwabaKgatla . Phela abeSuthu bahlukaniswe izigatshana ,kukhona abaFokeng, abaKgatla,abaHurutse , abaRolong nabanye . Inkosi uSekwata yabusa kabi ngoba yabusa ngesikhathi sokufika kwamabhunu ayeholwa nguGert Martz noHendrick Potigitier . Ayewuhlupho kakhulu lamabhunu kuzo zonke izizwe ezinsundu . Lamabhubu agcina edle ingxenye yezwe lenkosi uSikwata wabaPedi. Isizwe sabaPedi sasiyibuye sibizwe ngokuthi yisizwe saMarota .
Inkosi uSekhukhune yona yabusa kusukela ngowe 1861 mhla zingama 21 kuMandulo ngemuva kokukhothama kukayise inkosi uSikwata eyayikhothame ngonyaka ofanayo we 1861. Inkosi uSikhukhuneihlala nje esihlalweni amabhunu namaNgisi aphansi phezulu afuna ukulindla lonke izwe lasebuPedi . Enye ingxenye amabhunu ayekade eseyidlile vele njengoba besengishilo. Ayeyidle enkosini uSikwata   . Inkosi uSikwata yayike yawanqoba amabhunu empini yasePhiring ngowe 1838 ,kodwa yanqotshwa kwezinye izimpi ezalandela impi yasePhiring
Inkosi uSekhukhune yalwela ukufa nokuphila ivikela ingxenye yezwe labaPedi eyayisele   . Yaqhamuka nesu elihle kabi lapho yayithumela izinsizwa ezaziselula noma ngithi amabhungu abaPedi,lawo mabhungu ayethunyelwa ukuyosebenza ePutukezi (Mozambikwe) bese iholo kuba izibhamu. Lelo su layisebenzela impela inkosi yabaPedi ngoba ngesikhathi sombuso wayo amabhunu namangisi  yawanqoba kaningi impela. Aze ayinqoba ekugcineni eseyihlanganyele nezinye izizwe zabansundu.  Ngowe 1876 ngomhlaka 1 kuNcwaba inkosi uSekhukhune yahlaselwa ngamabhunu yawanqoba yazidlela amahlanga empini yaseThaba Mosega . Le mpi yayiphakwe nguMengameli wamabhunu uThomas Francois Burgers   . Ngemuva kokunqotshwa kwamabhunu uBurgers walahlekelwa yisikhundla sakhe  sobuMengameli kwangena uPaul Kruger (uPewula)
Amabhunu aqhubeka eyihlasela inkosi uSekhukhune kodwa iwehlula kalula nje ize amabhunu izikhathi eziningi ayeyihlanganyela nezinye izizwe ezinsundu . NamaNgisi nawo ayihlasela nawo yawanqoba kalula nje . AmaNgisi ayihlasela mhla zingama 12 kuMbasa ngowe 1877 wawashaya umfoka Sikwata kaThulare kaMorwa . Isu lakhe lokuthenga izibhamu ePutukezi lamsebenzela kakhulu umfoka Sikwata . EyamaNgisi yayiphakwe nguTheophius Shepstone (uSomtswewu kaSozinca) okwawanjwa ngaye idolobha lasePort Shepstone. Wathukuthela wabila uShepstone ngowehlula kwempi yakhe ihlulwa ngumfoka Sikwata . Ayelokhu eqhubeke njalo amaNgisi kodwa enqotshwa eqotshwa.
Ngowe 1879 phakathi kukaNhlangulana noNtulikazi abuye azama futhi amaNgisi kodwa impi yawo eyaiholwa nguKholoneli Rowlands yadudulwa kabuhlungu yagcwala amahlathi idudula ngeyenkosi uSekhukhune. Ngawo futhi owezi 1879 amaNgisi enza umfelandawonye namabhunu kanye nezizwe ezinsundu ezingabala kuzo abeSwazi ngaphansi kweNgwengama uMswazi wesibili,abakwaNkoana,abakwaMphahlele,abaRoka  abakwaNcabeleng nabanye . Zanqikilana eThaba Mosega kwahla emini bebade kodwa kulokhu yagoba uphondo eyenkosi uSekhukhune ,kwashiswa nomuzi wayo waseMshaza . ISilo uMswazi sabamba elikhulu iqhaza ekunqotshweni kwabaPedi futhi yisona esashisa umuzi wenkosi uSekhukhune waseMshaza . Kuleyo mpi kwasala enkundleni inkosana yenkosi uSekhukhune uMoroanoche.

Inkosi uSekhukhune yona yasinda yabalekela emigedeni yasentabeni iLulu(Grootvygenboom). Intaba iLulu ingamamayela ayi 15 uma suka eThaba Mosega ngaphansi kwesizwe saMamatarnageng. Impi yamaNgisi yayiholwa nguSir Carnet Wolseley owajabula wafa ngemuva kokudla kwempi yakhe umhlanganiso . Inkosi uSekhukhune yagcina iphumile emigedeni yaseLulu yayozinikela kumaNgisi, yavalelwa ejele lasePitoli ,yadedelwa ngowe 1881  . Ekudedelweni kwayo ayibuyelanga esizweni sayo kodwa yadingiselwa endaweni yaseManoge.

Ngowe 1882 mhla zingama 13 kuNcwaba inkosi uSekhukhune yabulawa ngumfowabo uMampuru naye owayesegaqele ubukhosi . Ngokwesaba ukuboshwa uMampuru wabalekela esizweni sakwaMasemola ngaphansi kwenkosi uMarishane . Wagcina edlulele enkosini uNyabela yamaNdebele. Yona-ke yagcina imnikele emaNgisini . AMaNgisi abeka icala oNyabela noMarishane ngokubhacisa uMampuru . Bobathathu bavalelwa  bavalelwa ejele lasePitoli . Inkosi uNyabela nenkosi uMarishane bagwetshwa udilika jele   . UMampuru yena  walengiswa mhla zingama 22 kuLwezi ngowe 1883 . Inkosi uSekhukhune kwaqanjwa ngayo indawo yakwaSekhukhune eLimpompo nokuyilapho abantu bayo babaPedi besazinze khona nanamuhla
Kulobe #INtungwa lasenhla kwaSokhumalo
Cellphone- 084 098 4016
Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo