UMnukelambiba \Clausenia anisate \Horsewood\Munukha-vhaloi

 

Nina abeNgqongqo yemikhonto iyazibanga izililo iyazibanga izinyembezi , uMudli weNguyazana eyedwa kwaNolele! UMagwaza ayiqhube ayise eKhakonina kwaSothondose! UNgalo zimqingo ngoba ziyakwazi ukuphatha iSibhamu zinjengezabeSuthu bakoFebane! Enhla nasezansi ngiyayibingelela yonke iNgabade kungumhla wamashumi amathathu kuEphreli{uMbasa} onyakeni ka 2023. Siyayigoqa inyanga kaMbasa namuhla, ngethemba nisaphila nina beSilo , cha thina sisaphila eMantungweni .

UMnukelambiba.

Nina beSilo sakithi oSuthu uZitho zimbombo zimbombonono zifana nezikaDadewabo uSililo! UMpondo zamila enjeni engabe enkomeni zesabani? Nina beQhawe lo muthi eniwubonayo ubizwa ngoMnukelambiba ngesiZulu. Lona wumuthi omuhle kakhulu ekukhipheni isichitho ikakhulukazi isichitho sezintwala zeNgulube. Uye weqhathwe kakhulu noMvuthuza kanye neminye imithi , uyageza uyagquma futhi . Muhle kakhulu nasekuvikeleni izingane ezisanda kuzalwa, uzivikela emimoyeni emibi yabathakathi . Kuye kusebenze izimpande zawo ekuvikeleni izingane ezincane. Kuye kugaywe izimpande zoMnukelambiba zibe umqotho oyimpuphu oyoshiswa ushunqiswe kusihlwa , ushunqiselwa endlini lapho kulele khona uSana. Uxosha yonke imimoya emibi. Izimpande zoMnukelambiba zibuye zibiliselwe ukuphuzwa umuntu ohlezi eshaywa uvalo. Amakhasi oMnukelambiba awumuthi omuhle wemikhuhlane, aye abiliswe abe yiSiphungo esiphungelwa imikhuhlane , esishisa nezilonda ngaphathi esifubeni  , emaphashini , ezibindini njalo njalo . Amakhasi oMnukelambiba asonyisiwe ayangena eMibhesweni yokuhanjelwa ingqondo. Izimpande zoMnukelambiba ziyangena emithini yokugeza iDlozi, ziyaphalaza , ziyagquma , kanti ziyageza futhi. Zingena kakhulu kweyaManzamnyama. Izimpande zoMnukelambiba ziyangena ezimbizeni zoMvusankunzi , zivula imithambo yemizwa . Ziyangena futhi naseNdukwini ephalazela ukwelapha umuntu osanganelwa yingqondo. Ziyangena entelezi echela ikhaya , ixoshe imimoya emibi. Kuningi okwenziwa uMnukelambila futhi kuhlaka-hlukene.

KHUMU!

Ngena kuYou Tube wethu osihloko sithi “Kholo Khumalo TV” uthole olunye ulwazi ngempande. Niphile nina abeNkomo eyakhala eMthonjaneni izizwe zonke zayizwa ukulila! UMnukelambiba ubizwa ngeHorsewood ngesiNgisi. Igama lawo leBotanical iClausena anisate. NgesiBhunu ubizwa nge Basternieshout . Ubuye waziwe ngoMsanga ngesiZulu. NgesiXhosa ubizwa ngoMnukandiba, noma ngoMtuto.NgesiVenda kuthiwa uMunukha-vhaloi , noma uMurendela, noma uMudedede.

UMnukelambiba

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo