Khanyile

Umlando ngesibongo sakwaKhanyile

***Kuloba INtungwa lasenhla kwaSokhumalo***

(Lo mlando ucashunwe encwadini ka Solwazi J Maphalala esihloko sithi ‘Izibongo zamakhosi akwaZulu uMqulu 3)

Abantu bakwaKhanyile bawuzalo lwenkosi uMalandela njengabantu bakwaQwabe, abakwaZulu, abakwaSibiya, abakwaGazu, abakwaNgema , abakwaMcineka , abakwaNgema kanye nabanye. UKhanyile okwaqanjwa ngaye isibongo wabe engenye yamadodana enkosi uMalandela. Kuzokhumbuleka ukuthi eNdlunkulu inkosi uMalandela yazala amadodana ayo oQwabe noZulu, iwazala kuNdlunkulu wayo uNozinja wakwaNcwane/Zungu. UQwabe wazala abakwaQwabe, uZulu yena wazala abakwaZulu. Ngaphandle kukaQwabe noZulu abanye amadodana enkosi uMalandela kwakungoMcineka(owazala abakwaMcineka), Zethembe, uZingelwayo(kuZethembe noZingelwayo kuphuma abakwaSibiya, abakwaGazu, abakwaKhomo, abakwaKhathi kanye nabanye), uMchunu (owazala abakwaMchunu), uKhanyile (owazala abakwaKhanyile, abakwaLanga kanye nabanye), ayemaningi impela amadodana enkosi uMalandela. Kuthiwa uKhanyile wabe eyiwele noMchunu, bobabili bezalwa yinkosi uMalandela esigodlweni sayo sakwaNkomonye, ngaseNgwegweni , eNkandla. Kubantu bakwaKhanyile kubuye kuphume nabantu bakwaLanga , nabo esibathola khona eNkandla nanamuhla. Kubantu bakwaLanga kwavelela kakhulu uMdlaka ka Sodumase owabe eyintanga yeSilo uShaka, wayebuthelwe ebuthweni loFasimba ,ebuthwa yisona iSilo uShaka. Lelo butho lalwa ngobuqhawe obukhulu ngenkathi empini yakwaGqokli, mhla uZulu ngaphansi kweSilo uShaka ehlula uNdwandwe ngaphansi kwenkosi uZwide ka Langa. Babebabili oMdlaka ngesikhathi seSilo ,kwakukhona uMdlaka Langa kanye noMdlaka ka Ncidi Ntshangase. UMdlaka Langa wazala uNdwandwe owasala oNdini, mhla uMntwana uZibhebhu eshobocisa esigodlweni seSilo uCetshwayo saso Ndini mhlaka 21 Ntulikazi 1883. Abantu bakwaKhanyile babuye baziwe ngokuthi bangamaNgwane , kodwa angaxhumene namaNgwane akwaHlongwane.
Indlu egqama kakhulu kwaKhanyile yilena eka Hamashe ka Khanyile , nayo esatholakala khona eNkandla. UHamashe wazala uBhulu owazala uDenga noLanga.UDenga wazala uMqumbela. UMqumbela wazala uDube owazala uMadondo noNdlovu(oNdlovu noDube laba akubona asebeyizibongo) . Kuthiwa ithuna likaMadondo liseGolokodo okuyilapho amaChunu ehlukana khona nabakwaKhanyile. IGolokodo umfudlana ongenela enhla kakhulu nomfula uMhlathuze eNkandla. Umuntu owawunothisa kakhulu umlando wabakwaKhanyile nguNdlovu ka Dube owayephila ngesikhathi senkosi uSenzangakhona. UNdlovu wabe engumkhandi wamakhuba , imikhonto , izinhlendla, imimmese kanye nokunye. Wayebuye akhe namahawu ayebizwa ngokuthi ‘AMawaba’ . IWaba inkomo emnyama enombala omhlophe ontwini ongenela ngasezikhwapheni. Ngaleso sikhathi imikhonto yayisasetshenziselwa ukuzingela , izimpi zazingakadlangi kangako. Okunye ayekwenza uNdlovu ukulima emasimini , lokho wayekwenza ebambisene noNama ka Ntshiza wakwaMathonsi. Iningi lezinsizwa zakwaKhanyile lasala oBhalule ngowe 1828 , kwazise iningi lazo zaziyingxenye yempi yeLembe. Ngakho-ke kwanda izintandane eziningi kwaKhanyile , zonke zaba wumthwalo ka Mqanjelwa ka Sonomo ka Madilika ka Langa. UMqanjelwa washona ngesikhathi sokubusa kweSilo uMpande. Kuthiwa wabulawelwa ukuthi wabe engenye yezinduna zeSilo uDingane , ezingazange zisihlamuke ngenkathi kuzolwa impi yaseMaqonqo, eyabe iphakathi koMntwana uMpande neSilo uDingane. UMntwana uMpande owadla umhlanganiso.
Ngesikhathi sokubusa kweSilo uCetshwayo ka Mpande abakwaKhanyile babebuswa yinkosi uPhakathwayo eyabe iwuSuthu, yethembekile embusweni weSilo uCetshwayo.  Inkosi uPhakathwayo Khanyile yayibuye ibe yinduna yeSilo uCetshwayo . Inkosi uPhakathwayo yagcina ibulewe ngaso isikhathi sokubusa kweSilo uCetshwayo, ibulawa umbuso wamaNgisi. Isikhundla sayo sathatha yindodana yayo uMshinana , yona engazane izikhathaze ngokuba wuSuthu, kunalokho yakhetha ukuba igqishe namaNgisi.
Ake ngime lapho nina beSilo. Uma ufisa ukuthola umlando othe thuthu ngabakwaKhanyile ngicela uxhumane noSolwazi J Maphalala uthole incwadi .

Nansi inombolo yakhe +27 82 730 5782

***Izithakazelo zakwaKhanyile***

-Sothole

-Langa ongenandlebe

-Ungaba nendlebe weza nonina

-Sitshopo

-Sogodi

-Ntungwa ka Langa

-Ngwane

-Mabhuqa

-Nina baseMlindeni

-Ndwandwe ka Mdlaka

-Shalashala elihle

-Elithi ukuvuma wukulandula

#Ulibinda Nkosi!!!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo