Bhebhe

Umlando ngesibongo sakwaBhebhe.

Abantu bakwaBhebhe abatholakala eNingizimu yezwe laseZimbabwe endaweni eyaziwa ngokuthi kukwaMzilikazi noma kwaMthwakazi bayingxenye yabantu baseLangeni , Mhlongo. UBhebhe abazibiza ngaye nguyena kanye owakwaMhlongo owazala iNdlovukazi yaseMkhindini iNdlovukazi u-Nandi Mhlongo uNina weNgonyama u-Shaka ka Senzangakhona. UYise ka Mhlongo kwakungu -Ngqeshe ka Soyengwase wakwaDlamini eNdlini yaseLangeni nokuyindlu yakwaDlamini ebusa eSwazini. Abantu bakwaBhebhe bafika kudala kakhulu lapho sekuseZimbabwe khona namuhla, engakafiki amaQhawe afana noMzilikazi Khumalo, Nxaba Msane, Zwangendaba Jele , Soshangana Nxumalo kanye namanye amaQhawe ake ankanisa kuleya ndawo osekuyiZimbabwe namuhla. Abantu bakwaMhlongo baphuma eSwazini bayozitholela izwe elisha kwaZulu ngaseMthinemide . Kuyilapho-ke sithola iNkosi u-Bhebhe yakhe khona endulo, isizwe sayo sisikhulu impela . Umuzi wayo wawubizwa ngokuthi kuseBozeni. INkosi u-Bhebhe yabusa ngesikhathi seNkosi u-Jama ka Ndaba , uYise weNkosi uSenzangakhona . Ezinganeni noma ngithi emadodaneni eNkosi u-Bhebhe kwakukhona u-Thumbale okunguyena owahola ingxenye yabantu baseLangeni abaphikelela enhla nezwe bagcina benkanise lapho sekuZimbabwe khona. Labo bantu namuhla baziwa ngokuthi babakwaBhebhe , bazibiza ngayo iNkosi u-Bhebhe uYise kaThumbale owaba ngu-Mholi wabo . Ngesikhathi abantu bakaThumbale befika endaweni osekuyiZimbabwe khona namuhla bafica leya ndawo isaphethwe isizwe sabaNyayi . AbaNyayi bayingxenye yabaKhalanga kanye nabaLozwi. Ngaleso sikhathi babengakafiki abeNguni abafana noZwangenda , Soshangana kanye nabanye. Songasho nje sithi isizwe sakwaMhlongo siyizwe sabeNguni bokuqala abazinza kuleya ndawo . Kuthiwa u-Thumbale wafika kuleya ndawo waba iSilomo eNkosini u-Mambo (Moyo) yabaNyayi, wafundisa isizwe sayo ngezempi . Wayifundisa nokusebenzisa izikhali zasebuNguni ezifana nemikhonto , amawisa nokunye. Kuthiwa isizwe sabaNyayi saba mandla kakhulu sagcina sinqobe isitha saso esikhulu ubuKhalanga ngaphansi kweNkosi u-Tshibundule . Ngenxa yokwelekela kwakhe abaNyayi u-Thumbale waklonyeliswa ngoDedangendlela wezwe alisekelwa iNkosi yabaNyayi iNkosi u-Mambo. Kuthiwa lalilikhulu impela izwe likaThumbale lisuka ngaseBubi lihambe njalo lithathe nengxenye enkulu yalapho iNkosi u-Lobhengula eyagcina yakhe khona umuzi wayo wakwaBulawayo. INkosi u-Mambo yabuye yaklomelisa u-Thumbale ngokumeza u-Ndunankulu wesizwe sabaNyayi (Prime Minister) . INduna u-Thumbale yagcina isale kwenye yezimpi ezaliwa noZwangendaba Jele owayehola abaNguni ababesuke kwaZulu bebalekela iSilo u-Shaka. Omunye umuntu esimbona egqama kakhulu kulesi sizwe sakwaBhebhe ngu-Mancokazi owagana iNkosi u-Mzilikazi , wazala uMntwana uMakhulambila okuthiwa okhothama esehlala nabamhlophe , eseyiKholwa . UNina u-Mancokazi Bhebhe yena kuthiwa wayeKhokhovu lweSangoma. Ithuna loMntwana u-Makhulambila lingaseMpandeni Mission buqamama nakwaBulawayo. Namuhla umuntu esimbona ewunothisa umlando wakwaBhebhe uMculi woMculo woKholo u-.Mkhululi Bhebhe oke wacula nakwiJoyous Celebration . Ake ngime lapho Nina beNgabade , singakusho nje singananazi sithi abantu bakwaBhebhe abakwaMthwakazi basekanye nabaseLangeni oNjomane ka Mgabhi

Izithakazelo zakwaBhebhe

-Mzimkhulu

-Nzinda

-Maziwa yiNkosi abanye bengaziwa

-Thumbale

#Khumu!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo