Incazelo ngeNkentshane(African Wild Dog ,Lycaon pictus,Painted Dogs,Cape Hunting Dog.

INkentshane.

Nina abakaKhawuleza Nkume ka Ndaba uyoyifica imizi emaphethelweni ngeyawo Ndlela ka Sompisi ngeyawo Dambuza ka Ntombela! UTshwala bukaGologo babungaphuzwa muntu kithi kwaMalandela babuphuzwa yimihlambi yezinyamazana! #ISilo uMpande leso, iSilo sakithi kwaNodwengu. Nina beSilo lesi silwane enisibonayo sibizwa ngeNkentshane ngesiZulu, uma seziningi kuthiwa “AmaNkentshane” . Endulo kwakukhona neButho lakwaMandlakazi elalibizwa ngaso lesi silwane , iButho lamaNkentshane. AmaNkentshane akheke okwenja futhi alingana nayo , bese -ke kuya ngoSayizi wenja, NgesiNgisi abizwa ngeAfrican Wild Dogs, noma Painted Dogs , noma Cape Hunting Dogs . INkentshane alinawo amandla atheni , kodwa ligabe ngokuhlanganyela isitha. Uma ezingela azingela ngobuningi , angacela kuma-30. Uma iNkentshane lizala lizala abadlwane noma amachwane angale kweShumi. Kahle-hle yinja lena, ingakho libizwa ngeArican Wild Dog okuhumusheka ngokuthi “iNja yehlathi”. Ayingozi kabi amaNkentshane , neBhubesi angalibulala uma elifica lilodwa. Amazinyo eNkentshane abukhali kabi futhi aqinile , afana naweMpisi. Kanti lihle futhi nasehogeleni, njengayo iMpisi. AmaNkentshane asidla sigijima isilwane. Ingakho phela neButho lakwaMandlakazi lalibongwa ngokuthi linga”Mankentshane adla umuntu ehamba” . Inkosi yabakwaKhumalo uMzilikazi ibongwa ngaso lesi silwane , kuthiwa iyi”Nkentshane umadephuna egijima eSikhukhuza elamdephuna egijima uThulare kubaPedi”

Lenzani-ke iNkentshane?

Njengoba besengishilo nina beSilo , iNkentshane lihle kabi ekuhogeleni. Ubuchopho balo bungena eMibhesweni yokubhula, iMibhemiso yoThwasa neZangoma . Ubuchopho beNkengtshane benza iSangoma noma uThwasa abe bukhali kabi, ashaye eMhlolweni. INkentshane libuye lingene naseMabuthweni, amaButho athunywa ukuyolwa. Liyangena futhi iNkentshane emithini yokuqina, liyangena futhi iNkentshane kwezokubethela. Ake ngime lapho nina beSilo . Niphile nina abakaSomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo umlomo uyangiwa kithi KwaZulu. Vakashela uYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” uthole olunye ulwazi.

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo