Umlando ngoSikhobobo Sibiya nempi yakwaMthashana

Umlando ngoSikhobobo ka Mabhabhakazana Sibiya iqhawe lempi yakwaMthashana

***Kuloba INtungwa lasenhla KwaSoKhumalo***

USikhobobo ka Mabhabhakazana Sibiya wayayiqhawe leZilo oCetshwayo ka Mpande noDinuzulu ka Cetshwayo .Wayebuthelwe ebuthweni uNokhonke ebuthwa yiSilo uMpande ka Senzangakhona. Wayebuye abe yinduna enkulu yaseBaqulisini ,kuleso sikhundla wayebekwe yiSilo uMpande . Umuzi waseBaqulisini wakhiwa yiSilo uMpande siwakhela uMntwana uMkabayi ka Jama. Ibutho likaSikhobobo uNokhenke lingelinye lamabutho alwa ngobuqhawe obukhulu empini yaseSandlwana mhlaka 22 kuMasingana 1879 lapho uZulu ngaphansi kweSilo uCetshwayo wehlula khona amaNgisi. Kwathi ngesikhathi seSilo uDinuzulu uSikhobobo wahola amabutho kaZulu empini yakwaMthashana mhlaka 6 kuNhlaba 1902 . UMthashana yintaba engasenyakatho ntshonalanga yedolobha laseFilidi(Vryheid), ingamakhilomitha ayi 38 ukusuka edolobheni laseFilidi. Lempi yabe iphakathi kwamaBhunu namabutho kaZulu ayezinze eBaqulusini. Lempi yalwa ngesikhathi kusaqhubeka impi yamaBhunu namaNgisi eyayiqale ngo1899 kwaze kwaba umhlaka 31 Nhlaba 1902. USikhobobo wayeyinsizwa enesibindi esiyisimanga, futhi wayengesabi ukusho okumkhathazayo ngaphakathi enhliziyweni yakhe. Kubheduka impi yamaNgisi namaBhunu nje uSikhobobo uphansi phezulu ulwisana namaBhunu ngengcindezelo yawo kubantu abansundu ababehlala emapulazini awo njengezigqila . Kwathi ngenkathi isinyathela awabantwana kumaNgisi namaBhunu uSikhobobo nabanye aBaqulusi belekelela amaNgisi. Kwathi mhla lulunye kuNhlaba 1902 uJenene Louis Botha wakhipha umyalelo owawuthi kushiswe imizi yaBaqulusi ababengaphansi kukaSikhobobo ngasoBivane , eManzana naseZungwini. UJenene uBotha waqhubeka wayelela ukuthi kushaqwe yonke imfuyo yaBaqulusi , amabele kanye nommbila. Izingane nabesifazana ababezosala dengwane uJenene uBotha wathi kwakufanele bagqutshwe njengezimvu kuyiwe nabo edolobheni laseFilidi lapho uSikhobobo wayenkanise khona nempi yakhe ,belekelela amaNgisi empini yawo namaBhunu eyayiqale ngowe 1899. Ngempela amaBhunu ayishisa imizi yaBaqulusi, ashaqa nemfuyo kanye nokudla. Abesifazane nezingane bagqutshwa njengezimvu njengokuyalela kukaJenene Botha kwayiwa nabo eFilidi.  AmaBhunu ayeholwa nguJohn Potgieter owayedume ngelikaJalimense, uJalimense lona wayaziwa ngesihluku sakhe kubantu abansundu. UJalimense wathumela isigijimi somuntu onsundu kuSikhobobo wathi siyophonsela inselelo kuye nezinsizwa zakhe sibatshele ukuthi abeze bazothatha imfuyo yabo kwaMthashana. Zathukuthela zaveva izinsizwa zikaSikhobobo, zafunga zathi amaBhunu ayethumbe imfuyo yazo ashisa nemizi yazo ayezowukhomba umuzi onotshwala. USikhobobo wayemukela inselelo ka Jalimense , wayeyazi impi umfoka Sibiya, wayengaxamazeli, kwazise wayelwile eSandlwana eseButhweni uNokhenke. USikhobobo wayiphaka impi yakhe eyasuka eSiteshini sikaLoliwe yabheka khona kwaMthashana. Yayisiqambe neHubo eyahamba ilihuba ngenkathi iphikelele kwaMthashana. Lelo Hubo lalithi . Oqalayo ‘Sangena ngomnyama , ngomnyama kwaMthashana’… Abavumayo ‘Ziphi? Naziya! Bayamqal’ okaNdaba!. Impi ka Sikhobobo yatheleka ebusuku kwaMthashana kodwa yangahlasela ngoba impi kaZulu yayihlasela entathakusa ukuze ingagwazani yodwa abantu bengabonani. Ngaleso sikhathi uSikhobobo wayeseyiphake amaviyo -viyo. Kwathi entathakusa izinsizwa zikaSikhobobo zakhuza isaga soSuthu . Zawathelekela amaBhunu . UJalimense nguyena owayedidiyela eyamaBhunu, wayelokhu ememeze njalo ehlela impi yakhe. Kodwa izinsizwa zikaSikhobobo zagcina zimthele phansi ngeklwa lathula izwi lakhe . Nawo amaBhunu ayidubula ekaZulu ayoyithela odongeni okuthiwa kuseMfelabantu okulapho amaZulu amaningi asala khona enkundleni, elokhu eyiphake lokho uSikhobobo umfoka Sibiya. EkaSikhobobo yagcina iwudlile umhlanganiso yathumba namaBhunu amathathu njengeziboshwa emasosheni amaBhunu, yaqoqa zonke izinkomo, izimvu nezimbuzi yaphindela nakho eFilidi. Kwathi mhlaka 31 ngawo uNhlaba amaBhunu namaNgisi akhumelana umlotha ezingxoxweni zaseVereeniging. Sekukhunyelwene umlotha amaBhunu athi awumfuni uSikhobobo endaweni yaseBaqulisini ngoba wayenodlame, ngakho-ke kwakukuhle adingiswe. Kodwa uMbusi wamaNgisi ePhithamalizibheki uHE McCallum wenqaba wathi uSikhobobo wayengasidingi isijeziso esinjalo. Kodwa okwenzeka wukuthi uSikhobobo wagcina ejiziswe ngokuthi ehliswe esikhundleni sokuba yinduna enkulu yaseBaqulisini kwabekwa uMnyayiza ka Mthakathi Mthethwa. ISilo uDinuzulu sagcina siboshiwe mhla ziyi 9 kuZibandlela 1907 sesiboshelwa nempi yaMakhanda eyayilwe ngo1906 . Icala laso laqulwa eMdlovana(Greytown)  ngowe 1908 kuya kowe 1909 . USikhobobo waba ngomunye wofakazi beSilo uDinuzulu . Okwethusa inkantolo yamaJaji wonke wukungena kukaSikhobobo ebhokisini lofakazi akhulekele iSilo uDinuzulu ngokuthi “Bayede” , angalikhulekili iJaji elaliphethe icala.  Nokho icala lagcina liyilahlile iNgonyama uDinuzulu, yagwetshwa iminyaka emine eJele laseNyukhasela mhla zintathu kuNdasa 1909.  Yakhululwa mhla zingama 31 kuNhlaba 1910,kodwa amaNgisi aseNatali ashaya phansi ngonyawo athi awayifuni iNgonyama lapha kwaZulu. Yagcina idingiselwe eMhluzi(eMidleburg) lapho yafika yakha khona iSigodlo sakwaThengisangaye okuyilapho yakhokhothamela khona

Imithombo yolwazi

-Izizwe zamakhosi akwaZulu uMqulu 3 (Incwadi eyalotshwa nguSolwazi J Maphalala)

Thola umlando ngezibongo zaboHlanga kule nqolobane www.indabukoyakho.com

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo