Incazelo ngoBangalala(Eriosema distinctum)

UBangalala…

Nina abakaNdaba omuhle kakhulu uNdaba ngiyemeba ngimuke naye , ngimbuke kuze kwehle nezinyembezi kube sengathi ngibuka iSihlahla soMdlebe! #ISilo uShaka leso , iSilo sakithi KwaDukuza. Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade , ngethemba basaphila abeSilo. Cha, thina sisaphila eMantungweni.

UBangalala….Nina beSilo le Nduku eniyibonayo kuthiwa uBangalala igama layo , ibuye yaziwe ngoMbhadlangu. Le Nduku iseMndenini owodwa noQonsi, okuwuMndeni obizwa nge Fabaceae . Le Nduku ibizwa nge Eriosema distinctum, uQonsi lona lubizwa nge Eriosema Salignum. Nina beSilo uBangalala noQonsi zihamba phambili ekucijeni uBhoko lweSisu. Le Nduku nina beSilo isebenza njengalo uQonsi. Nakulona uBangalala kuye kugxotshwe izimpande ezomile zize zibe yimpuphu, ebese zidliwa ekuseni ngoBisi njengamaKhonflesi,zidliwa indoda enenkinga yobuthuntu beMbazo.Uma lungekho ubisi leyo ndoda ingazidla ngomhluzi wenyama oshisayo , inyama engenonile engenawo amafutha amaningi.Bese leyo ndoda ilinda uMkayo abuye eMakhishini ngo4. Nagalolo suku kuyoduma izulu kuwe uphahla lweNdlu. UBangalala luyakwazi ukugiya lulodwa vo, angisaphathi -ke uma seluqhathwe naMasethole, uShisizwe, uQonsi, uNdabingehlele, uMthunduluka, uMdubu wehlathi, uDlutshana\i kanye nezinye iziNduku. Le Nduku uBangalala nina beSilo ivuselela imizwa yocansi ensizweni, ivula yonke imithambo. Le Nduku nina beSilo uyakwazi ukuyisebenzisa ngokubilisa nje impande yayo uzenzele iMbiza oyoyiphuza ekuseni , bese ulinda uMama abuye eSandton. Yinhle kakhulu nakwezenzalo. Ngaphandle kokuvuselela imizwa yocansi ensizweni, le Nduku uBangalala yinhle nasekubetheleni izulu . Iyangena futhi nasentelezini echela ikhaya ukuvimbela uMphezulu ukuba ungagadli ekhaya.

Khumu!

Niphile nina beLembe eleqa amanye amaLembe ngokukhalipha! Vakashela uYou Tube wethu wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” uthole olunye ulwazi.


Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo