INkosi u-Somkhele Mkhwanazi

 

Awu sukanini nanso- ke iNkosi yaBakhwanazi madoda iNkosi uSomkhele kaMayanda kaVeyana (IMboza) okwaqanjwa ngayo indawo yakwaSomkhele. INkosi uSomkhele yayinguMshana weSilo sakwaNodwengu iSilo uMpande kaSenzangakhona. Unina weNkosi uSomkhele kwakunguMntwana uNtikili kaSenzangakhona . Ngakho-ke iNkosi uSomkhele yayithathwa njengoMntwana ngoba unina wayezalwa ebukhosini bakwaZulu. Kuyileso sizathu-ke iNkosi uSomkhele yabuthelwa ibuthweni laMamboza nokwabe kuyibutho elalande kakhulu aBantwana beSilo uMpande . Umuzi weNkosi uSomkhele kwakukwaNomathiya nokuyilapho kwazalelwa khona iNkosi uMtubatuba kaSomkhele (uFalaza) . INkosi uMtubatuba yiyona eyalandela uSomkhele esihlalweni sobukhosi . ISilo uMpande sona sasizalwa intombi yakwaHlabisa uSongiya indodakazi kaNgotsha Hlabisa . INkosi uVeyana yona yayibuye ibe ngenye yezinduna zeNkosi uDingiswayo , yayihola ibutho elalaziwa ngokuthi yiNingizimu .
# Khumu!

 

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo