Umlando ngoMhadu Msweli Nxele

Umlando ngoMhadu ka Mandeku ka Myambo kaZaza kaMsweli

 

 

 

-Kuloba u-Mfanafuthi Nxele

 

 

 

 

UMhadu Msweli Nxele wayengomunye wosomaqhinga bempi yaseSandlwana ( 1879 Anglo-Zulu war)

ISilo uCetshwayo sesibona ukuthi amangisi afuna uketula umbuso kaZulu, ngonyaka we (1878) saqhamuka necebo lokuqiniso impi yaso ngokuthi sihlele ukuthi kuthengwe izibhamu kuMapukezi. Elinye icebo leSilo ukuthi siyocela usizo kubantu baso ababakhe esilungwini (Natal) ukuthi basilekelele mhla kuyiwa empini. Saphinda sacela abantu abazinjoli esibhanyini. Leso sicelo sabhekiswa kuMhadu eNatal. UMhadu ube esecela izinjoli ezinkulu, uBheje Bhengu, Solinye, Sogweba, Somahashi, Mahlathini nezinye. Uzokhumbula ukuthi uMhadu wahamba kuqala ukuya kwaZulu (Zululand) ngenyanga uMandulo (1878) , UBheje uhambe kamuva ngo Ncwaba (1878) . UBheje ulandwa nje uyokwenza umsebenzi wokuba yinkabi yeSilo uCetshwayo, ethenjiswe ukuholelwa izinkomo ezingaphezu kwamashumi amabili.

Ubufakazi:
Even before the war, King Cetshwayo let it be known that he would HEARTLY welcome any potential allies from Natal who might want to enter Zululand and join him.
Very few Natal Africans responded positively. The most notable defections were those by Mhadu and Bheje both of whom lived in the uThukela valley.

Impi yaseNtunjambili (Middle dift raid, 25 June 1879)
Lempi ayizange igqame kakhulu ngoba yayiphakathi kwamabhuka noZulu. Lempi yayiphakwe ngesandla sika Mhadu, wayinika iziqhwaga ezibhili uBheje noSolinye ukuba bayihole iyodla amabhuka kanye namangisi. Iqhinga owalisebenzisa elokuthi impi kaZulu ayiwele uThukela kusempondo zamnenke, kuze kungaphindi okwabehlela eNcome (1838) lapho abashawa khona bewela umfula, futhi kwasetshenziswa intelezi yokuthi kube nenkunga kuze isitha singababoni. Phela uncele uThukela lwaluqashiwe ngamambuka eNkosi uMkhonto Ntuli (Hhohhoza) , Hlangabeza Bhengu (Ngcolosi) , Hhomoyi Ngubane (amaBomvu) , Mzileni Cele (eMuphise). Yonke impahla eyatholaka empini, esibala izinkomo, izimbuzi, imali, kanye nabantu ababethunjiwe kwagcinwa emzini kaMhadu eNjingeni eNgudwini. Waphinda wagunyaza ukuba izinkomo zibulawe kuze impi yeSilo ithole okuya ethunjini.

Ubufakazi:
High treason
At the Greytown circuit of Native high court.
Date: 7 April – 30 April 1880.
Ufakazi wenkantolo . uKaNxabaniso.
“When we opposite side a Mhadu’s kraal the rest of impi came up driving cattle ang goats brought from Natal, I saw all prisoners there that I see now, except Bheje, Somhashi, Solinye Sogweba and Mahlathini.
When got to Mhadu’s kraal we found Bheje there. The next a beast was killed. I stayed there amonth and escaped from Zululand”.

Ufakazi weNkantolo uMpangele :
“I know Mhadu’s kraal , they lived with Bheje ”

Konke lokhu kuwubufakazi bokuthi uMhadu wayengomunye wezikhulu zempi kaZulu. Phela impi yeNkosi ayiphakwa umuntu ongagunyaziwe. Okwesibili izimpahla ezitholakala empini zethulwa ezikhulwini zempi.

UMhadu wayezalwa uMandeku kaMyambo kaZaza kaMsweli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo