Mathonsi

Umlando ngesibongo sakwaMathonsi

****Lo mlando ucashunwe encwadini ka Senzo Maswidi Mbatha esihloko sithi ‘Ziphuma eguleni’

Abantu bakwaMathonsi baphuma kubantu bakwaMthembu ,kanti kubona kuphuma abantu bakwaMadondo. Baphuma kuBaThembu abangoMvelase, abayindlu encane yaBaThembu. AbakwaMvelase endulo sibathola bakhe ngaphansi kwentaba iQhudeni, eNkandla. Isizwe saBaThembu sonke nje jikelele sake samiswa kabi yizimpi endulo, sizokhumbula ukuthi inkosi yaBathethwa inkosi uDingiswayo yahlasela inkosi yaBaThembu inkosi uJama ka Mnisi Mthembu eyayakhe iHlalankosi layo laseNhlangwini ngaphezu komfula iNseleni. Kuleyo mpi yehlulwa inkosi yaBaThembu, sengathi inkosi uJama yasala enkundleni kuleyo mpi ngoba sithola ukuthi ngaso isikhathi senkosi uDingiswayo aBaThembu basebebuswa yinkosi uNdina ka Mnisi ,umnawa wenkosi uJama. Kusuke kushiwo sona leso sigameko sokuhlaselwa kwaBaThembu ezibongweni zenkosi uDingiswayo uma kuthiwa ‘uZulu ladum’eNhlangwini kuBaThembu, aBaThembu bakhweza baya ngoJama ka Mnisi’. Kwathi ngesikhathi sokubusa kweSilo uShaka kwaZulu naso sabamisa kabi impela aBaThembu, sabuye sabahlasela , sahlasela saze sahlasela nendlu encane okungeyakwaMvelase , eyayakhe eQhudeni.  Indlu encane yaBaThembu manje igcwele eMsinga. Ngenxa yokudlanga kwezimpi enye ingxenye yakwaMvelase yagcina iyomukile kwabakwayo, yaphikelela lapho sekuseMandeni khona namuhla. Leyo ngxenye yayiholwa nguMgandeni wakhona kwaMvelase. Ngenkathi ifika eMandeni yafikela kubantu bakwaKhuzwayo, abababuza ukuthi ‘akubona yini abantu baseBathenjini na’? Balandula bathi bona bayimithonselana yaBaThembu, aBaThembu baseMsinga. Kusukela lapho-ke abaphindanga babizwa ngoMthembu kodwa babizwa ngoMathonsi. Bagcina bande baba yisizwe esikhulu kwazise uMgandeni wayeganwe ngamakhosikazi angale kwamashumi amathathu. Enye ingxenye yabo yaze yayokwakha eMdlovana(e-Greytown). Namanje bayisizwe esinobukhosi eMandeni. Izinsizwa zakwaMathonsi iningi lazo zabuthelwa emabuthweni akwaZulu, zabamba iqhaza empimi yaseSandlwana ngesikhathi sokubusa kweSilo uCetshwayo ,mhlaka 22 Masingana 1879. UMgandeni wazala amadodana amaningi kakhulu, inkosana yakhe kwakunguMcatshangelwa owazala uBheshe , uBheshe uzala inkosi uLindayiphi..

***Izithakazelo zakwaMathonsi****

-Dunga

-Mwelase

-Owela ngezimbambo zomfula

-Abanye bewela ngezibuko

-Madondo

-Khwezi

-Shekembuya

-Nkonyane yeNkosi!

#Ulibinda Nkosi!

###Khumu!!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo