Incazelo ngoMhlonyane (Artemisia afra , Wild wormwood

UMhlonyane

Nina abakaMaswezisela wakithi kwaBulawayo, oswezisel’uZwide ngamagqanqula! USishayandlondlo ka Mjokwana ! UBusika nehlobo bahlukene, nobakwaNtombazi nobakwaLanga! .#ISilo uShaka leso! Enhla nasezansi ngiyababingelela abeSilo , ngethemba isaphila iNgabade . Cha, thina sisaphila eMantungweni. Nina beSilo le Nduku eniyibonayo kuthiwa uMhlonyane igama layo. NgesiSosayensi ibizwa nge Artemisia afra . NgesiLungu kuthiwa yiWild wormwood, noma African wormwood. NgesiBhunu ibizwa ngeWilde-als. Ka se Tswana bare ke Lengana. Ka se Sotho ke Zengana. NgesiXhosa isabizwa ngawo uMhlonyane . Mibili iMihlonyane , kukhona wona lona esizoxoxa ngawo oyikhambi lokwelapha, bese kuba khona uMhlonyane okunguMcimbi owenzelwa intombazane nguBaba wayo , eyibonga ukuba izigcine inhlanzekile kwaze kwafika leso sigaba .

Yenzani le Nduku uMhlonyane?

 

Nina beSilo uMhlonyane wumuthi omuhle weMfiva, sakhula siphuziswa iSiphungo sawo uma sasiphethwe yiMfimva. Kulesi Siphungo kusuke kuthakwe izinduku kanye namacembe oMhlonyane , bese kuyaphekwa kuphungwa kusashisa umuntu ophethwe noma onezimpawu zeMfiva. Lesi Siphungo sihle ekuvuleni inhliziyo engakuthandi ukudla ngenxa yeMfiva noma ngenxa yokwanda kwenyongo. Lesi Siphungo siyayidiliza inyongo esibindini kanye naleyo esisabalale yagcwala umzimba. Lesi Siphungo sishisa izilonda emlonyeni , olimini , emphinjeni kwehle kuye esiswini, izilonda ezibangwa yiMfiva. Kuthiwa lena phesheya amacembe oMhlonyane aye onyiswe , ebese kwenziwa ngawo ama-Tea bags , okuyiTiye eliphuzwa limnyama , liphuzelwe khona ukuhlakaza iMfimva. Kanti futhi wona amacembe kanye nezimpande kuyathakwa ezigcobeni zokuzihlikihla uma ngabe umuntu ezwa inhlungu ikakhulukazi esifubeni. Izigcobo engikhuluma ngazo zithi azifane noVicks , oZambuk njalo njalo .Angisho nokho ukuthi yizona kanye lezo zigcobo okuthakwa kuzo uMhlonyane , ngenza nje isibonelo. Lezo zigcobo kuthiwa ama-Poultice. Izinduku kanye namacembe oMhlonyane kubuye kusetshenziswe ukugquma umuntu ophethwe yiyona iMfiva, kanti iSiphungo sawo sibuye sichathe , sichathe umuntu ophethwe yiMfiva.

Khumu!!

Niphile nina abakaMakhalima akhande njengeZulu lona limakhalima limandindizela! USomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo umlomo uyangiwa kithi KwaZulu!#ISilo uMpande leso! Vakashela uYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” uthole olunye ulwazi

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo