Cebekhulu

Umlando ngesibongo sakwaCebekhulu

Abantu bakwaCebekhulu bangaMangwe, bakanye nabantu bakwaZwane , abakwaHludla, abakwaNdiweni, abakwaNsele kanye nabanye. Akucaci kahle ukuthi lesi sibongo sakwaCebekhulu saqambeka kanjani, kuningi nje okushiwo ngoSomlando mayelana nokuqambeka kwalesi sibongo sakwaCebekhulu.  Kuthiwa baphuma endlini ka Linda ka Mafu ka Nsele wesibili ka Zikode . Lendlu kaLinda okungeyakwaCebekhulu, endulo siyithola yakhe eNhlazatshe.   Umuntu ogqama kakhulu kulesi sibongo sakwaCebekhulu nguMzimba ka Gobho . Kuthiwa wayeyiqhawe elabe linesibindi esimangalisayo. Ngenkathi impi yeSilo uShaka ihlasela inkosi uMangethe yaseMangweni kuthiwa uMzimba walwa waze wasala eseyedwa , ozakwabo sebecele empuzini. Kuthiwa nalo iLembe lalikhona kuleyo mpi ,libuka konke okwakwenzeka. Isiphelile impi ,seyehluliwe nenkosi uMangethe, kuthiwa iLembe lafuna ukwazi ukuthi kwakungubani leya nsizwa eyalwa yaze yasala yodwa , sebebaleke bonke abakwabo. Lagcina litholile ukuthi kwabe kunguMzimba. Kwenzekile-ke ukuthi iLembe lafuna ukuqisa impi yalo, labe selithumela izithunywa zalo enkosini eMangweni inkosi uMangethe,ukuba ziyolicelela amabutho, lagcizelela ukuthi kulawo mabutho angasali uMzimba . Ngempela inkosi uMangethe yawathumela amabutho, noMzimba naye waba yingxenye yalawo mabutho. EsekwaZulu uMzimba iLembe lambuthela ebuthweni loMbelebele elalibuye laziwe ngaMawombe, okwabe kulibutho elabuthwa yinkosi uSenzangakhona ka Jama. Kuhambe kwahamba uMzimba wagcina eselihola Ibutho laMawombe.  Wafika kwaZulu waba isihlabane esahlabana kakhulu ezimpini zeLembe , esingabala kuzo , eyaseMampondweni, eyakwaGqokli ,eyakwaNtunjambili kanye nezinye . Ngenxa yobuqhawe bakhe kuthiwa uMzimba wagcina esecebe kakhulu ,izinkomo sezibulala inyoka, sekunguChibidolo uqobo. Lezo zinkomo wayezixoshizwa yiSilo uShaka ngexa yobuqhawe bakhe. ILembe lagcina limsikele indawo yakwakha eMandeni, phakathi komfula iNyoni noThukela . Kuleya ndawo uMzimba wafike wakha umuzi wakhe awubiza ngokuthi kuseMangethe ,okuyigama lamanye amakhosi aseMangweni,inkosi uMangethe.Namanje leya ndawo ibizwa ngalo leli gama, kuthiwa kuseMangethe.
UMzimba wagcina ebulawe yiSilo uMpande , kuthiwa wabulawa ngenxa yemigilingwane ayeyigila ngenkomo yakhe. Washiya inkosana yakhe uBizo eyaphila ngesikhathi seSilo uCetshwayo ka Mpande.

*Lo mlando ucashunwe encwadini ka Senzo Maswidi Mbatha, uma uyidinga ungashayela kule nombolo – 084 697 9250 , ekaBaba uNtuli.

Ake sibelamanise oCebekhulu

ULinda wazala uGobho owazala uMzimba, uMzimba yena wazala uBizo owazala uMkhonto, uMkhonto yena wazala uMncinzeni owazala uThukakwenzeka(uJoseph/Damene),yena-ke wazala inkosi uNsikayezwe Russel Cebekhulu.

Izithakazelo zaseMangweni

Gobeni,
Nsele,
Mangethe Zikode kaPhikela,
Wena wasEtsheni,
UZwane akadlelanga phansi wadlela emkhombeni wezinyamazane,
Edla im’ hlambi yezinkomo zamadoda,
Ndlangashushwana ngokudla amaNdebele,
Bathi uZwane udleni kwaMntambo?
Kuthiwa udle izinjana zimbili zigcwele umdakana,
Ntshosho!
Wena kamafu kawalingani,
Aphansi naphezulu,ngoba aphezulu angubo ngubo,
Ntsele kaLinda kaMkhonto,
Awungilinde ngilande ezami eZungeni,
Mthanti,
Nduna ngokuthwal’ isila sensele,
UNsele kangakanani,
Ngoba nasothini lomkhont’ angahlala.
Isikhova singathi “hhi” sibona imihlambi yezinkomo nabantu,
Nin’ enadlel’ encazeni,
Nin’ eniphakel’ umyeni odengeleni,
Ngoba ningabenkosi.
Zikode kaNdabansele,
Mabhayi kawalingani nawangaphansi nawangaphezulu,
Mangethe,
Nina bakaVezi Owadl’ isihlahla njengengwababane,
Zwane,
Phikela wengwe,
Nselenduna nina basetsheni laseNtshenteka,
Mandaba,
Ukub’ uMandaba wayengehlanga phezulu sasiyobuswa ngubani?
Zinkomo zakwaLinda ezimhlane ugcwele udaka,
Ezathi zidl’ ubhoqo kanti ziyawuhlakulela Ntshosho,
Nina BaseMangweni.

#Khumu!!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo