Incazelo ngoMondi   (Mondi Whitei ,African  White ginger)

UMondi

Nina abakaZitho zimbombo zimbombonono zifana nezikaDadewabo uSililo , uMpondo zamila enjeni engabe enkomeni zesabani? #ISilo sakithi oSuthu leso! ISilo uDinuzulu ka Cetshwayo. Nina beSilo lo muthi eniwubonayo kuthiwa uMondi igama lawo , lelo gama lisuselwa kwelesiLungu elithi Mondi Whitei . Lo muthi ubuye ubizwe ngeAfrican Ginger ngenza yokunambitheka kwempande yawo , enambitheka ngokukhakhayo bese iba mnandi ekugcineni. Lo muthi usetshenziswa iAfrika yonke jikelele , futhi usetshenziswa ngezindlela ezahlukene.  Le Nduku ibizwa ngeChitumbulo ngoLimi lwesiChewa okuwulimi olukhulunywa eMalawi , eZambia kanye naseZimbabwe. Ubizwa ngoMungurawu ngoLimi lwesiShona okuwuLimi olukhulunywa eZimbabwe. Lena kwelaseAngola ubizwa ngoMundondo. KwelaseUGanda le Nduku bayibiza ngokuthi yi – Sedando omutona.

Yenzani -ke le Nduku ?

 

Nina beSilo izimpande zale Nduku ziye ziphekwelwe ukuba yiMbiza esebenza imisebenzi eyahlukahlukene emzimbeni womuntu . Le Mbizwa ishisa izilonda ngaphakathi , ihlanza iSibeletho , idambisa izinhlungu eSibelethweni soMdlezane(uMame osanda kubeletha), yehlisa inhlungu yeFindo kowesiMame, yehlisa amandla izifo ezingaMahlakhona, le Nduku inguMvusankunzi omuhle kwazise ishisa izilonda ibuye ivule nayo yonke imithando kuvuseleleke nemizwa yocansi,le Mbiza yenza inhlinziyo ithande ukudla, phecelezi Apetite,  le Mbiza yinhle nasekuqiniseni amathambo kumuntu ohlushwa ngamathambo, le Mbiza ibulala izikelemu esiswini, le Mbiza iqeda izinhlungu ngaphakathi, le Mbiza ivula isifuba ishise nezilonda , yenze umuntu aphefumule kahle , yinhle kubantu abanesifo somoya phecelezi iAsthma, kuningi okwenziwa yile Mbiza nina beSilo ngingabala kushone ilanga.Kangangokuthi abeLungu baze bayigaye impande yale Nduku bayenze iMpuphu edayiswa ezitolo , leyo mpuphu ibizwa ngeMondi Whitei Powder. Le mpuphu ithelwa amanzi ashisayo kwenziwe iDokwe elivuselela imizwa kumuntu ikakhulukazi eyocansi. Isetshenziswa njengoMoringa Powder. Amacembe ale Nduku ayadliwa , ayiMfino elwa nezifo ezingaMahlakhona , ezifana noShukela , uMdlavuza, iNgculuza kanye nezinye. Amacembe kubuye kwenziwe ngawo iTiye elenza umsebenzi ofanayo

Khumu!

Niphile nina bakaMamonga woSuthu! Vakashela uYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” uthole oliunye ulwazi

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo