Incazelo ngeziNtokolovu  ( Lannea edulis , iTintokolovu)

.

Nina abakaHlamvana bhul’umlilo eNdulinde ububaswe nguMantshonga benoGqelebana! UThambekeka wena owaliwayo -thambekeka wewuswe iNtambanana nangezinyembezi! #ISilo sakithi oNdini leso! ISilo uCetshwayo ka Mpande . Enhla nasezansi ngiyakhuleka kwabeSilo , ngethemba nisaphila, sisaphila thina eMantungweni.*Nina beSilo le Nduku eniyibonayo kuthiwa iziNtokolovu igama layo , kahe -hle iziNtokolovu yizona lezithelo enizibonayo , ezibomvu. Ziyadliwa , zimuncwana , zandisa igazi emzimbeni , zilandisa ngendlela eyisimanga.  Le Nduku ibizwa ngeWild grape ngesiNgisi, ziningi izihlahla ezibizwa ngeWild grapes, oSinwazi nabo babizwa ngalo lelo gama. AmaBhunu ayibiza nge Wildedruif le Nduku. Ka se Tswana bare ke Phepo. AmaNdebele akwaMthwakazi ayibiza ngaNtakubomvu. NgesiShona kuthiwa uMutsambatsi. OSosayensi bayibiza nge Lannea edulis ..

Yenzani-ke le Nduku?

 

Nina beSilo le Nduku ihamba phambili kwezokwandisa igazi emzimbeni womuntu . Awukho umuthi olandisa njengalona. Sonke nje isithombo salo Muthi singena kwezithinta igazi. Uma unenkinga yokungandi kwegazi emzimbeni thatha sonke isithombo sonke  sale Nduku . usigxobe ebese usiphekela ukuba sibe yiMbiza ephuzelwa ukwandisa igazi. Le Mbiza ilandisa ngendlela eyisimanga igazi kangangokuthi uma uthe walimala wopha okungenamkhawulo ngenxa yobuningi begaze. Indlela enhle yokulandisa igazi ngale Nduku-ukuvele uzidlele izithelo zale Nduku , uwayeke amacembe nezingxabu ngoba liyosuke lande kakhulu. Ungazigxoba izithelo ebese uzithela amanzi uphuze saJuice , noma uzidlele zona nje. Le Nduku nina beSilo iqeda nezinduna ebusweni , kuye kusebenze kakhulu izingxabu zayo , ziye ziphekelwe ukuba yiMbiza yezinduna. Zibuye ziphalaze futhi sezithakwe nezinye iziNduku, ziphalazele khona ukuqeda izinduna. IMbiza yesithombo sonke sale Nduku yinhle kuMame usanda kubeletha , noma kumuntu olimale engozini thizeni , wase elahlekelwa yigazi eliningi ngenxa yokopha. Sihle futhi nakuMame oseFindweni. ISiphungo samacambe aleNduku sihle esikhumbeni , sihle futhi nasekuvikeleni ingane esiswini sikaNina. Izimpande zale Nduku zopha umhluzi obomvu okwegazi , zithi azifane nezeNtolwane

Khumu!

Niphile nina abakaJininindi omnyama ! Vakashela uYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” uthole ulwazi oluthe thuthu.

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo