INkwazi(Afrcan Fish Eagle, Cape Fish Eagle)

INkwazi

Nina abeNkwazi ka Ndaba emaphiko amhlophe ! UZiyayinhlonhlonga inkomo ethandwa zibawu! UNtaba zimbili zakhelene zentula ngisho ukuxhawulana! #ISilo uMdlokombane leso,  iSilo sakithi eNaleni. Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade , ngethemba basaphila bonke abeZulu eliphezulu. Cha, thina sisaphila eMantungweni . Nina beSillo le nyoni eniyibonayo kuthiwa iNkwazi ngesiZulu nangesiChewa, isiChewa uLimi olukhulunywa eZambia , eMalawi kanye naseZimbabwe . Lolu limi lwesiChewa lunamagama afana nawesiZulu, njengokuthi “Ngiyathokoza” , kanti uma bethi ngena noma ngenani bathi “fikani”. Yiyona kanye le nyoni evela ezinhlamvini zeHubo leSilo uMdlokombane elithi “INkwazi ka Ndaba, yileyo nyoni emaphiko amhlophe  KwaZulu, ningayithinti leyo nyoni ngoba ngeyeZulu” . INkwazi ibizwa nge Vis Arend ngoLimi lwesiBhunu. Ka se Pedi bare ke Ntšhu . NgoLimi lwesiShona okuwuLimi olukhulunywa eZimbabwe iNkwazi ibizwa nge Hungwe . Le nyoni iseMndenini owodwa neNgqungqulu . INgqungqulu yona ibizwa ngeBateleur Eagle ngesiLungu. INkwazi idla kakhulu iziNhlanzi , oFishi , ibathanda kabi ingakho ibizwa ngeFish Eagle. INkwazi inehlo elibukhali kakhulu elikwazi ukubona yonke into esemanzini. Uma izobamba uFishi iye iqale ngokundizela phezulu ebese iyema emkhathini ivule amaphiko isendaweni eyodwa, ngaleso sikhathi isuke ibheke ngqo emanzini, izothi uma yehla ishona phansi iye ngqo lapho kukhona uFishi, iyophuma nawo isiwubambe ngezinzipho . Izinzipho zayo zibamba zingadedeli ingakho zingena eMabuthweni athunywa ukuyolanda. Ngaphandle kokudla izinhlanzi iNkwazi iyazidla ezinye ezilwane ezifana noNogwaja , amaZinyane eziMbuzi , awamaQhina , aweziMpunzi , iziNyoka kanye nezinye izilwane. Nokho ithanda kakhulu oFishi, yikhona kudla kwayo kwemihla.

Yenzani iNkwwazi ?

Nina beSilo iNkwazi isetshenziswa ezindaweni ezahlukahlukene. Iyangena iNkwazi eMabuthweni athunywa ukuyolwa, iyangena iNkwazi eMabhandeni okulwa.Nokho iyingozi kakhulu eMabhandeni ngoba ikhipha kakhulu izidumbu uma ithakwe umuntu ongayazi kahle. Kwezokulwa kuye kusebenze kakhulu izinyawo nomlomo.Uma kungatholakalanga ungasebenzisa noma yini, namafutha alungile. INkwazi uma izobamba uFishi emanzini ayibuyi ilambatha, lokho akwenzeki. INkwazi iyangena eNdukwini yokuchupha ithuna. INkwazi iyangena kwezokuphindisa, yinhle kakhulu kuleyo ndawo. Amafutha , umlomo kanye nezinyawo zeNkwazi kuyangena kwiZibunge zeBhizinisi , kudonsa abantu . Kayidonsi kayidonsi iNkwazi  umhlola , ibuya ngokuzolala. Amasimba eNkwazi okungelula nokho ukutholakala kwawo -wona angena kwezenhlanhla kanye nakuwona amaBhizinisi. Kuyagezwa ngawo , ayashunqisa iBhizinisi , ayagquma , ayaphalaza futhi. Amasimba eNkwazi mahle kumuntu oneSithunywa, ngeke usivale iSithunywa somuntu osebenzisa amasimba eNkwazi. Uba muhle kakhulu ekubhuleni , ushaya emhlolweni,kanti namaphupho akhe acaca bha. Uye aphalaze ngawo ethakwe noMoyawezwe , uMyezane , uMkhondweni kanye nezinye iZihlanzi. Uvele ashaye ngqo emhlolweni akutshele ngisho negama lakho, kanye nesibongo.

Khumu!

Niphile nina bakaNdaba omuhle kakhulu uNdaba ngiyameba ngimuke naye ngimbuke kuze kwehle nezinyembezi kube sengathi ngibuka iSihlahla soMdlebe! #ISilo uShaka leso! Vakashela uYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” uthole olunye ulwazi…

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo