Mdunge

*Umlando ngesibongo sakwaMdunge*

-Kuloba INtungwa lasenhla kwaSokhumalo(Bongani Kholo Khumalo)

Abantu bakwaMdunge baphuma kuMdunge owabe engenye yamadodana enkosi uMnguni ka Ntu. UMnguni ka Ntu nguyena odabula wonke amaNguni.Naso isizwe samaDunge sehla ngesilulu sisuka lena enhla nezwekazi lase-Afrika njengawo wonke amaNguni. Ngesikhathi lesi sizwe sehla ngesilulu sasikanye nabahlobo baso bakwaNgcobo. UMdunge indodana ka Mnguni ka Ntu wazala uSibalukhulu owazala amawele oDunge noChiliza . Kuthiwa nguDunge owabe eliwele elidala ,ngakho-ke nguyena owathatha ubukhosana. KuDunge kuphuna abantu bakwaMdunge, kanti uChiliza yena uzala abakwaChiliza. UDunge wazala Ngubonduna owazala uBhebhelengu, owazala uGogobala. Ngesikhathi iSilo uShaka sihlanganisa izizwe abantu bakwaMdunge babebuswa yinkosi uBhoyiya ka Mdzakudza , isizwe sakwaMdunge saqala sakha eMzinyathi, saya phansi kwaseElandskop, endaweni ephakeme phakathi koThukela noMvoti.Ngenxa yokudlanga kwezimpi ngaleso sikhathi isizwe sakwaMdunge sagcina sithuthele ngezansi noMvoti phakathi kwalapho sekulidolobha laseGreytown naseStanger . Nakhona asihlalanga isikhathi eside ngoba saphinde safudukela ngaseMzinto. Inkosi uBhoyiya yona ayisafikanga eMzinto,yabe isikhotheme ngesikhathi sofuduko , kwafika indodana yayo uDonsela okuyiyona eyabe isibusa isizwe ngaleso sikhathi

*Izibongo zenkosi uBhoyiya Mdunge

UNomasikisiki!
UPhungula wasindwa,
UNyon’esindwa isisila sayo
Ibele likaNtweka elavuthwa kuqala lawashiya amanye

Awashay’ingxeny’iphezulu
Yeza nomkhemezelo
UBaba uyabab’ufana nenhlaba

Ngoba eye wahlabana emaQonqo
NaseNdunduma
Owafak’amashoba wawaqangalazisa
UMbhuduya hlungu

UMaqala ngezinja
Abuy’ebantwaneni
UMubi ekhaya
UMuhle emzileni

#Ulibinda Nkosi!

Kwathi ngesikhathi sokubusa kwenkosi uDonsela amaDunge azinikela embusweni weLembe . Ngesikhathi sokubusa kwenkosi uDonsela kwavunguza umoya wokuthula esizweni, kwazise isizwe sabe sesizinikelile eSilweni uShaka. Kwathi ngenkathi kuzolwa impi yaseNcome inkosi uDonsela yelekelela uZulu ngebutho layo,impi yaseNcome yalwa  ngo1838 mhlaka 16 Zibandlela.   Ngemuva kokukhothama kwenkosi uDonsela kwalandela indodana yayo uFaku ,yona yalandelwa indodana yayo uKotsini. Inkosi uKotsini yabe eyintanga yebutho uMavalana ,okuyibutho elalibuthwe yiSilo uDinuzulu ka Cetshwayo ka Mpande.

*Izibongo zenkosi uDonsela ka Bhoyiya*

UKhozi olumaphiko!
Ngoba luvel’enhla komuzi
Lwayek’amaphiko,
UNozondwa zintaba!
Ngoba nabakwabo bayamzonda
UMfukuza cholo
UMpondo zasele
#Ulibinda Nkosi!

Inkosi uDonsela yalandelwa yinkosana yayo uFaku, owangena kanzima ebukhosini ngoba wangena ebangiswa ngabafowabo waze wabalekela eNdwebu

*Izibongo zenkosi uFaku ka Donsela*

UNzukamithi!
Kohlal’iziphunzi
UNyawo zimagwegwe
Ngoba zigwegwe nabakaYise

UNomandla weNcalo(umfudlana ongenela eMzimkhulu ,kwesokunxele)
UNzipho zimbi
Ngoba ebange nokayise uGova
Obezalwa uSikhonyana
Waze wamkhiph’ekhaya wabalekel’eNdwebu
Uth’ekaNdwebu wabalekel’eNtwentweni
La aye wathola khona ukubusa
Obebanga noGova
Ethi ngeke abuse
Waze wabalekel’eNdwebu
#Ulibinda Nkosi!

*Izibongo zenkosi uKotsini ka Faku*

USingcungu kakhulumi kanamlomo!
Uzithulele
USikhova mahhuhhu!

UMagxum’azibambele
Nabakwabo nabakoNinalume
Ihlokohloko elimlom’ubomvu

Bebesho bethi bake bambona
Uze wazibambela ngezandla
Umhla kuliwayo

Wabonwa uMphenduka
Ebezalwa uMasholovana
Kwakhal’uLamula
Ubezalwa uSigcwelegcwele

Wathi angibange ngiyibon’inkosi ezilwelayo
Ngoba ezilwele kwakhal’uNomdlovu
Kwasala kwa izililo ngemuva

UMchamuzo chamu!(bhobhoka)
UNasinganyana lungakanani na?
Okuba ungathunga umuntu
Utheng’ingubo na?

Inkosi yegazi ngoba yabekwa ngegazi
Abakwabo bengamfuni
Bathi avenge siyibon’inkos’enolaka!

#Ulibinda Nkosi

*Izithakazelo zakwaMdunge*

-Chiliza

-Ngubonduna

-Ndwalane

-Gogobala

-Kotsini

-Gasela

-Mdzakudza

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo