Moyo

Umlando ngesizwe sakwaMoyo.

Abantu bakwaMoyo abatholakala kakhulu ezweni laseZimbabwe bayisizwe esikhulu futhi esinomlando ojule kakhulu. Indawo abatholakala kuyona kuthiwa kusebuKhalanga nokususelwa egameni elithi ‘Karanga’ nokuwulimi olukhulunywa kakhulu kuleya ndawo. Ezinye izilimi ezikhulunywa ebuKhalanga isiNdebele, isiTshwana kanye nesiVenda . Laba bantu bakwaMoyo kuthiwa babedume kakhulu ngemilingo, bephatha umuthi othi thi!! Laba bantu bakwaMoyo babuye baziwe ngokuthi bangabaLozwi , nokuhumusheka ngokuthi ‘bangabaBhidlizi” ngesiZulu. Kunomahluko phakathi kwabaLozi kanye nabaLozwi, uma kukhulunywa ngabaLozi kusuke sekukhulunywa ngomoya wedlozi -njengoba sazi ukuthi imimoya yamadlozi yehlukaniswe izigatshana , kukhona amaNdiki, amaNono, amaNdawe, uMnguni njalo -njalo. AbaLozwi laba bayingxenye yabaNyayi . Kanti abaNyayi laba babuye bahlobane nabaVenda,kanye nabaLozwi baseZambia ababebuswa iNkosi yeSifazane iNkosi u-Lewanyika ngesikhathi sokubusa kweLembe kwaZulu. Kuthiwa abaLozwi yisona sizwe esalandela abaThwa ukunkanisa kuya ndawo manje osekuyiNingizimu yezwe laseZimbabwe .

Umuntu esiqala ukuzwa ngaye kulesisizwe sakwaMoyo(abaLozwi) uMadlazwengwedo ka Tshigalamoto ka Mabhayangedungo owayebusa abaLozwi kudala kakhulu engakafiki namaPutukezi e-Afrika esemazansi. Indawo lapho kwakwakhe khona iSigodlo seNkosi u-Mabhayangedungo yilena eyaziwa manje ngokuthi kuseMatopo . Kukuleyo ndawo lapho kwagcina kutshalwe khona iSilo sabeThwakazi iSilo u-Mzilikazi Khumalo ngaseNtatsheni iNtumbane .
INkosi u-Mabhayangedungo iNkosi izele u-Maluzapi okuthiwa yaphila isikhathi eside yaze yadonswa ngesikhumba, yasindwa ngobulongwe ngoba yayisikhule kakhulu kangangokuthi yayize idabuke nasemhlane. Yagcina ikhotheme -ke iNkosi u-Maluzapi isihlalo sobukhosi sathathwa indodana yayo u- Tshilisamhulu . Indodakazi yeNkosi u-Tshilisamhulu ogama layo kwakungu- Bagedze yagana iNkosi yabeNyayi u-Tshibundule okuthiwa yabe iyiNgonyama jikelele yasebuKhalanga. Igama elithi ‘Tshibundule’ igama lesiNyayi elisho iNgonyama ngesiZulu (iNkosi yaMakhosi) . Eqinisweni ize uBukhosi bakwaMoyo babukade bubukhulu ngaleso sikhathi kodwa babungalingani nobabeNyayi iSilo sabo okwabe kuyiSilo u-Tshibundule. Kuhambe kwahamba iNkosi yabeLozwi iNkosi u-Tshilisamhulu yabuketula uBukhosi babeNyayi , kuthiwa yabuketula ngayo imilingo abantu basebuKhalanga ababedume ngayo. Kuthiwa iNkosi u-Tshilisamhulu yasizwa indodakazi yayo u-Bagedze okuthiwa weba unwele loMyeni wakhe iSilo u-Tshibundule . Kuthiwa ngenxa yemilingo yeNkosi u-Tshilisamhulu iSilo u-Tshibundule saphuma esigodlweni saso nedlazana labalandeli baso sathubeleza sashona ehlathini, kuthiwa sagcina singene esidulini esasikulelo hlathi. Kuthiwa ngemuva kwaleso sigameko kwakuba khona imisindo eyayizwakala kuleso siduli nokwabe kukhombisa ngempela futhi kuwubufakazi bokuthi impela iSilo u-Tshibundule sasiphelele kuleso siduli . Kodwa-ke kuthiwa kwahamba kwahamba yagcina ingasezwakali leyo misindo. Ukunyamalala kweSilo sabeNyayi kwasho khona ukuthi uBuNgonyama basebuwela kubeLozwi ,ababebuswa iNkosi u-Tshilisamhulu ka Maluzapi yabakwaMoyo . Ngaleso sikhathi babengakazinzi abeNguni kuleliyazwe. ISilo u-Tshilisamhulu sagcina sidume kakhulu ngegama elithi uMambo nokuchaza ukuthi ‘INgonyama’ ngesiLozwi . Kuthiwa uMambo Tshilisamhulu njengeSilo samaKhalanga wayehloba ngobuhlalu obumnyama, kuthiwa wayengabhekwa emehlweni, kwakuthi uma umuntu ekhuluma naye lowo muntu kwakuba yimponqo ukuba amufulathele uMambo Tshilisamhulu , kuthiwa wayufulathela ngisho nanoma yena uMambo engaphakathi eLawini lakhe .

Kuhambe kwahamba kwaqhamuka abaNguni ababekade besuka kwaZulu bexoshwe izimpi zeLembe ezazixakile ngaleso sikhathi. UMNguni owafika kuqala kwaba u-Zwangendaba Jele owahlasela washobocisa iZigodlo zikaMambo , naye wagcina ekhotheme , ebulawa nguye u-Zwangendaba Jele . Abantu bakaMambo kuthiwa banengawakhi amaqhugwana, kuthiwa babakha izindlu impela ngezitini befunde kumaPutukezi ayesethe chithi saka ngaleso sikhathi . Ngemuva kukaZwangendaba kwatheleka u-Nxaba Msane naye owayesuke kwaZulu. Naye wafika wahlasela ,maqede wedlula washona ngalapho sekuyiVictoria Falls khona ngasemfuleni uZambezi nokuyilapho agcina efele khona ebulawa ngu-Sibindwane Mofokeng (Kgosi Sebetwane) owayesuke ngaseNtabazwe(Harrismith) . Ukuhlaselwa kwabeLozwi akugcinanga ngoNxaba ,kepha kwabuye kwatheleka noSoshangana Nxumalo naye owaqotha imbokodo nesisekelo .

USoshangana wagcina edlulele phambili wayonkanisa ngaphezu koMfula uSabe /Save lapho asungula khona uMbuso wakhe owagcina usumkhulu kakhulu, lowo Mbuso wawubiza ngoMkhulu wakhe wathi kukwaGasa omkhulu. Ngokubhimba kwamaPutukezi uMbuso wakhe wagcina waziwa ngokuthi kukwaGazankulu.

Esingakuphawula ngabantu bakwaMoyo noma ngoMbuso wabo wukuthi kwakuthi uma insizwa yakwesinye isibongo iganwa uMntwana (Princess) leyo Nsizwa yayiguqulwa isibongo isebenzise esakwaMoyo. Kuthiwa ziningi izinsizwa zasebuNguni ezagcina zithathe izibongo sakwaMoyo ngesizathu sokuthi zazingane ngabaNtwana bakhona kwaMoyo. Kuthiwa kwathi manxa insizwa ihlabane kakhulu empini u-Mambo wayevele ayiklomelisa ngesibongo sakwaMoyo , ayiphe noMntwana wakhe ukuba abe uNkosikazi wayo. Ziningi izibongo ezagcina zisebenzisa isibongo sakwaMoyo , singabala esakwaMhlanga(Sigabade), abakwaNtombonasi kanye nabanye .
Kwathi ngowe 1840 kwatheleka iNkosi u-Mzilikazi Khumalo nayo eyayisuke kwaZulu . Yona -ke ayizange ibahlesele abeLozwi , yahlala nabo kahle ngokuthula yabafaka ngaphansi koBukhosi bayo obaziwa ngokuthi kukwaMthwakazi . Enye yamadodana kaMambo u-Towetshephi kuthiwa wacela iNkosi u-Mzilikazi ukuba aphelekezelwe ayokwakha eGutu kwelasebuShona ngoba wayesekhathele izimpi ezazilokhu ziqhubeke njalo. Iningi leziNduna zikaMambo zafakwa ngaphansi koMbuso wabaThwakazi zaba ziNduna kuwo . Kulezo ziNduna singabala iNduna u-Manguba, iNduna u-Malisa , iNduna u-Mkhona kanye nezinye.

Izindlu zakwaMoyo ezigqame kakhulu indlu yakwaTshongogwe, iNdlu ka Sangalube nebuye yaziwe ngokuthi yiNdlu yabaTalawunda. Ziningi iziNdlu zakwaMoyo kukhona nezanikwa izibongo esingabala kuzo eyakwaSigabade , eyakwaNtombonasi kanye nezinye.

Izithakazelo zakwaMoyo

-Dewa

-Sayi

-Vumanalanda

-Abafazi bayizizela

-Mageza ngochago ngoba amanzi anezibungu

-Mlozi omkhulu

Izithakazelo zabaTalawunda

-BaTalawunda

-BaNyayi

-Bankula nenkaka beti vula inanyunkwila

-Batombo tshisinga potelekwe

-Ungapetelekwe komuka kunakole

-Banu bekunaka

Izithakazelo zakwaMoyo (Tshongogwe)

-Nali-Tshakanali

-Tshongogwe

-Zimbage

-Ntabankulu

-Bahakale

-Mpumbugabadengana

Izithakazelo zakwaMoyo (Ntombonasi)

-Nkadlana

-Ntombonasi

-Miha

-BaNkali

-Ntapa

-Taligwizi

-Usungul’olwehlulek’ukuthung’ingubo
-Luhlakaniphele ukugwaza phansi

-Ntaba kayibhodwa

-Ungayibhoda kuba nemvimbi

Isibongo sakwaMoyo sitholakala eNingizimu yezwe laseZimbabwe , sibuye sitholakale naseMpumalanga koNaspoti

#Khumu!!!

Tags:
Umbhali: Bongukholo Khumalo