Incazelo ngoMphenduli(IMpendulo, Acalypha villicaulis)

 

Nina abaThambekeka wena owaliwayo thambekeka wewuswe iNtambanana nangezinyembezi ! UKhaba limile lodwa ngaseNhlungwane amanye amakhaba emila izixexelegu! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade , ngethemba isaphila kungumhla weshumi nesishiyagalombili (18Juni) onyakeni ka 2023. Cha, thina sisaphila eMantungweni. Nina beSilo lo muthi eniwubona esithombeni kuthiwa uMphenduli igama lawo lesiZulu, ubuye waziwe ngeMpendulo . Ziningi -ke iziMpendulo nina beSilo kukhona nenye inhlobo ekhula ithandele isihlahla esikhulu, okusetshenziswa iziNduku zayo. Yona ingena kwezibomvu. Nayo iwuBulawu nokho. Leyo Mpendulo ibizwa ngeRubia petiolaries ngolimi loSosayensi. Nayo lena esixoxa ngayo namuhla iwuBulawu omuhle beDlozi obungena kwezimhlophe.

Yini umsebenzi weMpendulo?

Nina beMbube eshoba liyisilikithi umsebenzi weMpendulo ukuphendula , ukuphendula isimo esibi siye kwesihle, le Nduku iphendula neDlozi imbala. UBulawu beDlozi lobu. Kusebenza kakhulu izimpande zayo le Nduku, ziyagquma , ziyaphalaza zibuye zigeze futhi. Le Nduku iyangena naseMagongweni amhlophe eDlozi, ixhumanisa kalula umuntu neDlozi. Le Nduku iyashiswa kanye neMpepho ishiselwe ukusondeza iDlozi ,ilenze lisheshe lisondele lizolalela okusuke kushiwo eMsamo. Ifana noMqalothi , njengoba kade ngichaza ngawo izolo ngisho ukuthi nawo uye ushiswe kanye neMpepho. IMpendulo iyangena emithini eMhlophe edliwa uma bekade kuyogezwa aManzamnyama ehlathini. Uma kugezwa aManzamnyama kuye kuqalwe ngokudla imithi elwayo edlelwa ehlathini . UMndeni usuke uhamba naNyanga okuyiyona esuke isho yonke imiyalelo . Imithi elwayo edlelwa ehlathini singabala uQeduhlobo , uMviyo, uMantingwe (UManzamnyama) kanye neminye. Uma sekubuyiwe-ke ekhaya kube  sekudliwa-ke  imithi eMhlophe yeDlozi, esingabala kuyo uVumakubangoma omhlophe, iMpendulo , iNhlanhlemhlophe kanye neminye. Sengachaza kakhulu ngaManzamnyama. IMpendulo iyangena kwezeNhlanhla. Iyangena nakwezamaSoka. IMpendulo iyangena nakwezokudonsa , eZibungeni zamaBhizinisi.  IMpendulo iyangena kwezokukhushulwa emsebenzini. Umsebenzi wayo owokuphendula isimo esibi isenze sibe sihle. Iyangena emithini edliwa uma kulungiswa iDlozi ebelikade liphenduliwe.

Niphile nina bakaSomnandi ka Ndaba woza ngange umlomo umlomo uyangiwa kithi KwaZulu. Vakashela uYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” uthole olunye ulwazi

Khumu!!

IMpendulo

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo