Umlando ngoMntwana uDabulamanzi ka Mpande(uMntwana waseZulwini)

UMntwana uDabulamanzi(umdwebo)

Nina beSilo ,nina abakaMdayi sabela kweliphesheya ! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade , ngethemba nisaphila nina beSilo. Cha, thina sisaphila eMantungweni. Ake sibheke umlando ngoMntwana uDabulamanzi ka Mpande

*Kuthiwa uMntwana uDabulamanzi wazalwa ngowe 1839 , kuthiwa wazalwa ngesikhathi uMntwana uMpande ewelelela eSilungwini ngemuva kwengxabano yakhe noMnewabo iSilo uDingane. Kuthiwa ingxabano phakathi kweSilo uDingane noMntwana uMpande yaqubuka ngenkathi ibambene phezulu uZulu namaBhunu , eNcome ngowe 1838. Leyo ngxabano kuthiwa yaholela ekutheni uMntwana uMpande  nabalandeli bakhe bawelele kumaBhunu , ngowe 1839. UMntwana uDabulamanzi uzalwa uNdlunkulu uSanguza ka Nsiyane Gumede okuthiwa wayekhulelwe uMntwana uDabulamanzi ngenkathi kuwelwa , kuphikelelwe khona kumaBhunu . Kuthiwa abeNkosi bathi besanda kuluwela uThukela lwamehlula uhambo uNdlunkulu uSanguza, wagcina ekhululekile khona buqamama nalo uThukela . Kuyileso sizathu uMntwana uDabulamanzi wethiwa igama likaDabulamanzi. Esekhulile uMntwana uDabulamanzi wabuthelwa eButhweni lo Dloko ngowe 1858, ebuthwa yisona iSilo uMpande . IButho loDloko lalibandakanya nabanye aBantwana esingabala kubona uMntwana Shingana, uMntwana uSikhotha, uMntwana uTolo,uMntwana Dabulesinye kanye nabanye. UMntwana uDabulamanzi wayephuma eSigodlweni seSilo uMntwana saseZulwini, ngaseShowe . Lapho kwakwakhiwe khona iSigodlo saseZulwini kwagcina kwakhe inkosi yakwaShange uYamela ka Phangandawo , ngegunya lamaNgisi, yakha umuzi wayo waseNkanini.

*Kuthiwa uMntwana uDabulamanzi wayemuhle kakhulu ekusebenziseni iNduku yamagwala, bathi wayeyifunde kumNgisi uJantoni(uJohn Dunn) owayesondelene neSilo uCetshwayo. Bathi wayenemba impela kangangokuthi nawo amaNgisi ayesemqambe igama elithi unguMarksman, uMthwahlazi. Kuthiwa uMntwana uDabulamanzi walwa ngobuqhawe obukhulu eSandlwana , walalisa uyaca inqwaba yamaNgisi , kwazise wayengageji ngenhlamvu, futhi ekwazi nokugibela iNjomane. Impi yaseSandlwana yalwa ngowe 1879, mhlaka 22 kuMasingana. Ngaleso sikhathi kwakubusa iSilo uCetshwayo, umnewabo woMntwana uDabulamanzi . UZulu wawudla umhlanganiso eSandlwana. Kwathi lapho uZulu esewudlile umhlanganiso uMntwana uDabulamanzi wathatha enye ingxenye yamaButho okwakukhona kuyo uThulwana,uDloko , INdluyengwe, iNdlondlo kanye namanye amaButho -waphikelela eShiyane (Rorke’s Drift ) wayohlasela iNqaba yamaNgisi okuthiwa yayiqukethe izikhali zamaNgisi iningi lazo okwakungezohlobo oluphezulu. Leyo Nqaba yabe ibiyelwe ngezindonga ezinde kakhulu okwabangela ukuba kube lukhuni kakhulu kuZulu ukuba angene. Impi yaseShiyane yalwa ngobusuku bawo umhlaka 22 Masinganga. Ngenxa yobude bezindonda kanye nomnyama uZulu wagcina ethe khumu, waphimndela oNdini. Kuthiwa iSilo uCetshwayo sasigxeka kakhulu isenzo soMntwana uDabulamanzi sokuphaka impi ngaphandle kwemvume yoMdidiyeli weMpi uNtshingayo ka Mahole Khoza. UMntwana uDabulamanzi akazange asibambele gqubu iSilo uCetshwayo ngoba simbona esehamba phambili ekulweleni ukubuyiswa kwaso ekudingisweni ngo kusuka ngowe 1879  kuya kowe 1883. UMntwana uDabulamanzi waqhubeka nokwethembeka eMbusweni ka Zulu , ngisho nangenkathi sekubusa sasoSuthu  iSilo uDinuzulu. Yena nabanye aBantwana oShingana kanye noNdabuko , kanye neNdlovukazi uNomvimbi Mzimela (unina weSilo uDinuzulu) babeneZwi elikhulu ngenkathi iSilo uDinuzulu sisanda kuhlala eSihlalweni soBukhosi ngowe 1884, kwazise sabusa sisesincane kakhulu. UMntwana uDabulamanzi wazala aBantwana abaningi kodwa sibona kugqama kakhulu uMntwana uFunizwe , okuthiwa naye wethembeka kakhulu oSuthiwini. Ngenkathi iSilo sasoSuthu sidunguzela uMntwana uFunizwe waba ngesinye seZithunywa ezathunywa ukuba ziyochongozela imali yokuthi iSilo siyolashwa phesheya.

Khumu!

Niphile nina abakaHlamvana bhul’umlilo eNdulinde ububaswe uMantshonga benoGqelebana! Vakashela uYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” ufunde ngamakhambi eSintu.

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo