Incazelo ngoMayisaka umuthi wenhlanhla nogazi:

 

Nina abakaNkomo zabantu zineNkelelenkele zikhungela izingobe emashobeni! USongobese wamakhanda inkomo yanganene iyakuthengana nayiphi na enenekazi? Iyakuthengana noMbangambi woVuma eMashobeni! Ngiyayibingelela yonke iNgabade kuwo wonke amagumbi amane omhlaba , ngethemba basaphila abeZulu eliphezulu. Cha, thina sisaphila eMantungweni. Lo muthi eniwubona esithombeni esingezansi kuthiwa uMayisaka obomvu nina beMbube. Anginawo amagama awo ezinye izilimi.

UMAYISAKA:

UMayisaka wumuthi ohlukene kathathu nina beMbube enamandla. Kukhona uMayisaka omhlophe , kukhona uMayisaka obomvu , ebese kuba khona uMayisaka omnyama. Lo muthi nina beSilo kwezinye izindawo ubuye ubizwe ngoMahhelisaka. Kahle-hle lo muthi iNgabade yawazela kubeSuthu , lona wumuthi obukade ungasetshenziswa KwaZulu ngaphambilini. Kuyefana noSelepe, wumuthi wabeSuthu lowo, iNgabade yawazi ngabo abeSuthu . Nawo uSelepe uhluke kabili. Yomibili le mithi ivamisile ukuqhathwa ndawonye .


UMAYISAKA OMHLOPHE:

UMayisaka omhlophe uwumuthi omkhulu wenhlanhla. Uyaphalaza , uyagquma uyageza. Impande yiyona esebenza kakhulu kulo muthi . Iyangena emithini ephalazela ukwakha iNhlanhla. Uye ugijime kakhulu nemithi emhlophe efana noVumakubangoma omhlophe , uMlulama{uMadlozana}, uQhume{uMfazothethayo}, uMtholo, iNhlanhlemhlophe kanye neminye imithi emhlophe. Lo muthi wakha okukhulu ukuthandeka, uwumuthi wogazi. Udonsa nemali, uyangena ezibungeni zeBhinizinisi. Bayawuthaka futhi nasemithini yeDlozi, imithi yamaGobongo . Muhle kakhulu ekugezeni nasekukhuphuleni iDlozi . Singasho sithi ubuye ube wuBulawu obuhle beDlozi . Ukhonzwe kakhulu nayizinsizwa ezingamaSoka, ziwuthaka emithini yazo emhlophe , okuyimithi yeNhlanhla, oNhlanhlemhlophe , oVelabahleke , oMusa. oFoshela kanye neminye. UMayisaka omhlophe uyangena nasemithini emhlophe edliwa uma kukhishwa aManzamnyama

UMAYISAKA OBOMVU:

UMayisaka obomvu yiwona kanye lona osesithombeni esingezansi . Umsebenzi wawo uthi awufane nokaMayisaka omhlophe. Uyangena  nawo kwezeNhlanhla. Nawo wakha okukhulu ukuthandeka. Udonsa nemali, uyangena nawo ezibungeni zeBhizinisi. Uyangena nasezikhafulweni zokubuyisa intombi noma isoka. Uyangena nakwezamacala. Ubuye usebenze njeNtelezi yokuziqinisa . Uyangena nasekuqiniseni imoto, ekuchelezi izinduku zokungcweka, uyangena kwezokukhipha isilwane , kwezokukhipha amabhadi . Kuningi nje okwenziwa yile Nduku. Iyageza iyagquma iyaphalaza . Ekugezeni inhle kakhulu uma ihamba nemithi efana noMhlambamanzi kanye neminye. NamaSoka ayawusebenzisa lo muthi.

UMAYISAKA OMNYAMA:

Lona -ke wona angiwujwayele kangako , kodwa engikwaziyo ngawo wukuthi uyangena ezintelezini zokuxosha izithunzi ezimbi. Kanti nabathakathi nabo bayawusebenzisa ekuchitheni umuntu, bayawusebenzisa futhi uma bephehla aManzamnyama. Singasho nje ukuthi lo muthi kubuye kuganwe ngawo kakhulu. Ake ngime lapho nina beSilo sakithi oSuthu.

Ngena kuYou Tube wethu osihloko sithi”Kholo Khumalo TV” uthole olunye ulwazi ngamakhambi:

Niphile nina beNgqongqo iyazibanga izililo iyazibanga izinyezi, uMudli weNguyazana eyedwa kwaNolele!

UMayisaka obomvu

 

 

 

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo